1. HABERLER

  2. SINAVLAR

  3. GÖREVDE YÜKSELME

  4. Görevde yükselme eğitimi, uzaktan eğitimle verilebilir mi?
Görevde yükselme eğitimi, uzaktan eğitimle verilebilir mi?

Görevde yükselme eğitimi, uzaktan eğitimle verilebilir mi?

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜDÜRTarih : 22/10/2012Sayı : 15861

A+A-

Konu : Görevde yükselme ortak konularına ilişkin eğitimlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde telekonferans sistemi üzerinden verilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında.

***
Bakanlığınızca düzenlenecek görevde yükselme ortak konularına ilişkin eğitimlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde telekonferans sistemi üzerinden verilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 01/03/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü; ek 3’üncü maddesinde ise, “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.” hükmü getirilmiştir.

Bununla birlikte, 19/10/1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı”nda, hizmet içi eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitim olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Genel Planda, aday memur eğitiminin yanı sıra, asli memurların, personelin bağlı olduğu kurum veya kuruluşta, başka bir kurum veya kuruluşta, kurumlar arası eğitim merkezlerinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluşlarda ya da eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitime tabi tutulabileceği belirtilmiş olup; yurt içinde verilecek hizmet içi eğitimler, “adaylık eğitimi”, “verimliliği artırma eğitimi”, “üst görev kadrolarına hazırlama (görevde yükselme) eğitimi” ve “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi” şeklinde sınıflandırılmıştır.

Anılan Genel Planın “Kurumların Yıllık Eğitim Programları” başlığını taşıyan 7’nci kısmında, eğitim programlarının, görevler itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü amaçların gerçekleştirilmesinde yurt içinde, kurum veya kuruluşun bünyesinden, başka kurum veya kuruluşlardan, kurumlar arası eğitim kurumları veya merkezlerinden, üniversite ve çeşitli derecedeki diğer öğretim kuruluşlarından; yurt dışında ise, hizmetle ilgili kurumlardan, eğitim merkezlerinden ve gerektiği hallerde, öğretim kurumlarından hangisinde/hangilerinde verileceği ile yeri, türü, konusu, amacı, süresi ve gereken diğer hususlara yer verilecek şekilde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla;
1- Görevde yükselmeye ilişkin mevzuatta görevde yükselme eğitimlerin yüz yüze eğitim şeklinde verilmesi zorunluluğuna ya da uzaktan eğitim yoluyla da verilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı,
2- İlgili personelin mevzuatla belirlenmiş bulunan bazı istisnalar hariç olmak üzere görevde yükselme eğitimlerinin tamamına katılmalarının zorunlu olduğu; bundan dolayı, uygulanan eğitim yöntemi/tekniği ne olursa olsun, söz konusu personelin eğitimlere bizzat tabi tutuldukları hususunun resmi olarak tespitinin sağlanması gerektiği; ayrıca, eğitimlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde eğitilenlere ulaştırılması için ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapının oluşturulması hususuna özen gösterilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir.

 

memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.