Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (2)

Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (2)

Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (2)

Dünkü yazımızda Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonlarının toplu sözleşmede öne çıkan taleplerini açıklamıştık. Bugünkü yazımızda da talepleri kaldığımız yerden açıklamaya devam edeceğiz. Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü'nün yazısı...

Sosyal yardım ödemeleri arttırılmalı
Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesi ile tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödemesi yapılarak sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi talep ediliyor.

KİT’lerdeki sözleşmeli personelin sorunları çözülmeli
399 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan personelin ek ödeme, kurum değişikliği, nakil, vergi adaletsizliği gibi sorunlarının çözülmesi talep ediliyor. Özellikle kurum değişikliğinde yaşanan sorunlar ile vergi dilimlerindeki artışlar sıkıntı oluşturmaktadır.

Kamu görevlileri de işçiler gibi yemeklerden ücretsiz yararlanmalı
Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi talep ediliyor. İşçiler toplu sözleşmelerle yemek yardımı başta olmak üzere birçok haktan yararlanmaktadır.

Doğum yardımı tutarı arttırılmalı
Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı verilmesi talep ediliyor. Bu ilave tutar ise 10.000 * 0,179797 = 1.797,97 TL’dir.

Ayrıca, kamu görevlileri emeklilerinin de aynı şekilde doğum yardımı ödeneğinden yararlandırılması talep ediliyor.

Ölüm yardımı tutarı arttırılmalı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208'inci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun’unun 177'nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödeneklerinin, iki kat artırımlı ödenmesi talep ediliyor.

Buna göre devlet memurlarından memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilmektedir. Talep edilen tutar ise 9500*0,179797*4 = 6.832 TL’dir.

Evlenme yardımı ödeneği verilmeli
Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın Ek 2'nci maddesi kapsamında yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmesi talep ediliyor. Bu tutar ise 9500*0,179797*5= 8.540 TL’dir.

Maaşlardan % 15 oranından fazla vergi kesilmemeli
Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca ödenmesi ile kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu taban aylık tutarının tamamının gelir vergisinden muaf tutulması talep ediliyor. Bu talebin karşılık bulmasının oldukça zor olduğunu düşünüyoruz.

EYT kapsamındaki kamu görevlilerinin GSS primleri karşılanmalı
Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlardan; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılması talep ediliyor.

Komisyonlarda sendika temsilcisi bulundurulmalı
İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu kurul ve komisyonlar haricinde, kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda işyeri yetkili kamu görevlileri sendikasının temsilcilerinin yer alması talep ediliyor. Şeffaf uygulamalar açısından son derece yerinde bir talep olarak görüyoruz.

Toplu sözleşme ikramiyesi arttırılmalı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesinde yer alan “Kırkbeş Türk Lirası” ibaresi, 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2500 gösterge rakamının, 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ise 3.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda uygulanması talep ediliyor. Bu tutar ise 2.500*0,179797= 449,49 TL ve 3.000*0,179797= 539,39 TL’dir.

Kreş yardımı ödeneği verilmeli
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri hizmetinin sunul(a)madığı işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği verilmesi talep ediliyor. Talep edilen tutar ise 5.450*0,179797=979,89 TL’dir.

Aile yardımı ödeneği tutarı arttırılmalı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202'nci maddesinde eş için belirlenmiş olan aile yardımı gösterge rakamının “4.000”, çocuk için belirlenmiş olan gösterge rakamının ise yaş ayırımı yapılmaksızın “1.000” olarak uygulanması talep ediliyor. Buna göre 4000*0,179797=719,18 TL ve 1000*0,179797=179,79 TL’dir.

Ayrıca, ilgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az % 40 engelli olan çocuklar için % 50 artırımlı olarak ödenmesi talep ediliyor.

Kamu kurumlarında helal gıda kullanılmalı
Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılması ile yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip ürünler olması şartına yer verilmesi talep ediliyor.

Temennimiz taleplerin memurlar lehine sonuç doğurmasıdır. Toplu sözleşmenin tüm kamu görevlilerine güzel neticeler doğurmasını ümit ediyoruz.

Ahmet Ünlü'nün dün yayınlanan yazısı ise şöye oldu;

Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri (1)

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme heyecanı başladı. Öncelikle iki konfederasyonun bir araya gelmesi son derece değerli ve takdire şayandır. Bugünkü yazımızda Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonlarının toplu sözleşmede öne çıkan taleplerini açıklamaya çalışacağız.

Unvan ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli

Verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personele de ek gösterge verilmesi talep ediliyor.

Yine bu konuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri, Genel İdari Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün (ı) bendinde belirtilen ek göstergelerden yararlandırılmasını, kamu görevlilerinin mevcut yararlandığı ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini, sınıf, kadro ve unvan ayrımı yapılmaksızın (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) kamu görevlilerinin mevcutta yararlandıkları en yüksek ek gösterge oranlarının 3600’e yükseltilmesini talep ediyor.

Gönül ister ki her kamu görevlisinin gönlünde yatan talepler yerine getirilsin. Daha önceki yazılarımızda da ifade etmiş olduğumuz üzere 3600 ek göstergede ciddi açmazlar bulunmaktadır. Özellikle 1.10.2008 öncesi ve sonrasında memur olanların ek göstergeden yararlanmasında ortaya çıkan uçurum ile mevcut emeklilerin de bu haktan yararlanması ortaya çıkacak maliyeti kaldıramaz boyuta sokmaktadır.

Yine 3600 ek gösterge artışı domino etkisi yapacak mahiyettedir. Yani 2200 ek göstergelileri 3600’e yükseltirseniz, 3600 ek göstergelileri de yükseltmek zorunda kalacaksınız. Özellikle idareci konumunda olanlardan daha yüksek veya onlarla eşit düzeye çıkarmak başka sorunlara sebep olacaktır. Uygulamada 3000 ek göstergeli il müdürlerinin olduğu dikkate alındığında ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle bu konularda makulde buluşmak oldukça zor görünüyor.

Sözleşmeli ve işçiler kadroya geçirilmeli

Her iki konfederasyon da kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına geçirilmesini talep ediyor.

Daha önce de değişik kanunlarla sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğine şahit olduk. Özellikle kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personel arasındaki farklılıklar sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini zorunlu hale getiriyor. Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz üzere bazı sözleşmeli personelin belirli bir süre sonra kadroya geçme imkanı varken bazılarının hiçbir şekilde kadroya geçme imkanı bulunmamaktadır. Bu tür eşitsizlikler sorunu akut hale getiriyor ve çözüm üretilmesini zorunlu kılıyor.

Aynı işi aynı unvanla ama farklı statülerde görev yapan personelin yürütmesi hem eşitsiz uygulamaları beraberinde getiriyor hem de personel arasında huzursuzluk oluşturuyor. Bu nedenle aynı unvanda hem sözleşmeli personel hem de memur istihdamı sürdürülebilir değildir.

Ayrıca, üniversite mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanarak kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluşturulması da talep edilmektedir.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmesi talep edilmektedir.

Geçmiş dönem kayıpları için seyyanen taban aylığa 600 TL ödenmeli

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplara mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı talep ediliyor.

Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmeli

Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine “Bayram İkramiyesi” ödenmesi talep ediliyor.

Buna göre, kamu görevlilerine, 5510 sayılı Kanun'un Ek 18'inci maddesi uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmekte olan bayram ikramiyesi tutarının bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte ödenmesi talep ediliyor. Bu tutar ise her bayram öncesinde 1.100 TL’dir.

Tüm ödemeler emekli keseneğine dahil edilmeli

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi talep ediliyor. Bu talebin yerine getirilmesini oldukça zor görüyoruz. Çünkü bu talebin yerine getirilmesi aynı unvanlı personelin farklı emekli maaşı almasına yol açacaktır.

YHS personeli GİH sınıfına geçirilmeli

Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na geçirilmesi ile Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosunun verilmesi talep ediliyor.

Görevde yükselmede objektif uygulamalar getirilmeli

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının boş kadro bulunması durumunda derhal yapılmasını zorunlu kılacak mevzuat değişikliği ile görevde yükselmelerde ve ilk atamalarda her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılarak, bu tür atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar aracılığıyla yapılması talep ediliyor.

Herhalde hiçbir itiraza mahal bırakılmadan çözülebilecek mahiyetteki talep bu olsa gerektir.

Fazla mesai ücreti en az çalışanın saat başı ücreti kadar olmalı

Fazla mesailerin insan haklarına dahi aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine son verilerek fazla mesai ücretinin çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılması talep ediliyor.

Daha önceki yazılarımızda işçi ve memurların fazla mesai ücretini karşılaştırarak aradaki uçurumu örneklerle izah etmiş ve konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmiştik. İnşallah konuya yarın devam edeceğiz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.