Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge İçin Kanun Teklifi

Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge İçin Kanun Teklifi

TBMM’YE 2016 YILI İÇİNDE 120 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI VE ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE VERİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile 23 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

 

İlgili Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde; 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının giderilmesi için 2016 yılında 40.000’i Şubat, 80.000’i Ağustos ayı içinde atanmak üzere 120 bin  öğretmen kadrosu ihdas ederek bu kadrolara atama yapılması istenmektedir. Bu kanun teklifi ile öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okulun kalmaması ve yıllardır atamayı bekleyen öğretmenlerden 120 bin öğretmenin atanması amaçlanmaktadır.

 

Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde ise; maddi sorunların baskısı altında ezilen, itibar, ve saygınlığı her geçen gün zayıflayan öğretmenlerimizin eğitim-öğretim tazminat oranlarının artırılması ve ek göstergelerinin yükseltilerek birinci derece kadroya gelen öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi öngörülmektedir. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi ve tazminat oranlarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. (23 KASIM 2015)

  1. Mustafa KALAYCI

Konya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

 

Türk milletinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlayabilmesi, öğretmenlerimizin çaba ve çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Öğrenme, öğretim ve öğrenci arasındaki bağ şüphesiz öğretmenle kurulmaktadır. Öğreten ve öğrenen arasındaki sağlıklı ve istikrarlı ilişki, ülke kalkınması, ülke huzuru açısından vazgeçilmez bir önemdedir. Kabul edilmelidir ki, öğretmeni mutsuz, takatsiz ve heyecansız olan bir toplumun hedeflerine varabilmesi neredeyse imkânsıza yakındır.

Öğretmenlerimiz, vatanımızın her yöresinde, kısıtlı imkânlar çerçevesinde ve hayatın getirdiği birçok zorluklara takılmadan idealist bir ruhla hizmet etmekte, devletimizin gülen yüzlerinden birisi olarak tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca, vefakârca ve özverili bir biçimde gayret gösteren öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Ne var ki, gelecek nesillerin hazırlanmasını ve yetişmesini sağlayan öğretmenlerimizin gereken ilgiyi görmediği bir gerçektir.

Maddi sorunların baskısı altında ezilen, itibar ve saygınlığı her geçen gün zayıflayan bir mesleğin Türkiye’nin güçlenmesi, milletimizin ilerlemesi yolunda ne denli katkı sağlayacağı tartışmalı bir konu olarak karşımızdadır.

Öğretmenlerimizin ekonomik problemler karşısında çaresiz kalmaları asla kabul edilemez. Bu kutlu mesleğin mensuplarının hangi gerekçeyle olursa olsun çözemediğimiz sorunlarının milletimizin geleceğinde ağır bir bedelinin olacağını bilmek ve öngörmek durumundayız.

Bu Kanun Teklifi ile; öğretmenlerimizin eğitim-öğretim tazminat oranlarının artırılması ve ek göstergelerinin yükseltilerekbirinciderece kadroya gelen öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi öngörülmektedir.         

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Özellikle emekli öğretmenlerimizin aylıklarında iyileşme yapmak amacıyla657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin eki cetvelde yer alan öğretmenlerin ek göstergeleri yükseltilmekte, 1. Derece kadroya gelen öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmektedir.

MADDE 2-Öğretmenlerimizin maaşlarında iyileştirme yapmak amacıyla657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde yer alan eğitim-öğretim tazminat oranları yükseltilmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ           

 

MADDE 1-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin eki I sayılı Cetvelde yer alan “IV – EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün “(b) Öğretmen ve diğer personel” bendiekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“b) Öğretmen ve diğer personel

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

3600

3000

2200

1600

1300

1150

  950

   850”

MADDE 2-657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B- EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI" bölümünün birinci fıkrasının;

  1. bendinde geçen “% 100 üne” ibaresi “% 150 sine” şeklinde,
  2. bendinde geçen “% 95 ine” ibaresi “% 140 ına” şeklinde ve

(c) bendinde geçen “% 85 ine” ibaresi de “% 130 una” şeklinde

değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2016 yılında, 40.000’i Şubat ayı içinde olmak üzere 120.000 öğretmen atamasını öngören Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. (23 KASIM 2015)

 

 

 

 

 

  1. Mustafa KALAYCI

      Konya Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sayısına göre 116 binin üzerinde öğretmen ihtiyacının olduğu resmi açıklamalardan anlaşılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı öteden beri ücretli öğretmen çalıştırılmak suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından okullardaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi gerektiği açıktır.

Ayrıca, bir taraftan ülke genelinde ciddi boyutta öğretmen ihtiyacı bulunmasına rağmen diğer taraftan da yüz binlerce öğretmen adayı atamayı beklemektedir. Atama bekleyen aday öğretmen sayısının ÖSYM kayıtlarına göre 258 bin olduğu ifade edilmektedir.

Bu Kanun Teklifi, öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul ve dersin kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının karşılanmasını teminen 2016 yılında 40.000’i Şubat, 80.000’i Ağustos ayı içinde atanmak üzere 120.000 öğretmen kadrosunun ihdasını öngörmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla 120 bin öğretmen kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmesi ve bu kadroların 40.000’ine 2016 yılı Şubat ayı içinde, 80.000’ine ise 2016 yılı Ağustos ayı içinde atama yapılması öngörülmektedir.

Böylelikle, öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul ve dersin kalmaması ve yıllardır atanmayı bekleyen aday öğretmenlerden 120.000’in daha atanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. Bu madde ile ihdas edilen kadroların 40.000’ine 2016 yılı Şubat ayı içinde, 80.000’ine 2016 yılı Ağustos ayı içinde atama yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK:

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU     : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI  : TAŞRA

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN;

 

                                                              SERBEST     TUTULU

                                                                KADRO          KADRO

SINIFI    UNVANI     DERECESİ         ADEDİ            ADEDİ            TOPLAM   

EÖH     Öğretmen          1-9                 120.000                -                      120.000

                        TOPLAM            120.000                                        120.000 

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum