İl müdürleri toplu olarak yerdeğiştirebilir

İl müdürleri toplu olarak yerdeğiştirebilir

İl müdürlerinin görev yerlerinin değiştirmesi ile ilgiliDanıştay kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürleri hakkında 2012 yılında bir rotasyon uyguladı ve 39 il müdürü ve yardımcısının görev yerini değiştidi.

Bunun üzerine açılan davalarda son durum;

Bu değişiklik sırasında Erzurum İl Müdürlüğünden Yozgat il müdürlüğüne kaydırılan bir yönetici, rotasyon işleminin iptali için dava açmıştır. Davacı hem idare mahkemesi hem de Danıştay'da davayı kazanmıştır. Her iki mahkeme de, olaya sadece, "davacının Erzurum'daki görevinden alınmasını gerektirecek bir başarısızlığı olmadığı" noktasından yaklamıştır.

Davalı kurum SGK, karar düzeltme isteminde bulunmuş, talebi görüşen Danıştay 2. Dairesi bu kez, soruna "kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi" çerçevesinden yaklaşmıştır. Mahkeme, yurt genelinde yapılan değişikliğin amacına bakarak, SGK'nın yer değiştirme işlemlerinin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu karar, yöneticiler için yurt genelide uygulanacak objektif nakil işlemlerinin, Danıştay tarafından, kişilerin başarısı veya başarısızlığı noktasından değil, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi penceresinden ele alınacağını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 2. Daire Başkanlığı

Esas: 2015/1050

Karar: 2015/7529

İsteğin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararın, onanmasına dair Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararının davalı idareler tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Düzeltilmesi istenen karar yöntem ve yasaya uygun bulunduğundan, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görev yapan davacının Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak atanmasına ve yerine ......'ın vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 29/06/2012 günlü, 678 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararıyla; davacının Erzurum İlinde görev yaptığı dönemde başarısız olduğunu gösteren nedenlerin veya Erzurum ilindeki görevinden alınıp Yozgat iline atanmasına gerektirecek gerekçelerin davalı idarelerce somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulmadığı, Erzurum ilinin altı ilin bağlı olduğu koordinatör il olduğu, bu görevi yerine getirdiği süre boyunca davacının herhangi bir başarısızlığının da davalı idarelerce ortaya konulmadığı hususları karşısında koordinatör il statüsünde olan Erzurum İl Müdürlüğü görevinden alınarak Yozgat iline atanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarelerce yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davalı idareler, dava konusu işlemlerin usul ve hukuka uygun olduğunu ileri sürerek Dairemizce verilen onama kararının düzeltilmesini ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Karar düzeltilmesi dilekçelerinde ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan, karar düzeltme istemlerinin kabülu ile Danıştay İkinci Dairesi'nin 27/10/2014 günlü, E:2013/5189, K:2014/8667 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Anılan maddeyle idarelere kamu görevlilerinin naklen atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 24/03/1980 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Erzurum Sigorta İl Müdürlüğü emrinde aday memur olarak göreve başladığı, aynı kurumda sırası ile "Memur", "Raportör", "Şef", "Sigorta Müdür Yardımcısı", "Sigorta İl Müdür Yardımcısı" ve "Sigorta İl Müdürü" olarak görev yaptığı, 20/05/2006 tarihinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde "Başkanlık Müşaviri" olarak vekaleten görevlendirildiği, 26/12/2008 tarihinde Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" olarak naklen atandığı, 29/06/2012 tarihinde Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" olarak naklen atandığı, diğer taraftan yerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda müfettiş kadrosunda ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten ............'ın 29/06/2012 günlü, 678 sayılı onay ile atanması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarelerce vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde Sosyal Sigortacılık ilkelerine dayalı etkin, adil, kolay erişebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesi ile sosyal güvenlik politikalarının uygulanmasının sağlanması ve bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 29/06/2002 günlü, 678 sayılı onayla yurt çapında 39 il müdürü ve yardımcısının görev yerinin değiştiği, bu kapsamda davacının memuriyete başladığı 1980 yılından beri Erzurum ilinde görev yaptığı hususu da gözetilerek kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda atama işlemlerinin tesis edildiği savunulmaktadır.

Bu durumda, davalı idarelerin kamu hizmetini etkin ve verimli yürütmek amacıyla yurt genelinde il müdürlerinin ve yardımcıların görev yerlerini değiştirdiği görüldüğünden 1980 yılından itibaren davalı idareler bünyesinde çeşitli kademelerde Erzurum ilinde görev yapan davacının Erzurum ilindeki uzun hizmet süresi de dikkate alınarak ve unvanı korunmak suretiyle Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak atanmasında ve Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılan atamada takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı sonucuna varılmış olup, dava konusu atama işlemlerinde hukuka aykırılık aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüyle, Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/01/2013 günlü, E:2012/981, K:2013/79 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlarda gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 29/09/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.