Mustafa Kır, Vefatının 5. Yılında Erbakan Hoca'yı Yazdı

Mustafa Kır, Vefatının 5. Yılında Erbakan Hoca'yı Yazdı

MEMUR-SEN ANKARA İLBAŞKANI MUSTAFA KIR MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ N. ERBAKAN'IN VEFATININ 5. YILINDA MÜSLÜMANLARA ÜÇ CÜMLELİK UYARISINI HATIRLATAN BASIN AÇIKLAMASIDIR

MEMUR-SEN ANKARA İLBAŞKANI MUSTAFA KIR  MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ N. ERBAKAN'IN  VEFATININ 5. YILINDA MÜSLÜMANLARA  ÜÇ CÜMLELİK UYARISINI HATIRLATAN BASIN AÇIKLAMASIDIR

 

"İSLAMSIZ SAADET OLMAZ. ŞUURSUZ MÜSLÜMAN OLMAZ.CİHATSIZ İSLAM OLMAZ."
            Vefatının 5. Sene-i devriyesinde Milli Görüş Lideri 54. Hükümetin Başbakanı savunan adam,  yaşarken değeri anlaşılamayan, ölümünden sonra aranan adam Prof. Dr. N.Erbakan Hocamızı Rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun diyorum.

            Merhum Erbakan'ın hayatını,40 yılı aşan siyasi mücadelesini, 4 defa partisinin kapatılmasına rağmen hiç bir zaman moral ve motivasyonunu bozmadığını anlatmayacağım. Onun 70'li yıllarda görev aldığı koalisyon hükümetlerinde veya  11 aylık "REFAH-YOL" Hükümeti döneminde işçiye,memura,emekliye ,bağ kurluya, çiftçiye Cumhuriyet  tarihinin en iyi iyileştirmesini yaptığından, devlet literatürüne havuz sistemini,denk bütçeyi getirdiğinden,D-8'leri kurmasından de bahsetmeyeceğim. Onun sadece maneviyatsız maddiyatla mutluluğun yakalanamayacağını,cihat yapmadan İslam'ın kamil anlamda yaşanamayacağını ifade eden üç cümlesini hatırlatmak istiyorum."İslamsız saadet olmaz.Şuursuz Müslüman olmaz.Cihatsız İslam Olmaz."

            Merhum Erbakan halka hizmeti Hakka hizmet sayan anlayışla  siyaseti ibadet ve cihat niyetiyle yapmıştır.Askerlik yapmakla vergi vermekle mükellef sayılan ancak, yönetme hakkı tanınmayan Müslümanlara devleti yönetme,idari kadrolarda görev alma  haklarının bulunduğunu hatırlatmıştır. İslam coğrafyasında ve dünya aleminde ezilenlerin, mazlumların, mağdurların sesi,başlattığı maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle;bilim,siyaset,iktisat,riyaset ve İslami  konularda hem bir ekol,hem bir  okul hem de rol model bir insan olmayı başarmıştır.

            Merhum Erbakan; Müslümanların neden ezildiklerinin niçin horlandıklarının; cihadı terk etmelerinden kaynaklandığını bildiği  için  40 yılda  belki kırk bin defa "İslamsız saadet olmaz.Şuursuz Müslüman olmaz.Cihatsız İslam Olmaz." kavramlarını  çivi gibi  Müslümanların kafasına yerleştirmenin gayreti içinde olmuştur.

          Peygamber (sav) İslam’ı cihadla yaymış, Müslümanları cihadla korumuştur.

            Çünkü  İslam'ın 5 temel esasının altıncısı olarak bilinen Cihad kelimesi; hem Müslümanlar hem de  Müslüman olmayanlar tarafından 200 yıldan beri üzerinde en çok konuşulan, en çok  tartışılan,en  çok yanlış  anlaşılan ve en çok  yanlış yorumlanan  önemli kavramlardan biridir. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav) İslam’ı cihadla yaymış, Müslümanları cihadla korumuştur. Peygamber Efendimizden sonra da Müslümanlar yeryüzüne Allah’ın adını cihadla yaymış, kötülükleri, cihadla yok etmeye çalışmışlardır. Çanakkale Destanı cihadla yazılmış,Milli Mücadele, cihad ruhu ile kazanılmıştır. Bu ruhu yok etmek için Siyonistler;  Müslümanları cihat ibadetinden alıkoyarak  zihinlerini ve ülkelerini işgal etmişlerdir.

           Cihad kavramı ders kitaplarından çıkarılmış

             Bunun için de gerçek  dinîn öğrenilmesi ve öğretilmesi yasaklanmış, cihad kavramı ders kitaplarından çıkarılmış,liyakat ve ehliyet sahibi  gerçek İslam alimleri aşağılanmış,Hakkı, hakikati söylemek isteyenler susturulmuş, sürgüne gönderilmiş veya idam edilmişlerdir. Buna mukabil  meydanın çeşitli bidatçilere bırakılmasının ve insanların duydukları veya gördükleri ile amel eder konuma gelmelerinin çarpık din anlayışının hayatımıza hakim olmasının  yolu açılmıştır.

            Müslümanların namazına,orucuna haccına,zekatına karışmadıkları halde;cihat deyince  mürteci, kökten dinci, yobaz, gerici yaftalarıyla itham  ederek Müslümanlarla Müslümanların ve Müslümanlarla  cihadın arasına kalın duvar örülmüştür.

            Diğer taraftan  Cihada Müslüman olmayanlarla savaşmak, kan dökmek kelle koparmak şeklinde gerçek anlamının dışında  anlam yüklemek suretiyle  "İslamofobia" kültürü yaygınlaştırılmış Müslümanların kendi dinlerine, Müslüman olmayanların da İslam'a   önyargılı ve hor  bakmaları  sağlanmıştır.

             Bilindiği üzere İslam: Yüce Yaratıcıya tazim ve hürmet, bütün yaratılmışlara karşı şefkat ve merhamet dinidir. İslam ümmetine ve tüm insanlık alemine karşı  sorumluluklarımız namaz,oruç,hac,zekat gibi ibadetler ile değil cihat ibadetini yerine getirmekle mümkündür.

            Erbakan Siyonist oyunu bozmak için  adeta çırpınmıştır.

            Merhum  Erbakan: Bütün bu olup bitenlerin farkında ve şuurunda olmayan Siyonist oyunlara  kanarak birbirlerini gerici,ilerici,alevi,Sünni, Kürt,Türk,Arap gibi din,etnik ve mezhepsel ithamlarla ayırımcılıklara çanak tutan sözde Müslümanlara; aklınızı başınıza toplayın "İslamsız saadet olmaz."Şuursuz Müslüman olmaz" Cihadsız İslam Olmaz" sözleriyle   Siyonist Oyunu bozmak için  adeta çırpınmıştır..

             O zaman gerçek cihad nedir? Cihad:Arapça bir kelime olup Cehd’ veya ‘cühd’ kökünden türeyen bir kelimedir. Lügat anlamı kararlı ve şuurlu bir şekilde zorluklara karşı çalışmak,bir işi başarmak için  elden gelen bütün gayreti sarf etmek demektir. 

            İslami literatürde ise cihat;sadece düşmanla savaşmak demek değildir. Allah'ın dini için; can, mal, dil ve diğer vasıtalarla elden gelen güç ve gayretin sarf edilmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için İslam esaslarını öğrenmek,öğretmek, yaşamak ve yaşanmasına çalışmak,İslam'ı tebliğ etmek, iyiliği emredip, kötülüklerden sakındırmaya çalışmak, bu hususta yaşanabilecek engelleri aşma konusunda gayret içinde olmak, hakkın hakim olması insanlığın huzur bulması için hiç bir dünyevi karşılık beklemeden ilim,fikir,teknoloji,ekonomi,siyasi ve  askeri alanlarda çağın şartlarına göre  caydırıcı güç oluşturmak demektir. kısaca cihad Allah yolunda Allah'ın rızasına uygun olarak gösterilen gayretin adıdır.

           Cihad:Öldürmek değil diriltmektir. Can almak değil, hayat vermektir.

            Bu gayretin bedensel olanına cihad, ruhsal olanına mücahede, fikirsel olanına içtihat denildiği gibi bunu yapanlara da Mücahid veya müctehid denilmektedir. Bu anlamda  cihat gericilik değil bilakis ilericiliktir. Öldürmek değil diriltmektir. Can almak değil hayat vermektir.

              Kuran'da “cihad” kavramı  fiilî savaş anlamına gelen  “kıtal” kavramından  ayrı ayrı ele alınmıştır. Cihadın sadece savaştan ibaret sayılması veya  batılıların ifade ettiği gibi cihada sadece savaş (kutsal savaş) anlamının yüklenmesi basit bir yorum farkından değil sinsi bir oyundan  kaynaklanmaktadır.

            Savaşın cihat olabilmesi için düşmanın İslam'a ve İslam ülkelerine  Müslümanların can,mal,ırz,namus, hak ve hürriyetlerine saldırının vuku bulması veya tehdit altında olması gerekir.Müslümanlar için tehdit oluşturmayan, İslam ülkelerine karşı savaş açmayan gayri Müslimlere  Müslümanlığı benimsemedikleri gerekçesiyle savaş açılamaz. Daha açık bir ifade ile Müslüman olmayanlara  Müslüman yapmak, topraklarına el koymak,zenginlik kaynaklarına sahip olmak için asla saldırılamaz.. 

            Cihadın  gayesi, Allah’a kulluk, hakkı hâkim kılmaktır. Toplumdaki fitneyi kaldırmak, zulümleri önlemektir. İnsanları baskılardan ve zulümlerden kurtarmaktır. İslâm ile insanların arasındaki engelleri ortadan kaldırıp,İslâm’ı tanımalarına fırsat vermektir.

            Cihadı ibadeti terk edildiğinden için İslam coğrafyası kan gölüne dönmüştür

            Yapılan bir  işin gerçek anlamda cihat sayılabilmesi; bir insanın inanç sahibi olması ve inançlarına uygun olarak davranması,ihlas sahibi olması yaptıklarını mal,mülk makam,şöhret için değil Allah rızası için yapması,Allah'tan başkasından korkmaması,inanan insanlarla ayrılığa sebep olacak ihtilaflardan kaçınması,güzel ahlak sahibi olması,sorumluluklarını Allah için en iyi şekilde yerine getirmesi,istişare ile hareket etmesi,ilim,irfan,itaat,istikamet ve sadakat sahibi olması gibi şartlara bağlıdır.

              Bu gün meydan  Müslüman kimliği adı altında   kendileri  yapmadıkları halde başkalarından yapılmasını isteyen,Allah'ın emrettiklerini yapmayan,  emredilmeyen işleri yapan  sözde Müslümanlarla dolmuştur.Bugün Müslümanlar cihadı ibadetini terk ettiklerinden dolayı dünya gezegeni bütünüyle müstekbirlerin eline geçmiştir. 

            İslam coğrafyasının ve yeryüzünün kan gölüne çevrilmesinin Müslümanların birbirinin boyunlarını vurmalarının, devletlerini,hürriyetlerini,izzetlerini kaybetmelerinin öz vatanlarında parya muamelesi görmelerinin sebebi cihat ibadetini terk etmelerinden kaynaklanmıştır. İzzeti kardeşlikte değil düşmanlıkta,  yardımlaşmada değil çarpışmada,Allah'a ve Resulüne itaatte değil isyanda aradıklarından dolayı zilletin dibini boylamışlardır.

            Müslümanlar Cihadı terk ettiği için cihatçılar türemiştir.

             Müslümanlar olarak cihadı terk ettiğimiz için cihatçılar türetilmiştir.Müslüman ancak mücahid olur cihatçı olamaz.  Bu sebeple kendileri gibi inanmayanları,kendileri gibi düşünmeyenleri öldüren,kan döken, istilâ ve  işgal eden vahşîlik ve barbarlık yapanların yaptıkları eylemi cihad olarak adlandırmak mümkün olmadığı bunu yapanları da mücahid olarak adlandırmak mümkün değildir.          

            Bu yüzden, cihad da hayat vardır. Hür ve bağımsız yaşayabilmek, maddi ve manevi varlığımızı koruyabilmemiz, dünya ve ahiret saadetine kavuşmamız için şuurlu bir şekilde cihad yapmamız şarttır.    Merhum Erbakan Hocamızın  şu sözleriyle yazımı tamamlıyorum."Ey inançlı kardeşlerim: Müslüman dini savunma dini değildir. Bütün insanlığın saadeti için koşma,cihat ve hücum etme dinidir. Be ne yapıyorum. Kimseye bir kötülüğüm yok diyenler; Bütün insanlığın saadeti için çalışmadığından dolayı suçlusun! Hakkın hakimiyeti için cihat vazifeni yapacaksın Bunu yapmazsanız şuurlu Müslüman olamazsınız."Manevi huzuru bulmadan maddi huzuru bulmanız mümkün değildir.Amerika'ya biat edilerek İsrail' karşı cihat edilemez.Şeytana itaat edilerek cennete girilemez.

          Bir televizyon programında;"Nasıl anılmak istersiniz? Sorusuna;Malıyla canıyla cihad eden bir Müslüman olmak isterim." Hocamızı biz de malıyla canıyla cihad eden bir Müslüman  olarak, tekrar rahmet minnet ve şükranla anıyoruz Ruhun şad,mekanın cennet olsun Hocam!

 

                                                             MUSTAF KIR

                                         MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI

İlgili Haberler
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.