Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya mevcut (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“i) Yönetici Personel: Başkan Yardımcısını, Daire Başkanını ve 1. Hukuk Müşavirini,”

“ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kurumda istihdam edilecek personelde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, fen ve edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Görev alanına giren konularda en az on yıl tecrübeye sahip olmak,

b) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, fen ve edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Görev alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyim ile mesleğinde en az sekiz yıl tecrübeye sahip olmak,

c) 1. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak ve görev alanında en az on yıl tecrübeye sahip olmak,

ç) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak ve alanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

d) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunun İngilizce mütercim-tercümanlık,  çeviri bilim (İngilizce), İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı veya İngiliz dili eğitimi bölümünden mezun olmak,

2) Alanında en az iki yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

e) İstatistikçi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli eğitim veren yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak,

2) Alanında en az iki yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

f) Bilgisayar Programcısı ve Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli eğitim veren yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya en az dört yıllık lisans mezunu olup Kurum tarafından belirlenecek mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

2) Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

g) Mühendis olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Kurumun ihtiyacına göre belirleyeceği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki en az dört yıllık mühendislik fakülteleri veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

ğ) Malî Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Malî hizmetler uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile bunların malî hizmetler uzmanlığına atanmalarında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde aranılan şartları taşımak, 

h) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek bölümlerinden mezun olmak,

2) Alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

ı) Bilgisayar İşletmeni ve Büro Görevlisi olarak atanabilmek için;

1) Bilgisayar işletmeni için en az dört yıl, büro görevlisi için en az iki yıl süreli yüksek öğretim kurumlarının Kurumun ihtiyacına göre belirlenecek bölümlerinden mezun olmak,

2) Çalıştırılacağı birim için istenen alanda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,

i) Sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Alanında en az iki yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak,

gerekir.”

“(2) Yönetici personel pozisyonu ile Başkan ve Yönetim Kurulu sekreteri olarak çalıştırılacak olanlarda İngilizce dili için YDS’den en az 70, mütercim-tercüman pozisyonu için İngilizce dili için YDS’den en az 80 olmak üzere Kurumca belirlenecek YDS puanına sahip olmak şartı aranır.”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav komisyonu

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği bir yönetici personelin başkanlığında Kurum personeli arasından Başkan dâhil 5 asıl üyeden oluşur. Komisyon için 3 yedek üye belirlenir, komisyona katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler katılır.

(2) Sözlü sınav komisyonuna Kurum içinden veya Kurum dışından meslekle ilgili teknik üye alınabilir.

(3) Sözlü sınava tabi tutulan adayların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin madde başlığı “Sicil numarası ve kimlik kartı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özlük dosyası

MADDE 17 – (1) Kurum personeli için özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında, iş talep formu, her türlü beyannameler, sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ve unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme fesih ve hizmete yönelik belgeler, mal beyannameleri, ilgili Yönetim Kurulu karar suretleri, her türlü yazı ve bildirim gibi belgeler bulunur.

(2) Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar yayınlanamaz.

(3) Özlük dosyaları personelin başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, terfilerinde, emekliye ayrılmalarında, hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde esas alınır.

(4) Personelin özlük dosyaları insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığında muhafaza edilir ve Kurumdan ayrılma halinde arşive kaldırılır veya talep edilmesi halinde geçtiği kuruluşa devredilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2008

26835

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

3/4/2012

28253

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.