1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. MEB Şube müdürlüğü davaları devam ediyor
MEB Şube müdürlüğü davaları devam ediyor

MEB Şube müdürlüğü davaları devam ediyor

Ankara 9. İdare Mahkemesi, MEB Şube Müdürlüğünde uygulanan sözlü sınavların iptaline karar verdi

A+A-

Daha önce Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay'ın hem genel çerçeve hem de MEB yönetmeliğine yönelik kararı yürütmeyi durdurma (Y.D.) kararı sonrasında, yapılan şube müdürlüğü atamalarının iptal istenmişti. Ankara İdare Mahkemesi şube müdürlüğü atamalarıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak MEB'in itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi MEB lehine karar verecek idare mahkemesi kararını bozmuştu. (Bölge İdare Mahkemesi 9 Aralık'taki idare mahkemesine yapılan itirazı 23 Ocak'ta karara bağlamıştır.)

Bugün aşağıda yayınladığımız karar ise sözlü sınava ilişkindir. Ankara İdare Mahkemesi daha önce Y.D. vermediği dosyanın esasına dair görüşmesinde, sözlü sınavların iptaline karar vermiştir. İdare Mahkemesinin bu kararı, Danıştay'a yapılacak temyiz sonrasında kesinleşecektir.


T.C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/1556
KARAR NO: 2015/47
DAVACI: AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI
VEKİLİ: AV. 

Maltepe-Çankaya/ANKARA

DAVALI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA
VEKİLİ : AV. 

DAVANIN ÖZETİ: Davacı Sendika tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavının; hukuka aykırı olduğu, Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği, sözlü sınavla yazılı sınavın nesnel sonuçlarının ortadan kaldırıldığı, sınavda sesli ve görüntülü kayıt alınmadığı ve komisyon üyelerince takdir edilen notların gerekçeleriyle ortaya konulamadığı, sınavda başarılı sayılan kişilerin tamamına yakınının tek bir sendikadan seçildiği, bu durumun sınavın subjektif olduğunu ortaya koyduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden, davacı Sendikanın dava açmada menfaatinin bulunmaması nedeniyle işbu davada dava açma ehliyetinin bulunmadığı; esasa ilişkin olarak ise, tüm mülakat işlemlerinin usulüne uygun icra edildiği, mülakat sınavlarında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmedikten sonra işin esası hakkında gereği görüşüldü:
Dava; davacı Sendika tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavının iptali istemiyle açılmıştır.
31.08.2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi ile, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiş, "Sözlü Sınav" başlığı ile eklenen 12/A maddesinde, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılacağı, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasının alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği ve sözlü sınavdayüz üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı; "Başarı Sıralaması" başlıklı 12/B maddesinin birinci fıkrasında ise, görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanının esas alınacağı, başarı puanının, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edileceği kurallarına yer verilmiştir.

Öte yandan; 12.10.2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin "Sözlü Sınav" başlıklı 16. maddesinde, yukarıda sözü edilen Genel Yönetmeliğin 12/A maddesinde; 21. maddesinde ise, Genel Yönetmeliğin 12/B maddesinde yer verilen kurala paralel düzenleme getirilmiştir.

Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin"Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesi kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulmasıistemiyle Danıştay 5. Dairesi'nin E:2013/8367 sayılı esasında açılan davada, 06.03.2014 tarihli karar ile, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi ile Genel Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesinin birinci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesi'nin E:2013/10363 sayılı esasında açılan davada da, 29.04.2014 tarihli karar ile, belirtilen ibarenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürütmelerinin durdurulmasına karar verilen her iki yönetmelik hükmünün birlikte değerlendirilmesinden, atamaya esas alınacak başarı puanının belirlenmesinde atama yapılacak kadro yönünden ayrım yapıldıktan sonra, aralarında şube müdürünün de bulunduğu sayılan unvanlara atamanın, sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanı esas alınarak, diğer kadrolara ise yazılı sınav puanı ile elde edilen başarı puanı esas alınarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

Danıştay 5. Dairesi'nin anılan kararında, "Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir.

Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü sınavın da yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi esas olmalıdır.

Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe "Başarı sıralaması" başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliylesomut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır." şeklindeki gerekçeye yer verilmiş olup, Danıştay 2. Dairesi kararında benzer değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilave olarak "Ayrıca kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatın tespitinde; kriterleri objektif olarak belirlenmiş yazılı sınavda alınan puanın esas alınacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

İptali istenilen düzenlemede yer alan atamaya esas olan başarı listesinin oluşturulmasında sözlü sınavın esas alınmasıyla yazılı sınavda en yüksek puan alan adayın atanmayarakpuanı en düşük olan adayın atanabileceği gözönüne alındığında, böyle bir takdire imkan tanıyan ve objektif ölçütlerden uzaklaşan bu düzenlemenin, liyakat ilkesine uygunluğundan söz etmek imkansızdır." gerekçesine de yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı Sendika tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca 1028 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavının; hukuka aykırı olduğu, Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği, sözlü sınavla yazılı sınavın nesnel sonuçlarının ortadan kaldırıldığı, sınavda sesli ve görüntülü kayıt alınmadığı ve komisyon üyelerince takdir edilen notların gerekçeleriyle ortaya konulamadığı, sınavda başarılı sayılan kişilerin tamamına yakınının tek bir sendikadan seçildiği, bu durumun sınavın subjektif olduğunu ortaya koyduğu iddialarıyla iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Anılan Danıştay kararlarında özetle; şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamanın; adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, yalnızca, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve başarı kriterleri daha muğlak olan sözlü sınav sonuçları esas alınarak yapılmasının liyakat ilkesine aykırı olduğu belirtilmektedir.

Bu durumda; liyakat ilkesine aykırı şekilde, yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre atama yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen dava konusu Milli Eğitim Bakanlığınca 1028 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 239,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, fazladan alınan 40,70-TL harç ile artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, dava konusu uyuşmazlığın ivedi yargılama usulüne tabi olması nedeniyle 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren (5) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 22/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı : 25,20 TL
Y.D. Harcı: 41,50 TL
Y.D. İtiraz Harcı : 68,60 TL
Vekalet Harcı : 3,80 TL
Posta Gideri: 72,60 TL
TOPLAM: 239,90 TL

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum