Memur-Sen: İlk Kazanımlarımız Hayata Geçti

Memur-Sen: İlk Kazanımlarımız Hayata Geçti

Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler tek tek hayata geçti. Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan Toplu Sözleşmeye göre işte hayata geçen kazanımlar:

Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler tek tek hayata geçti. Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan Toplu Sözleşmeye göre işte hayata geçen kazanımlar:

 

2016 yılı ilk yarısında yüzde 6 zam yanında 0.90, 2015 yılı ikinci dönem enflasyon farkı alındı. Memur ve emekli maaşları kümülatif olarak 6.90 oranında arttı. Öte yandan 3. Toplu Sözleşmede yer alan ibadet özgürlüğüne ait hükümde bu Cuma itibariyle hayata geçmiş olacak. Artık Cuma günleri çalışanlar gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Sadece mali, sosyal ve özlük hakları alanında değil toplumsal alanda da kazanımlar üreterek, tarihe not düştük. Kazanımlar ülkemize, milletimize, kamu görevlilerine, üyelerimize ve ailelerine hayırlı olsun. 900 bin üyemizin kamu görevlilerinin, milletimizin, mazlumların ve insanlığın hukukunu korumaya, bu yolda alın teri akıtma ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplu Sözleşmenin maili hükümler dışında kalan özlük haklarına ilişkin çalışmanın da bir an önce tamamlanarak hayata geçmesini ve 4/C'lilere kadro, memur işi yapan işçilere istekleri halinde memur kadrosuna geçmesi, 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi 2 sayılı cetvelin temel ücret gruplarının 5'ten 3'e düşürülmesi, sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devri gibi konularında ivedilikle hayata geçirilerek yeni müjdeler verilmesini kısa zamanda bekliyoruz" dedi.

İşte hayata geçen kazanımlar:

1/1/2016-31/12/2017 döneminde; söz konusu Toplu Sözleşmede yer alan bazı hükümlere göre;

*2005 Yılından sonra 2/2/2005 tarihi ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmayan Kamu Görevlilerine 15/1/2016 tarihinde ilave bir derece alındı.

*Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personel de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi kapsamında verilen aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanacak.

*Avukatlara ödenen vekalet ücreti "10.000" gösterge rakamı yerine "15.000" gösterge rakamı esas alındı.

*657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, "1.800" gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecek. Ek ödemeden mevzuatta öngörülen kesintiler yapılacak. Yaklaşık 160 TL ek ödeme alındı.

*Üç ayda bir ödenmekte olan Toplu Sözleşme ikramiyesi, 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar olan 67 TL olarak alındı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvel kapsamında;

 • 1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan,
 • 2) Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 3) Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan,
 • 4) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 5) Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 6) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan,
 • 7) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 8) İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 9) Orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 10) Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan,
 • 11) Murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan,
 • 12) Vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,
 • 13) Turizm araştırmacılarından anılan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Onbirinci Bölümünün 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 ve diğerlerine ise 20 puan ilave alındı.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre;

 • 1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan,
 • 2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan,
 • 3) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,
 • 4) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan, ilave alındı.

*4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar uyarınca geliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine 31/12/2017 tarihine kadar devam edilmesi sağlandı.

*2. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümler 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2015 yılında olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilmesi sağlandı.

2016 Yılı merkezi bütçesinde yer alan bazı hükümlerden bazıları ise şunlardır;

*Konferans Ücreti 23,76 Türk Lirası olarak, 

*Fazla Çalışma Ücreti 1,74 Türk Lirası olarak,

* (a), (b) ve (c) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti 1,83,  (ç), (e) ve (g) bentlerinde 1,74, (d) ve (f) 2,99 Türk Lirası olarak belirlendi.

*Üçüncü fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti 7,18 Türk Lirası olarak belirlendi.

*"III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün "(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" kısmında aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 217 Türk Lirası 231,76 Türk Lirası olarak, 233 Türk Lirası 248,84 Türk Lirası olarak, 258 Türk Lirası 275,54 Türk Lirası olarak, 291Türk Lirası 310,79 Türk Lirası olarak, 347 Türk Lirası 370,60 Türk Lirası olarak, 403 Türk Lirası 430,40 Türk Lirası olarak ve 536 Türk Lirası 572,45 Türk Lirası olarak belirlendi.

*"IV. Diğer Ödemeler" bölümünün;

a) Dördüncü fıkrasında yer alan 1.410 Türk Lirası 1.505,88 Türk Lirası olarak,

b) Onaltıncı fıkrasında yer alan 98 Türk Lirası 104,66 Türk Lirası olarak,

c) Onyedinci fıkrasında yer alan 236 Türk Lirası 252,05 Türk Lirası olarak,

ç) Onsekizinci fıkrasında yer alan 112 Türk Lirası 119,62 Türk Lirası olarak,

ç) Yirminci fıkrasında yer alan 11,60 Türk Lirası 12,39 Türk Lirası olarak,

uygulanması sağlandı.

*Diğer Hususlar;

*2016 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL'dir.

*1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL'dir.

*19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla 3.839,10 TL'dir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum