Hazineye 120 avukat alınacak

Hazineye 120 avukat alınacak

BUgünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Hazineye 120 avukat alınacak, Hazine Avukatığı giriş sınavı ne zaman?

Hazine Avukatığı giriş sınavı ne zaman?

Maliye Bakanlığından yapılan girşi sınavı duyurusu:

HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 120 (yüz yirmi) Hazine Avukatı alınacaktır.

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 17/01/2016 tarihinde (Pazar günü) saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara sınava giriş belgeleri tebligat adreslerine posta yoluyla gönderilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (18/12/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 07/12/2015 tarihinde başlayıp 18/12/2015 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak, 2014 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

c) Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 18/12/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Maliye Bakanlığı Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

ç) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) İdari Yargılama Hukuku,

ç) Ceza Hukuku,

d) Ceza Muhakemesi Hukuku,

e) Medeni Hukuk,

f) Hukuk Muhakemesi,

g) Borçlar Hukuku,

ğ) İş Hukuku,

h) Ticaret Hukuku,

ı) İcra ve İflas Hukuku.

2) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 120 (yüz yirmi) aday asil, en fazla 60 (altmış) aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII - SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler ekli listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamaması durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) gün içerisinde becayiş yapma hakkı verilecektir.

Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 18/12/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Personel Şubesi Zemin Kat

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel    : 0 (312) 415 13 66-415 13 68

Faks  : 0 (312) 417 46 12-417 59 15

 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılacak Hazine Avukatlığı Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanların Atamalarının Yapılacağı Yerler

SIRA NO

ATAMA YAPILACAK YERLER

SAYISI

SINIFI

DERECESİ

  1

Ceyhan (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  2

Kozan (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  3

Pozantı (Adana) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  4

Afyonkarahisar Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

  5

Ağrı Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

  6

Şereflikoçhisar (Ankara) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  7

Korkuteli (Antalya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  8

Manavgat (Antalya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

  9

Artvin Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

10

Ayvalık (Balıkesir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

11

Bingöl Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

12

Tatvan (Bitlis) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

13

Gökçeada (Çanakkale) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

14

İpsala (Edirne) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

15

Kovancılar (Elazığ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

16

Erzincan Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

17

Erzurum Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

18

Gaziantep Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

19

Islahiye (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

20

Nizip (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

21

Nurdağı (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

22

Şebinkarahisar (Giresun) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

23

Gümüşhane Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

24

Hakkari Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

25

Yüksekova (Hakkari) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

26

Hatay Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

27

Altınözü (Hatay) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

28

Reyhanlı (Hatay) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

29

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

25

AHS

6

30

Aliağa (İzmir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

31

Sarıkamış (Kars) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

32

Kastamonu Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

33

Kırklareli Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

34

Vize (Kırklareli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

35

Gölcük (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

36

Kandıra (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

37

Körfez (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

38

Simav (Kütahya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

39

Hekimhan (Malatya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

40

Darende (Malatya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

41

Salihli (Manisa) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

42

Kızıltepe (Mardin) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

43

Midyat (Mardin) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

44

Bodrum (Muğla) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

45

Ortaca (Muğla) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

46

Malazgirt (Muş) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

47

Nevşehir Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

48

Rize Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

49

Sakarya Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

50

Akyazı (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

51

Geyve (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

52

Karasu (Sakarya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

53

Samsun Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

54

Çarşamba (Samsun) Hazine Avukatlığı

2

AHS

6

55

Vezirköprü (Samsun) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

56

Siirt Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

57

Sivas Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

58

Tekirdağ Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

59

Çerkezköy (Tekirdağ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

60

Çorlu (Tekirdağ) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

61

Şanlıurfa Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

62

Van Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

63

Başkale (Van) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

64

Erciş (Van) Hazine Avukatlığı

2

AHS

6

65

Yozgat Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

66

Zonguldak Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

67

Devrek (Zonguldak) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

68

Bayburt Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

69

Batman Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

70

Şırnak Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

71

Cizre (Şırnak) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

72

Ardahan Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

73

Iğdır Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

74

Karabük Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

75

Kilis Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

76

Osmaniye Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

77

Kadirli (Osmaniye) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

78

Düzce Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

   TOPLAM:

120

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.