MEB, Nöbetle İlgili Sorunları Acilen Çözmelidir

MEB, Nöbetle İlgili Sorunları Acilen Çözmelidir

Memurlar.Net Yazarı Ahmet Kandemir: MEB, nöbetle ilgili sorunları çözmelidir dedi.

MEB, Nöbetle İlgili Sorunları Acilen Çözmelidir - Nöbete; 2016 Yılında Haftada 2 Saat ve 2017 Yılında İse Haftada 3 Saat Ek Ders Ücreti Ödenecek

2016 - 2017 toplu sözleşme mutabakatında şu hüküm yer almaktadır:

"Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti 
MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerim fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." şeklinde yer alan düzenleme ile genel idari izinli olunulan günlerde de nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki; "MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre ders görevi verilebilmektedir.
Fakat okul yönetimlerinin inisiyatif kullanarak uygulamalarda ücretli öğretmenlere de nöbet görevi verdikleri genel bir uygulamadır.

Bu durumda öğretmen yetersizliği nedeniyle görevlendirilen ücretli öğretmenlere yine öğretmen yetersizliği sebebiyle nöbet görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Rehber Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Verilemeyecek Görevler" görevler başlıklı 55. maddesindeki; "Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez." hükümlerine göre rehber öğretmenlere nöbet görevi verilememekte karşılığında da nöbet ücreti ödenememektedir.

Fakat rehber öğretmenler hassas görevleri gereği her an öğrencilerin sorunlarını dinlemek, onlara çözüm yollarını göstermek, onlarla vakit geçirmek zorundadırlar. Bu nedenlerle de zaten nöbet görevi verilmemektedir. Bu öğretmenlerimiz sürekli olarak öğrenciler ile ilgilendikleri için zaten fiili olarak bir bakıma nöbet görevi yerine getirdiklerinden bu öğretmenlerimizin nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Okul Öncesi Öğretmenleri ile İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; " (2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez." hükümleri uyarınca Okul Öncesi Öğretmenleri ile İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenlerine nöbet görevi de verilememektedir.

Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Yoktur

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası uyarınca; "(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir." hükümleri gereğince okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmamaktadır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Özel Eğitim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Vardır

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 26. maddesi (g) fıkrasındaki; "ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar." hükümleri,

Aynı Yönetmeliğinin "Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 27. maddesi (g) fıkrasındaki; "g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur." hükümleri ile ilkokul ve ortaokullarda açılan özel eğitim sınıflarında ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulmakta olduğundan ilkokul ve ortaokullarda açılan özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmakta fakat nöbet görevi verilememektedir.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teneffüs Hakkı Yoktur

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 38. maddesi,
"Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 40. maddesi,
"Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlar" başlıklı 42. maddesi,
"Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar" başlıklı 43. maddesi,
"Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları" başlıklı 44. maddesi,
"Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)" başlıklı 45. maddesi,

hükümlerinde özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencileri için ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri düzenlenmediğinden Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen bazı özel eğitim sınıflarındaki özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları yoktur.

Bu nedenlerle Okul Öncesi Öğretmenleri ile Özel Eğitim Öğretmenlerinin bu hassas görevleri gereği öğrencilerin başında bulunmak sürekli onlarla vakit geçirmek zorundadırlar. Bu nedenle de nöbet görevi verilmemektedir. Bu öğretmenlerimiz sürekli olarak öğrencilerin başında bulunarak zaten fiili olarak bir bakıma nöbet görevi yerine getirdikleri için bu öğretmenlerimizin nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (okulu)Öğretmen ve Öğrencilerin Teneffüs Hakları Vardır

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu)" başlıklı 46. maddesi (g) fıkrasında; "g) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. Günlük çalışma süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı okul yönetimince belirlenir." hükümleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin teneffüs hakları bulunmaktadır.

İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapanlar Hariç Özel Eğitim Öğretmenleri Nöbet Tutmakla Yükümlüdür

31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin Nöbeti" Başlıklı 89. Maddesindeki; "(1) Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında Okul Öncesi, Sınıf ve Alan Öğretmenleri nöbet tutar. Yatılı Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında nöbet süresi 24 saattir. Bu Kurumlardaki nöbetler için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun yöneticileri de nöbetçi öğretmen olarak görev yaparlar. Nöbetlerde en az bir bayan ve bir erkek öğretmen görevlendirilir." hükümleri uyarınca bu öğretmenlere nöbet görevi verilmekte ve karşılığında ek ders ücreti ödenmektedir.

Müdür Yetkili Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Eğitim-Bir Sen ve Türk Eğitim Sen tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurularak, fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlere toplu sözleşme hükmü gereği ek ders ücreti ödenmesi gerektiği noktasında genel bir yazı hazırlanarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesini talep edilmiştir.

