Eğitim çalışanlarının sorunları Kurum İdari Kurulu'nda görüşüldü

Eğitim çalışanlarının sorunları Kurum İdari Kurulu'nda görüşüldü

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2020 toplantısı yapıldı. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez yöneticileriyle MEB Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürler katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2020 toplantısı yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Ömer İnan ve Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitim çalışanlarının sorunları ve talepleri görüşüldü.

Latif Selvi, salgın sürecinde eğitim-öğretim alanında yaşanan sıkıntıların yanı sıra dünden bugüne devam eden ve çözüm bekleyen sorunların da ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekerek, “Bir an önce çözüme kavuşturulması talebiyle kurulun gündemine taşıdığımız sorunlar, eğitim çalışanlarının güncel ve acil çözüm bekleyen sorunlarıdır. Bakanlık yetkililerinden isteğimiz, taleplere olumlu cevap vermeleri, sorunlara çözüm bulma konusunda inisiyatif kullanmaları ve bir an önce gerekli adımları atmalarıdır” dedi.

Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız konular şunlar:

-Eğitim kademelerinin tümü itibarıyla yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği açık olduğundan eğitim kurumları yöneticileri ve öğretmenlerin artan iş yükü ve karşı karşıya kaldıkları sağlık riski göz önüne alınarak yönetici ve öğretmenlerin filyasyon ve denetim ekiplerinde görevlendirilmemeleri sağlanmalıdır.

-Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında eğitim kurumunda yönetici, öğretmen, personel veya öğrenci kaynaklı kovid-19 temaslısı olarak belirlenmesine dayalı olarak karantina altına alınıp fiilen ders görevini yerine getiremeyenlerin üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevleri yapılmış sayılmalıdır.

-Kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağlı olarak karantina altına alınanların, istekleri dâhilinde karantina süresi boyunca üzerlerindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürülebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

-Zorunlu eğitim kapsamı dışında kalan okul öncesi öğrenci sayılarının salgın sebebiyle olağan dışı bir şekilde azalması nedeniyle okul öncesi öğretmenleri, norm kadro güncellemeleri sürecinde kapsam dışı bırakılmalıdır.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği taleplerinin, (mağduriyet oluşturmasını önlemek, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere) tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Mazeret veya engellilik durumuna bağlı il içi yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu ilçeye doğrudan ulaşım imkânı bulunan il içinde bir başka ilçeye veya mazeretinin bulunduğu ilçeye (50 km gibi) makul bir mesafesi bulunan bir başka ilçeye, ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine atamalarının yapılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Fransız okulları başta olmak üzere, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesinin (a) fıkrasına veya ülkemizde yabancı okullar kurulmasına ilişkin ikili antlaşmalara aykırı şekilde büyükelçilik sınırları haricinde faaliyet gösteren ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci kabul eden büyükelçilik eğitim kurumlarının bahse konu uluslararası sözleşme, ikili antlaşma veya kanunlara aykırı faaliyetlerinin 5580 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmesi, kapatma dâhil gerekli idari yaptırımların uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yönünden hukuka ve kanuna aykırı eğitim faaliyetlerine denklik verilmemesi ve bu hususlarda valiliklere genel bir yazının gönderilmesi noktasında gerekli iş ve işlemler ivedilikle yapılmalıdır.

-Bölge hizmetine bağlı yer değişikliği sürecinde, şube müdürlerinin aile birliğine ve sağlık durumuna bağlı mazeretlerinin dikkate alınarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik uygulamasına uygun somut, net ve objektif mazeret kriterleri çerçevesinde mazeretleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının acil durumlar haricinde rutin faaliyetleri askıya alması nedeniyle sağlık mazeretini belgelendirme yükümlülüğünün geçici olarak aranmaması veya ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapacak memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görevlendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

-Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizmetinden öğretmenlerin indirimli olarak yararlanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan imam-hatip liseleri yönünden, imam-hatip ortaokullarına yönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden imam-hatip liselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme hakkı tanınmalıdır.

-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmelidir.

-Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmaları çerçevesinde;

(a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesi kapsamındaki işten ayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine bildirilmesi yükümlülüğünün zorunlu staj yapılan işletmelerin sorumluluğuna bırakılması,

(b) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı hâllerde Millî Eğitim Bakanlığı’na kusuru veya ihmali bulunan işletmelere rücu hakkı tanınması,  

(c) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesi kapsamında kamu işveren vekilinin sorumluluğu altındaki hâllerde, bildirge verme sürelerinin ?takip eden ayın sonundan az olmayacak şekilde? uzatılması noktasında düzenleme yapılması için SGK nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

-Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülen öğretmenler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve ölümleri hâlinde hak sahiplerinin),

(a) 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmaları,

(b) 3713 sayılı Kanun’da terör eylemlerine maruz kalan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar için öngörülen haklardan faydalandırılmaları,

(c) 5510 sayılı Kanun’un 47. maddesinin uygulandığı hâllerde vazife malullüğüne ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konularında Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde yasal düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır.

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

(a) Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi,

(b) Eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması,

(c) Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.