İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişiklik Önerileri

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişiklik Önerileri

MADDE

YENİ

GEREKÇE

Madde 4

t) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Şube öğretmenler kurulu: Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

 

M4

t) Şube öğretmenler kurulu: ilkokul 4. Sınıf ile Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

 

96. maddedeki tanımda ilkokul 4. Sınıf ta kapsamdadır. Tanımlar arasındaki çelişki giderilmelidir.

m.96 -Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

M 9 son fıkra

Özendirici önlemlerle ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması ve öğrenci sayısının artırılması sağlanır. Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır. Ancak, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde yarım gün eğitim de yapılabilir.

 

 

Özendirici önlemlerle ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması ve öğrenci sayısının artırılması sağlanır. Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır. Ancak, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir.

 

 

3. fıkra alakasız bir madde içinde anasınıflarına ilişkin ayrı bir madde oluşturulmalı.

Ayrıca Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki son değişiklikle normal eğitim tanımı getirildi. İki yönetmeliğin uyumu sağlanmalı.

OÖEKY: M.4 v) (Ek:RG-31/7/2009-27305) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimi,

Madde 15 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360)

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.

 

Madde 15 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360)

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Okulda kurulacak komisyonca gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak  okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar hakkında kasım ayı sonuna kadar okul müdürü, rehber öğretmen, birinci sınıf öğretmeni ve velien oluşan komisyonca bedenen veya zihnen birinci sınıfa devam etmesinin uygun olmadığı yönündeki karar üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.

60-66 aya arası çocukların gelişim yönünden ilkokula hazır olduğuna kimin karar vereceği belli değildir. Okulda oluşturulacak komisyon karar vermelidir.

İkinci fıkradaki “bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş” ifadesi masadı aşıyor. Cümle daha doğru kelimelerle ifade edilmelidir.

Ayrıca kayıt erteleme kararını sınıf yükseltmede olduğu gibi okuldaki komisyon vermelidir.

m. 18

g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim kurumuna yapılır.

 

m. 18

g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Şehit ve muharip gazi çocuklarının nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim kurumuna yapılır.

 

 Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakli, özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme  kararına göre yapılmaktadır. Cümle özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine aykırı olduğu için çıkarılmalıdır.

ÖEHY m.77…  Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır.

M 20

(Ek üçüncü fıkra:RG-24/12/2008-27090) Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılır.

 

 

 Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler, okul müdürü, rehber öğretmen ve okul yönetimince belirlenecek iki öğretmenden oluşan komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda  yaş ve gelişim seviyesine göre uygun sınıfa kayıt yapılır.

 

 

 Kayıtla ilgili işlemin komisyonca değerlendirilip yapılması daha uygundur.

M24. İkinci fıkra

Öğrenciler için, okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen ve 18 yaşından büyük olan bir kişi de veli olabilir. Veli gösteremeyen yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır.

 

M24. İkinci fıkra

 

Veli gösteremeyen yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır.

 

Okul-aile birliği yönetmeliğindeki veli tanımına  aykırı olan bölüm yönetmelikten çıkarılmalıdır.

İlişik Kesme

Madde 31 — İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;

a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler.

İlişik Kesme

Madde 31 — İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;

a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden ; Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla iki eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler.

 Hafızlık programı 1 değil 2 yıldır. Devlet kurumları arasında uyum sağlanmalıdır. Bu nedenle süre 2 yıl olarak düzeltilmelidir.

m.33

Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

 PUAN

NOT

DERECE

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

0-44

1

Başarısız

 

m.33

İlkokullar için puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

PUAN

NOT

DERECE

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

0-54

2

Geçer

   

Ortaokullar için Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

 PUAN

NOT

DERECE

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

0-44

1

Başarısız

 

 İlkokullarda sınıf tekrarı kaldırıldığından not sisteminin de değiştirilmesi zorunludur. İlkokulda Başarısızlık olmamalıdır.

m.35 (Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır

m.35 (Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak tutulan gözlem formları yoluyla yapılır

Gözlemlerin evraka işlenmesi gereklidir. Madde bu haliyle doğru ifade edilmediği için öğretmen hiçbir gözlem formu tutmayabiliyor.

m. 36 altıncı fıkra

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve (Değişik ibare:RG-24/12/2008-27090) puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem (Değişik ibare:RG-24/12/2008-27090) puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

m. 36 altıncı fıkra

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken kopya çektiği sınav puanı sıfır  olarak sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

 

 

e-okulda sistem sorunu yaşanıyor. 2 not girilirse 2’ye 3 not girilirse 3’e bölünüyor. Kopya çeken öğrencinin bu eyleminin ortalamaya katılması için 0 puan girilmesi gereklidir.

m.37 son fıkra

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619)görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

 

m.37 son fıkra

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin  puanı aritmetik ortalama alınırken sıfır  olarak sınav sayısına dâhil edilir

 

e-okulda sistemi işletilemiyor. Örneğin proje almayan bir öğrenci ile proje alıp teslim etmeyen öğrenci arasında ikisine de not verilmeyeceği için fark olmuyor. Proje alıp getirmeyene 0 girmek gerekir ki proje alıp getirmediği belli olsun.

m.47 e

e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

m.47 e

e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir

DERECE

RAKAM İLE

PUANLAMA

Pekiyi

5

85-100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

0-54

 

 

 

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği de kurum yönetmeliklerine atıfta bulunuyor. Bu nedenle yönetmeliğe hüküm konulmalıdır.

MADDE 49 – (Değişik:RG-20/08/2007-26619)

(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

 

MADDE 49 – (Değişik:RG-20/08/2007-26619)

(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlkokullara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. 4 sınıftan 5. Sınıfa sınıf yükseltme yoluyla geçenlerin nakilleri ilgili ortaokula yapılır.

Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle, öğrenci 4. Sınıfta sınava giriyorsa ortaokulda görevli Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil dersi öğretmenleri varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

 

 4. sınıfta sınava girip 5. Sınıfa geçenlerin durumuna açıklık getirilmesi için maddeye ekeme yapılmıştır.

Kılık-Kıyafet

Madde 141 — Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

 

Kılık-Kıyafet

Madde 141 — Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik " esaslarına uyulur.

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik değiştirilmiştir. Yeni yönetmelik çalışanları kapsamamaktadır. Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliğinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e atıfta bulunulmaktadır.

m.145 Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır.

m.145 Dershanelere  MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde belirtilen tablo ve levhalar asılır..

Yönetmelikler arasında çelişki var. İKY’de Bayrak yer alırken KTY’de bu yer almıyor.

 

Yönetmeliğe Eklenecek Hükümler ve gerekçeleri

M9. Okullar en az bir dersten en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde isteğe bağlı etüt çalışması yapabilirler. İsteğe bağlı etütlere ilişkin düzenleme yönerge ile belirlenir.

Birçok ilde isteğe bağlı etüt uygulaması yapılıyor ama yönetmelikte hüküm olmadığı için her il kendi yönergesini hazırlıyor. Ülke genelinde düzen oluşması açısından yönetmeliğe eklenmeli ve tek yönerge olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

MADDE 40 – (Değişik:RG-24/12/2008-27090)

İlkokul 1,2,3. Sınıflarda öğrencilerin değerlendirilmesine esas olan öğretmen gözlem formları bir yıl saklanır.

 

Mevcut durumda 1,2,3 üncü sınıf öğrencilerine not verilmesinin dayanağı olan bu formlar saklanmıyor. Oysa bunlar yazılı kağıtlarıyla aynı işlevi görüyor. Yazılı kağıtları resmi evrak olarak işlem görürken aynı işlevi gören gözlem formları resmi evrak muamelesi görmemesi düşünülemez.

 

Yönetmelikten çıkarılacak maddeler ve gerekçeleri

Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri

MADDE 97 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/12/2008-27090) (Değişik:RG-21/7/2012-28360)

Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen başkan ve ikinci başkan ile şubelerden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.

Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.

 

Okul Öğrenci Meclisi uygulaması başlayınca aynı amaca dönük iki çalışma ortaya çıkmıştır. Okul öğrenci Kurulu zaten kendi yönergesinde kaldırılmıştır. Bu yönetmelikten de kaldırılmalıdır.

 

Doğan CEYLAN

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum