1. HABERLER

  2. İLAN

  3. PERSONEL ALIMLARI

  4. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Doğu Akdeniz Kalkınma ajansı 5 personel alacak

A+A-

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.

Personel alım sınavından başarılı olanlar DOĞAKA'nın faaliyetlerini yürüttüğü illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 14-28.11.2017

Başvuru Yeri : www.dogaka.gov.tr (online başvuru)

Sınav Tarihi : 06-08.12.2017

Sınav Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim

Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

S Türk vatandaşı olmak,

S Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

S Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

S Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

S Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş

olmak.

S Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek

S Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi İçin Zorunlu Şartlar

S Üniversitelerin ve hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde

mezun olmak,

S Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

S Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.

Alan

Alınması

Planlanan

Personel Sayısı

Mülakata

Çağrılacak Aday

Sayısı(En Çok)

İş

Tecrübesi (en az)

İç Denetçi

1

4

10

2.2. İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri

S "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası" veya "Kamu İç Denetçi Sertifikası"na sahip olmak

S Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak

S Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak

2.3. İç Denetçi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

S İş Talep Formu (Online Doldurulacaktır),

S Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya belgeyi düzenleyen kurumca onaylı sureti (Online Yüklenecektir),

S 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep Formuna online yüklenecektir),

S Madde 2.1de belirtilen dil sınavlarının sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti (Online yüklenecektir),

S T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir)

S Özgeçmiş (Online yüklenecektir),

S Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere fotokopisi (Online yüklenecektir),

S Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri

ya da aslı mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi (Online yüklenecektir),

S İş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı (Madde 2.1 de belirtilen alanlarda çalıştığına dair ilgili kurumdan alınacak belge ve kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma

süresini gösterir hizmet dökümü getirilmesi zorunludur)

3. UZMAN PERSONEL (3 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için;

S Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

S Madde 2.1de belirtilen dil puanı şartlarını taşıyor olmak,

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, ÖSYM tarafından; 21-22-28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan KPSS'den mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

Unvan

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak

Personel

Sayısı

Mülakat

Aday

Sayısı

KPSS Puan Türü

Uzman

Personel

Ziraat Mühendisliği

1

4

1, 2, 3, 4, 5, 8, 108

Mimarlık

1

4

İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Matematik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, , Sosyoloji, Şehir ve

Bölge Planlama, Mühendislik Bölümleri

1

4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 62, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 79, 80, 82, 85, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 116, 119

3.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

S Madde 2.1de belirtilen dil puanı şartlarını taşıyor olmak,

S Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

S Başvuru tarihi itibariyle 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) Uluslararası Ticaret.

3.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

S Ziraat Mühendisliği, Mimarlık veya Sosyoloji alanlarından mezun olmak öncelikli

tercih sebebidir,

S Zirai faaliyetler, tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi

olmak

S Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

S Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

S Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Destek Programları hakkında ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) uygulaması konusunda tecrübe sahibi olmak,

S Destek programları hakkında bilgi sahibi olmak,

S Proje Döngüsü Yönetimi ve/veya Proje Etki Analizi eğitimi almış olmak,

S Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,

Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

S Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satın alma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak.

S Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

S Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

S Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

S Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

S Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

S Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim

sahibi olmak.

S Yatırım danışmanlığı, teşvik uygulamaları, sektörel araştırmalar ve işbirlikleri,

S Pazar araştırma ve ihracat konularında bilgi ve tecrübe sahibi olup iyi derecede İngilizce

konuşma, okuma ve yazma becerisini haiz olmak,

S Analitik ve stratejik planlamalar, mastır planlar, raporlamalar ve değerlendirmeler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

S Yatırım ortamını iyileştirmede kısa, orta ve uzun vadeli planlama faaliyetlerinde görev

alabilmek,

S Ajans ve hibe veren diğer kurumlara yönelik proje hazırlama ve sunma, proje değerlendirme ve faydalanıcıları bilgilendirme ve eğitim verme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