Bakanlıkça bu talebe verilen resmi cevaplarda, "Müdür Yetkili Öğretmenlerin, Yöneticilik görevini öğretmenlik görevinin yanında yaptığı için öğretmenlik kimliği ön planda bulunan Müdür Yetkili Öğretmenlerin fiilen yaptığı nöbet görevine bağlı olarak ücret ödenmesinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denilmiştir.

Buna göre, Müdür yetkili öğretmenlere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenecektir.

Müdür yetkili öğretmenlere nöbet ücreti ödenecek

Okul Öncesi Müdür Yardımcısına Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Toplu sözleşme mutabakatında yer alan "...ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere..." hükümlerinde sadece müdür yardımcıları ile öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi hükmü bulunduğundan okul öncesi müdür yardımcısına nöbet görevi verilerek nöbet ücreti ödenebilecektir.

Fakat 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; " (2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez." hükümleri uyarınca okul öncesi müdür yardımcılarına bazı iller nöbet görevine karşılık nöbet ücreti ödememektedir.

Okul öncesi müdür yardımcılarına nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB açıklama yapmalıdır.

Okul Müdürleri ve Müdür Başyardımcılarına Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Toplu sözleşme mutabakatında yer alan "...ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere..." hükümlerinde sadece müdür yardımcıları ile öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi hükmü bulunduğundan okul müdürlerine ve müdür başyardımcılarına nöbet görevi verilememektedir.

Fakat MEB Müsteşar Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü, 2 Kasım 2015'te Eskişehir'i ziyaret etmiş ve bazı açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bu açıklamalardan birisi de, "müdürler de nöbet ücreti alacak" şeklindedir. Verilen söz yerine getirilmelidir.

Maaş karşılığı ders saati düzenlemesi ne oldu?
Okul müdürlerine ve müdür başyardımcılarına nöbet görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Halk Eğitim Merkezleri Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

2016 ve 2017 yılına ait Toplu Sözleşme Mutabakatı mutabakatında; "Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil)..." hükmü yer aldığı için, sadece örgün eğitim kurumlarında görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi hükmü bulunduğundan halk eğitim merkezlerindeki müdür yardımcıları ve öğretmenlerine nöbet tutmalarına karşılık nöbet ücreti ödenememektedir.

Halk eğitim merkezlerindeki müdür yardımcıları ve öğretmenlerine nöbet tutmalarına karşılık nöbet ücreti verilememesi sorununun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

40 Saat Fiilen Derse Giren Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenler hafta içi 30 ve hafta sonu 10 saat olmak üzere 40 saat derse girdiğinde nöbet ücretini alabilecek midir?

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarındaki;

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir."

Sorusuna verilen cevap ile,

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 2. maddesindeki;

"2. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, normal müfredat kapsamında okuttukları dersler dahil olmak üzere haftada en fazla 40 sat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Açıklamalarınca "Öğretmenlere verilecek ek ders 40 saatle sınırlandırıldı." denilerek 15 saat maaş karşılığı düşüldükten sonra nöbet, sınıf öğretmenliği ve DDH görevine ek ders ödemeyen kurumlar ile öğretmenlere belleticilik ve ders dışı eğitim çalışmaları görevleri vermeyen ve bu görevlere binaen ek ders ödemesi yapmayan kurumlar olduğu bilgisi sitemize iletilmiştir. Fakat açıklamalara dikkatle bakıldığında alınacak ek dersin 40 saatle sınırlandırılmadığı okutulacak azami dersin 40 saat olarak sınırlandırıldığı açıkça görülmektedir.

Peki; Öğretmenler ne kadar ek ders alabileceklerdir?

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında öğretmenler; hafta içi 15 saati aylık karşılığı, 9 saati de isteğe bağlı ve 6 saati zorunlu ek ders karşılığı olmak üzere 30 saat ve hafta sonu da 10 saat olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alabilecektir.

Öğretmenlere, hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016 ve 2017 yılına ait düzenlemeleri içeren Toplu Sözleşme Mutabakatı "İKİNCİ BÖLÜM-EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME" bölümü "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 22. maddesinde yer alan düzenleme ile öğretmenler ekstra olarak hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ek ders ücreti alabilecektir.

MEB 40 saatin üzerinde belleticilik görevine binaen ek ders ücreti alınabileceğine dair görüş yazısı yayınlamıştır.

Ayrıca Öğretmenlere, 40 saat fiilen derse girmelerine rağmen; sınav görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine, Öğretmenlere, merkezi sınavlardaki görevine binaen ayrıca sınav ücreti ödenmesine, Öğretmenlere, ders dışı eğitim çalışmaları görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine,Öğretmenlere, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesine, Öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen ayrıca 2 saat ek ders ödenmesine dair haberimiz aşağıdadır.

Yetiştirme kursundan ek ders alanlar belletici olarakta ek ders alabilecekler
BT Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı uyarınca Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak görevlendirmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısının "10. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir. " denilerek Ek-1'de tanımlanan görevlerin dışında Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde herhangi bir görevin verilemeyeceği kesin bir dille ifade edilmiştir. Buna göre öğretmen kendi okulunda görevli olduğu günlerde nöbet ve sınıf öğretmenliği görevini yapabilecek ve karşılığında ek ders ücreti alabilecektir.

Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısına Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

30.10.1983 tarih ve 18206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 8. maddesinde; "Pansiyonun bağlı bulunduğuokul müdürü, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir." hükmüne, 9. maddesinde ise; "Müdür yardımcısı pansiyonla İlgili hizmetlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

a.Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak.
b.Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,
c.Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
d.Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek.
e.Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak.
f.Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol etmek.
g.Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak.
h.Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek.
i.Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak." şeklinde pansiyon müdür yardımcısının görevleri açıklanmıştır.
Dolayısıyla pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının akşama kadar pansiyonda olup da her teneffüste pansiyon dışındaki okulda nöbetçi müdür yardımcılığı görevini yerine getirmesi mümkün değildir.

Bu nedenle pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Toplu sözleşme hükmünü tekrarlayacak olursak;
"(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Bu hükümde sadece nöbet görevi verilmesi halidne haftada kaç saat ek ders ücreti verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme haftanın bir günü için nöbet ücreti verilebileceği, birden fazla gün için nöbet verilemeyeceği şeklinde yorumlanamaz.

Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olanlara Nöbet Ücretlerinin Artırımlı Olarak Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Açıklama Yapmalıdır

2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alan "Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir." hükümlerine göre yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara nöbet ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenip ödenmeyeceği konusunda MEB açıklama yapmalıdır. Ancak madde metni, fiilen girilen derslerden bahsettiği için, bu düzenlemenin nöbet ücretlerini kapsamadığını düşünüyoruz.

Geçici Görevlendirilen Yöneticilere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Açıklama Yapmalıdır

Geçici olarak görevlendirilen yöneticilere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB açıklama yapmalıdır.

Engelli Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Açıklama Yapmalıdır

Engelli öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu konuda engele göre bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Ayrıca engel durumuna göre nöbet görevi verilen engelli öğretmenlere nöbet ücreti verilmesine engel bir durum da bulunmamaktadır.

Özel Sınıf Öğretmenlerine Nöbet Ücretlerinin %25 Artırımlı Olarak Ödenip Ödenmeyeceği Konusunda MEB Açıklama Yapmalıdır

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinin ikinci fıkrasındaki; "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükümlerinde yer alan özel sınıf öğretmenlerine nöbet ücretlerinin %25 artırımlı olarak ödenip ödenmeyeceği konusunda MEB açıklama yapmalıdır.

Yetiştirme Kursları ve Yüz Yüze Eğitim Faaliyetlerinde Öğretmenlere Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Mevzuat Düzenlemesi Yapmalıdır

Hafta sonları veya hafta içi mesai saatleri dışında yapılan yetiştirme kursları ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenmesi hususunda MEB mevzuat düzenlemesi yapmalıdır.

Yaygın Eğitim Enstitüsü, Açık Öğretim Okulu, Gençlik Ve İzcilik Eğitim Tesisleri, Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinin Yönetici Ve Öğretmenlerine Nöbet Görevi Verilerek Ek Ders Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Açıklama Yapmalıdır

Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullardaki yönetici ve öğretmenlerine nöbet görevi verilerek ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB açıklama yapmalıdır.

Bakanlıkça veya Verilen Yetki Uyarınca Valiliklerce Görevlendirilen Öğretmenlere Nöbet Görevini Yerine Getirmiş Sayılması ve Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hususunda MEB Açıklama Yapmalıdır

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi kapsamında Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce görevlendirilen öğretmenlere ( Örneğin AR-Ge, İş Güvenliği Uzmanı, Modül Yazma Görevi, Kitap Değerlendirme Görevi ve her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler) nöbet görevini yerine getirmiş sayılması ve karşılığında ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB açıklama yapmalıdır.

Nöbet Görevine Ek Ders Ücreti Bu Noktaya Nasıl Gelmiştir

"Angaryayı bitirdik nöbete ücret getirdik." şeklinde afiş bastırarak kimse bu işi sahiplenmesin çünkü ilk olarak nöbetin yasal olmadığı ve ücret ödenmesi gerektiği konusu Türkiye'nin gündemine 09 Ocak 2013 tarihinde "Öğretmene nöbet görevi yasal mıdır?" başlığı ile tarafımca araştırılarak kamuoyuna duyurulmuştur. "Öğretmene nöbet görevi yasal mıdır?" diye yaktığımız ışığın, ardından bazı sendikalar tarafından nöbet eylemi kararları uygulamaya konulmuş nöbet eylemi yapan sendikalar tarafından sonuç alınması ve 3 yıl sonra bu günlere gelinmesi bizi gururlandırmıştır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum