FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerini

Davayı reddeden Danıştay 5. Dairesinin kararı onandı.

Düzenleme neydi?

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge'nin dava konusu 1. maddesinin üçüncü paragrafında; 667 ve 668 sayılı KHK'lar ekindeki listelerde yer alan kurum ve kuruşların işyerleri numaraları ünitelerce tespit edilerek ". sayılı KHK nedeniyle işyerinin kapatılması" seçeneği kullanılarak 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış işleminin yapılacağı, beşinci paragrafında ise; KHK'larda bulunmayan işyerleri ile valiliklerin olağanüstü hal birimlerince kapatılmasına karar verilen işyerleri hakkında valilikçe bildirilen tarih itibarıyla işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılacağı, ünitelere işyerleri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin valiliklere gönderilerek sonucuna göre işlem yapılacağı ve KHK'ların ekindeki listelerde yer almakla birlikte sigortalı çalıştırmadığı anlaşılan işyerlerinin ünitelerce belirlenerek sigortalı çalıştırılmadığı hususunun tutanak altına alınacağının düzenlenmiştir.

Düzenleme üst hukuk normlarına aykırı değildir

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge'nin, dava konusu maddeleri, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik olduğu ve anılan Genelge'nin iptali istenen 1. maddesinin 3. ve 5. paragrafında 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2022/381
Karar No: 2022/1613

TEMYİZ EDEN (DAVACILAR):
... Üniversitesi(667 sayılı KHK ile kapatılan)

KARŞI TARAF (DAVALILAR):
1- ... Bakanlığı
2- ... Başkanlığı

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. maddesinin 3. ve 5. paragrafının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararıyla;

Davalı idarenin usule ilişkin iddiaları yerinde görülmeyerek işin esasına geçilmiş,

Anayasa'nın 119. maddesine, Anayasa'nın bu hükmüne istinaden 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. ve 2.maddeleri ile 27/07/2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2.maddesine yer verilerek,

Dava konusu 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge'nin iptali istenen ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. maddesinin 3. ve 5. paragrafı ile 20/07/2016 tarih ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenerek kapatılan kurum ve kuruluşların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılması hakkında yapılacak işlemlerin düzenlendiği,

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge'nin dava konusu 1. maddesinin üçüncü paragrafında; 667 ve 668 sayılı KHK'lar ekindeki listelerde yer alan kurum ve kuruşların işyerleri numaraları ünitelerce tespit edilerek ". sayılı KHK nedeniyle işyerinin kapatılması" seçeneği kullanılarak 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış işleminin yapılacağı, beşinci paragrafında ise; KHK'larda bulunmayan işyerleri ile valiliklerin olağanüstü hal birimlerince kapatılmasına karar verilen işyerleri hakkında valilikçe bildirilen tarih itibarıyla işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılacağı, ünitelere işyerleri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin valiliklere gönderilerek sonucuna göre işlem yapılacağı ve KHK'ların ekindeki listelerde yer almakla birlikte sigortalı çalıştırmadığı anlaşılan işyerlerinin ünitelerce belirlenerek sigortalı çalıştırılmadığı hususunun tutanak altına alınacağının düzenlendiği,
Genelgelerin yasa, tüzük, yönetmelik ve benzeri hukuk kaynaklarının uygulanmasına ilişkin ayrıntıları ve uygulama şeklini gösteren düzenleyici işlemlerden olduğu, söz konusu Genelgelerin de, normlar hiyerarşisi bakımından bir üst norma uygun olması gerektiği,

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge'nin, dava konusu ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. maddesinin 3. ve 5. paragrafının, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik olduğu ve anılan Genelge'nin iptali istenen 1. maddesinin 3. ve 5. paragrafında 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacılar tarafından, Anayasa'nın 130.maddesinde yükseköğretim kurumları için belirtilen hükümlere uyulmadan üniversitelerin kapatılamayacağı, dava konusu edilen Genelge maddesiyle İzmir Üniversitesinin eğitim sektöründeki yer ve itibarının zarara uğratıldığı, Türk Medeni Kanunu'nun 116. maddesi uyarınca vakıfların sadece mahkeme kararı ile kapatılması yolunun öngörüldüğü, dava konusu Genelge maddesinin 5. paragrafında ise KHK'larda bulunmayan işyerleri hakkında Valiliklere tanınan yetki ile fonksiyon gaspına neden olunduğu, 81 il Valiliğine verilen bu yetkinin 81 farklı uygulamaya yol açacağı, 2016/16 sayılı Genelge'nin dava konusu maddesiyle hukuki güvenlik ilkesi ile mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idarelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, dava konusu 2016/16 sayılı Genelge'nin Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarıldığı, iptali istenen maddelerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmaktadır.

Davalı idarelerden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, dava konusu edilen 2016/16 sayılı Genelge hükmünün hukuka uygun olduğu belirtilerek davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacıların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin temyize konu 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 21/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.