Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına,Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına,

Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

Sınıfı

Unvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

GİH

Müfettiş Yardımcısı

9

2

 

1. Sınava Katılma Şartları

1.1. ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

1.3. Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

1.4. 01/01/2016 günü itibari ile otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

1.5. Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

1.6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

1.7. Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,

2. Sınav Başvurusu:

2.1. Başvurular 07/03/2016 tarihinde başlayıp, 22/03/2016 Salı günü saat 16:30’a kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 OSMANGAZİ/BURSA adresine elden yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar “BUSKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”ni yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.buski.gov.tr adresinden temin edebilirler.

2.3. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

2.3.1. Başvuru Belgesi (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet üzerinden www.buski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.),

2.3.2. KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2.3.3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti, yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar ise diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

2.3.4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

2.3.5. Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

2.3.6. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi. (Bu özgeçmişte anne, baba adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

2.4. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3. Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve Sınav Giriş Belgesi:

3.1. Adaylar kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) bölümü notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır. Sınava katılmak şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. 40’ ncı aday ile eşit puanı alan tüm adaylar sınava çağırılacaktır.

3.2. Sınava girebilecekler 25.03.2016 Cuma günü Internet üzerinden www.buski.gov.tr adresinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 OSMANGAZİ/BURSA adresinde ilan edilecektir.

3.3. Sınava girecek adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Adaylar “Sınav Giriş Belgesini” www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olan “BUSKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden sınav tarihinden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar internet ortamından alacakları gibi Teftiş Kurulu Başkanlığından da temin edebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

4. Yazılı Sınav Tarihi:

4.1. Yazılı sınav 09.04.2016 Cumartesi günü sabah saat 09:00 ve öğleden sonra saat 14:00’de iki oturum halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 Yemekhane Binası Osmangazi-BURSA adresinde yapılacaktır.

4.2. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. Yazılı Sınav Şekli ve Konuları:

5.1. Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda klasik usulde yapılır;

5.1.1. İktisat

5.1.1.1. Genel iktisat teorisi,

5.1.1.2. Para, banka ve konjonktür,

5.1.1.3. Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

5.1.2. Maliye

5.1.2.1. Genel maliye teorisi,

5.1.2.2. Maliye politikası,

5.1.2.3. Vergi ve bütçe.

5.1.3. Hukuk

5.1.3.1 İş Hukuku,

5.1.3.2. İdare Hukuku (İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı)

5.1.3.3. Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile soruşturma ve kovuşturma evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler)

5.1.3.4. Ceza Muhakemesi Kanunu (Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümleri ile Soruşturma ve Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

5.1.3.5. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun Aile ve Miras Dışındaki hükümleri ile Borçlar Kanununun Genel Esasları)

5.1.3.6. Ticaret Hukuku (Genel esaslar, Kıymetli Evrak)

5.1.4. Muhasebe

5.1.4.1. Genel Muhasebe

5.1.4.2. Bilanço ve Ticari Hesap

5.1.5. Yabancı Dil

5.1.5.1. Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden olmak üzere metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

6. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

6.1. Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puan,

6.2. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60'dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70'den aşağı olmaması şarttır.

6.3. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de Yabancı Dil Notu verilir.

6.4. Yazılı sınavı kazananlar internet üzerinden www. buski.gov.tr ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 Osmangazi-BURSA adresinde ilan edilecektir.

6.5. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

7. Sözlü Sınav Şekli ve Konuları

7.1. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

7.2. Yazılı sınavı kazanan adaylar 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 17:00 ye kadar www.buski.gov.tr adresindeki “Müfettiş yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeyi hak kazananlar” linkinden “özgeçmiş formunu doldurduktan sonra “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi”ni internet ortamından alacaklardır.

7.3. “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

7.4. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür.

7.5. Sözlü sınavda tam not 100 puandır.

7.6. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından tek not verilir.

7.7. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için sınavda sorulan sorulara verilen cevapların sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanları ortalamasının tam not üzerinden 70’den aşağı olmaması şarttır.

8. Sınav Sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması.

8.1. Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması adayın “ giriş Sınavı Notu” olarak tespit edilir.

8.2. Adayla, giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır.

8.3. Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa Giriş Sınavı Notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş Sınavı Notunun eşitliği halinde, Yabancı Dil Notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

8.4. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Internet üzerinde www.buski.gov.tr ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok No: 190 adresinde ilan edilir.Ayrıca sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

8.5. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, internet üzerinde sonuçlar yayınlanmasından itibaren on gün içinde yazılı olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek, sonucu ilgiliye yazılı olarak en geç üç gün içerisinde bildirilir.

9. Müfettiş Yardımcılığına Atanma

9.1. Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.

9.2. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

İlan olunur.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.