1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Öğretmen Atama Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi
Öğretmen Atama Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Atama Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Atama Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/09/2011 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinin yürürlükten kalkmasıyla,  öğretmen atamalarında açıktan,  kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitlerinde Devlet memuriyetindeki hizmet süresinin esas alınması uygulamasına son verilmiştir.

Bu düzenlemeyle, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” hükmü ve aynı kapsamda atamayı düzenleyen 15 nci madde ve 17 nci maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak,  bundan sonra gerek Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ve gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının diğer hizmet sınıflarında görev yapanların öğretmenliğe atanmalarında 
devlet memuriyetindeki hizmet süresi dikkate alınmayacak bu şekilde öğretmenliğe atanacaklar da KPSS puanına göre atanabileceklerdir.

 

Diğer taraftan, öğretmenliğe ilk atamayı düzenleyen 13’ncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklikle, asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler de ilk atama kapsamında öğretmen atamalarına başvurabileceklerdir.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin açıktan ve kurumlar arası yeniden atamayı düzenleyen 14 madde kapsamında yapılacak atamalarda aynı Yönetmeliğin kontenjan belirleme başlıklı 18 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle  %7 lik kontenjan oranı %1’e  düşürülmüş ve Bakanlık, Sendika olarak Kurum İdari Kurulunda %7’ye çıkarmış olduğumuz kontenjanı % 1’e indirmekle karşılıklı imza altına alınmış bir hususa da aykırı hareket etmiştir.

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması üzerine Yönetmeliğin bununla ilgili 21 nci maddesinde yer alan 15 ibaresi ile  (d) ve (e)  bendleri, 22 nci maddesinin (c) bendi ve beşinci fıkrası ile 35 nci maddede yer alan ve 15  ncü maddeye atıf yapan düzenlemeler değiştirilerek madde metninden çıkarılmıştır.

Yapılan bu Yönetmelik değişikliği ile kazanılmış haklara saygı, haklı beklenti ve idareye güven ikesi zedelenmiştir. Değişiklik öncesinde yürürlükte olan Yönetmeliğe tabi olup da; bu Yönetmelik çerçevesinde öğretmenliğe atanmak için hizmet süresinin dolmasını bekleyen  hatta bu süreyi doldurmak için çok az bir günü kalmış olanların haklı beklentileri boşa çıkarılmış, kazanılmış hakları ellerinden alınmış ve mağdur edilmişlerdir.

Bu durumda olanlar bu yıl  temmuz ayında yapılan KPSS sınavına girmediği için bu yönetmelik değişikliğine göre bir sonraki KPSS sınavına kadar bu haktan faydalanamayarak ikinci kez mağdur olacaklardır.

Ayrıca Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu uygulamaya ilk defa tabi olacaklar açısından da bir önceki uygulamaya göre de ciddi hak kaybı yaşanacaktır.

Bakanlık 28.08.2012 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasında; “ilk atama" yoluyla 40.000 kadrolu öğretmen ataması yapılacağını, buna ilişkin 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzunun Bakanlığın http://www.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacağını, başvuruların, 03-09 Eylül 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağını ve atamaların 10 Eylül 2012 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirileceğini atanan öğretmenlerin, 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren göreve başlayacağını kamuoyuna duyurmuştur.

Yönetmelikler yayımlandığı andan itibaren ileriye dönük hüküm ifade ettiğinden dolayı artık bu duyurudan sonra haklı beklenti , kazanılmış haklara saygı ve idareye güven ilkesi gereği, Bakanlığın Yönetmelik değişikliğini hiçbir surette bu 40.000 kadrolu öğretmen ataması döneminde uygulamaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin geçmişe dönük uygulanması anlamına gelir ki; bu durum çok sayıda dava açılması sonucunu da  beraberinde getirecektir.

Yapılan Yönetmelik değişikliğine karşı Hukuk Büromuzca gerekli çalışmalar yapılmakta olup; mağduriyete neden olan düzenlemelerin iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.


Hangi Kısımlarda Nasıl Değişiklik Yapıldı ?

MADDE 1 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,

b) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,

c) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması,

ç) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,

d) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi,

e) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Atama çeşitleri

MADDE 12 – (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:

a) İlk atama

b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

c)  Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

ç) Millî sporcuların ataması

d) Bedensel engellilerin ataması

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Aday” ibaresi “Aday veya asıl” olarak, “adaylığı kaldırılmadan” ibaresi “adaylığı kaldırılmadan veya kaldırıldıktan sonra” olarak değiştirilmiştir.

İlk atama

MADDE 13 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

ç) Aday (veya asıl ) ibaresi eklenmiştir) Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan (veya kaldırıldıktan sonra ) ibaresi eklenmiştir. ) kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar

ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.

(3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları

MADDE 17 – (1) Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin atamaları zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 7’si” ibaresi “% 1’i” olarak değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır

Kontenjan belirleme

MADDE 18 – (1) Öğretmen atamalarında; öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenlere ve sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlara öncelik verilir.

(2) İl millî eğitim müdürlükleri, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılması istenilen alanlar ve eğitim kurumlarını tespit ederek Bakanlığa bildirir.

(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi, (“%1”  olarak değiştirilmiştir.)

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi ( yürürlükten kaldırılmıştır.)

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlara ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan 13 üncü madde kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır.

(6) İl millî eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15,” ibaresi ile (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Başvurularda istenecek belgeler ve beyan

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 13, ( 15, ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır)  16 ve 17 nci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diploma denklik belgesi,

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur),

e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

f) Millî sporculardan ilgili mevzuatına göre millî sporcu unvanını kazandığına dair belge veya kurumca onaylı örneği.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

b) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği.

(3) Öğretmenliğe başvurularda ayrıca; T. C. kimlik numarası, adli sicil yazılı beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair yazılı beyanı, askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı, öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesine göre alanlar itibarıyla belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır.

(4) Öğretmenlik başvurularında bu madde kapsamında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.

(5) Öğretmenlik başvurularında adli sicil kaydı bulunanlardan sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı istenir.

(6) Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddelerine” ibaresi “14 üncü maddesine” olarak ve yedinci fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

Atama

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları bu Yönetmeliğin;

a) 13 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü,

b) 14 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri,

c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri, esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) 16 ncı madde kapsamında yapılacak millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılır.

(3) Bedensel engelli adayların ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır.

(4) Öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde gerçekleştirilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü (ve 15 inci ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır)  maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

(6) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ( ve 15 inci maddeleri ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.) kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(8) Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “14 ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 35 – (1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.

(2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.

(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin 14  ( ve 15 inci  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.) maddesi kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.

(5) Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmaz.

(6) İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hâllere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.