S 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim Sayfa 4 / 8

belgesine sahip olmak,

S İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek (Tercihen Arapça),

S Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

3.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

S İş Talep Formu (Online Doldurulacaktır),

S Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti (Online Yüklenecektir),

S 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep Formuna online yüklenecektir),

KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 21-22-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti (Online yüklenecektir),

S Madde 2.1'de belirtilen dil sınavlarından ibraz edilecek olan sınavın sonuç belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti (Online yüklenecektir),

S T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir)

S Özgeçmiş (Online yüklenecektir),

S Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere fotokopisi (Online yüklenecektir),

S Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ya da aslı mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi (Online yüklenecektir),

S İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı (Madde 3.2 de belirtilen alanlarda çalıştığına dair ilgili kuruluştan alınacak belge ve kayıtlı olunan

sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir hizmet dökümü getirilmesi

zorunludur)

4. DESTEK PERSONEL (1 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. Ajansımızda iş tecrübesi ile istihdam edilecek "Satınalma Görevlisi" için aranılan özellikleri aşağıdaki gibidir:

S Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda gösterilen alanlardan mezun olmak,

S Başvuru tarihi itibariyle kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı

olarak çalışmış olmak;

a) Bankacılık

b) Bütçe uygulamaları,

c) Finansman,

d) Kamu muhasebesi,

e) Kamu alımları

f) Şartname ve sözleşme hazırlanması,

g) Kamu ihaleleri

h) Muhasebe

Uzmanlık/Görev Adı

Mezuniyet

Alınacak Kişi Sayısı

Mülakata Çağrılacak Kişi Sayısı

Satınalma Görevlisi

İktisat, İşletme, Siyasal

Bilgiler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

1

4

Tercih Sebepleri;

S Kamu Kurumlarının satın alma, muhasebe bölümlerinde çalışmış olmak öncelikli

tercih sebebidir,

S Kalkınma Ajansı deneyimli olmak,

S 5018, 6245, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara hakim olmak,

S İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

S Ehliyeti olup aktif araç kullanabilmek,

S Seyahat engeli olmaması.

4.2. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

S İş Talep Formu,(Online doldurulacaktır),

S Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti, (Online yüklenecektir),

S 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep Formuna online yüklenecektir),

S Özgeçmiş, (Online yüklenecektir),

S Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere fotokopisi, (Online yüklenecektir),

S Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli sureti veya kurumca onaylı sureti (Mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla online yüklenecektir),

S T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir),

S İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı (Madde 4.1 de belirtilen alanlarda çalıştığına dair ilgili kurumdan alınacak belge ve kayıtlı olunan sosyal

güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir hizmet dökümü getirilmesi zorunludur)

5. Başvuru:

Adaylar başvurularını 28.11.2017 saat 18:00'e kadar www.dogaka.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştireceklerdir. Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın internet sayfasındaki (www.dogaka.gov.tr) iş başvuru formunu eksiksiz doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de formun ilgili kısımlarına ekleyerek son başvuru tarihi ve saati olan 28.11.2017 tarihi ve saat 18:00'e kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Elden veya posta/kargo yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansın internet sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

6. Sınava Giriş:

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 01.12.2017 tarihine kadar Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 20 (yirmi) aday sözlü sınava çağırılabilecektir. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan uzman sayılarını gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.

7. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Personel adayları için yarışma sınavı 06-08.12.2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

Sınav Yeri:

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 06-08.12.2017 tarihlerinde belirtilen adreste, nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi veya pasaport belgesi ile hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için

kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır. Ajans, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan belgelerin doğruluğu Ajans tarafından yasal mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri online başvuru formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

10. Personelin çalışma koşulları

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. İş akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi Ajans Yönetim Kurulundadır.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00 - 18:00 arası olup; haftada 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

11. Ayrıntılı Bilgi

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Evin EMİR veya Nimet ÇAM'dan bilgi alınabilir.

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1. Tabakhane Sokak No: 20, Antakya/Hatay

Tel: 0 326 225 14 15

Faks : 0 326 225 14 52

E-posta : evin.emir@dogaka.gov.tr

nimet.cam@dogaka.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.