1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB PERSONEL

  4. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2017 E-Kılavuzu
Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2017 E-Kılavuzu

Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2017 E-Kılavuzu

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI E-KILAVUZU YAYINLANDI. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı destekleme kursları takvimi belli oldu.

A+A-

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI E-KILAVUZU

Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİRİNCİ DÖNEM, İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ

İŞLEMLER

1. DÖNEM KURSLARI

2. DÖNEM KURSLARI

YAZ DÖNEMİ KURSLARI

Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması

05-11 Eylül 2017

22-29 Ocak 2018

04-11 Haziran 2018

Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularınınil/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması

12-17 Eylül 2017

30 Ocak 2018

06 Şubat 2018

12-17 Haziran 2018

Öğrenci başvurularının alınması

18-24 Eylül 2017

07-18 Şubat 2018

18-24 Haziran 2018

Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

25-29 Eylül 2017

19-28 Şubat 2018

25 Haziran 2018

01 Temmuz 2018

Kursların başlaması

02 Ekim 2017

03 Mart 2018

02 Temmuz 2018

Kursların tamamlanması

14 Ocak 2018

03 Haziran 2018

19 Ağustos 2018

KISALTMALAR

AYBP

Ağırlıklı Yılsonu Başarı Puanı

DYK

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

EBA

Eğitim Bilişim Ağı

MEBBİS

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

ÖDSGM

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TANIMLAR

Ders Yılı

Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

Komisyon

Kurs merkezleri ile kurslarda ders ücreti karşılığında görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşan komisyonu,

Kurs

Resmi ve özel örgün eğitim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan kursları,

Kursiyer

Kursa devam eden ve herhangi bir örgün öğretimi bitirmiş kişiyi,

KursMerkezi

Bünyesinde örgün ve yaygın destekleme ve yetiştirme kursları açılan resmi okul veya kurumları,

KursMerkezi Müdürü

Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,

KursMerkezi Müdür

Yardımcısı

Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen kurslardan sorumlu müdür yardımcısını,

Öğrenci

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri,

ÜcretliÖğretmen

Ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek öğretmeni,

ifade eder.

1.GENEL ESASLAR

1.1.Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK'larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

1.2.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.

1.3.DYK'lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

1.4.DYK'lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.

1.5.DYK'larda kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

1.6.DYK'larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması halinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi halinde ise ilçe milli eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

1.7.DYK'lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

1.8.DYK'lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.9.Açılacak DYK'larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez.

1.10.DYK'ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları

çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen

tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

1.11.Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır.

1.12.Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hallerde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uygun görülen okullarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

1.13.Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır.

1.14.DYK'lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak değiştirilebilir.

1.15.Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

1.16.DYK'larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e- kurs modülü üzerinden yapılır.

1.17.Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması halinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında

öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK'larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.

1.18.1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate

kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

1.19.Yaz döneminde açılan kurslarda ortaokulların 5. ve 6. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 7. ve 8. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla

6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

1.20.DYK'lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10' u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.21.Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hal ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1.22.1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK'larda ise 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.

1.23.Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında "Kazanım Testleri" bölümünde yayımlanır.

1.24.DYK'larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında

bu hüküm uygulanmaz.

2.İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1.İl/ilçe komisyonları, DYK'ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulur.

2.2.Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere yedişer kişiden oluşur.

2.3.Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.

2.4. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması halinde açılır.

2.5.Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenlerin başvurularını alır. Gerekli belgeleri inceleyip değerlendirerek e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.6.Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.7.Açık öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirler ve gerekli duyuruları yapar.

2.8.Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

3.KURS MERKEZLERİ

3.1.Kurs merkezi olmak isteyen örgün/yaygın eğitim kurumları açmak istediği kursları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenip e-kurs modülüne konulan dersler arasından seçerek, iş takvimi doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yapar. Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak e-kurs modülüne giriş yapar.

3.2.Kurs merkezi olan halk eğitim merkezleri, kurslara katılmak isteyen kursiyerler ile açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrencilere e-kurs kullanım şifresi verir.

3.3.Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini yapar.

3.4.e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5.Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar, ihtiyaç olması halinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

3.6.Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7.Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.8.Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

3.9.Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık takibini yapar.

3.10.Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11.DYK'ların işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12.Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4.ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1.Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2.Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3.Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte

bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler "Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum" butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

4.4.DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları halinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

4.5.Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden

e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

5.KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI

5.1.Kurslara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

5.2.Resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3.Resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden "E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü"nden kurs başvurusu yapar.

5.4.Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur.

5.5.Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.6.Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

5.7.Resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

6.KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1.Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2.İhtiyaç olması halinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.

6.3.Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği halde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e- kurs modülü üzerinden "ders tamamlama" butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler "Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum" butonunu işaretlemişler ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4.Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

7.KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1.Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

7.2.Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10'dan az; 20'den fazla olmaması esastır.

Öğrenci/kursiyer sayısının 20' den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25'e kadar çıkarılabilir.

7.3.Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkanının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10'a ulaşamaması durumunda, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

7.4.Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, özel eğitim mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı sınıf seviyesindeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının (10 öğrenci/kursiyer) yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.5.Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10'un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır. Ayrıca il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kursta görevli öğretmenlerin ek ders ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeler takip edilir.

8.KURS DÖNEMLERİ

8.1.DYK'lar; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılır.

8.2.1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

9.SORUMLULUK

9.1.Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10.DENETİM

10.1.Kursların denetiminden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÖDSGM)

Tel: ALO 147

Tel:(0312) 413 30 65

İnternet Adresi: http://odsgm.meb.gov.tr

e-posta: kurslar@meb.gov.tr

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan hükümler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organı kararları ile mevzuat değişikliklerinin gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.