Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi

MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin, 9 Kasım 2013 tarihinde, twetter hesabından, bu ay içinde yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili şunları yazdı; “Değerli arkadaşlar bugün (9 Kasım) ilk atama ile aramıza katılan arkadaşların göreve başlamaları için yasal sürenin son günü. Pazartesi itibariyle net rakamlar illerden elimize ulaşır, biz tahmini rakamlara göre bir çalışma yaptık. İllerden kesin sayı elimize ulaşır ulaşmaz gerekli duyuru ve ilanı yapacağız.”

 

Özelde öğretmenlerin, genelde memurların ilk atamada, göreve ne zaman başlayacağı, göreve başlamada tebliğ, göreve başlamama halinde yapılacaklar ile ilgili hükümler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun “Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi” başlıklı bölümünde yer alan 62.maddesi şöyledir; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.”

 

Kanunun, 63.maddesinde ise hastalık, kısıtlılık veya belgeyle ispat edilen başka nedenlerle göreve başlamayanların durumu hüküm altına alınmış. 63.madde şu şekildedir. “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62.maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.”

 

Bu iki hükme göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memur, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren aynı yerleşim yerinde, aynı gün; başka yerleşim yerinde 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Ancak belge ile ispat edebilecek bir mazereti bulunması halinde, bu süre 2 ayı geçmeyecek şekilde uzatılır.

 

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memur açısından “belge ile ispat edebilecek bir mazereti bulunması hali” istisna; aynı yer ve başka yerde göreve başlama süresi açısından, sırasıyla aynı gün ve 15 gün, asıl göreve başlama süresidir.

 

Sayın Tekin’in sözünü ettiği 9 Kasım 2013 tarihi, 9 Eylül 2013 atamalarının üzerinde 2 aylık sürenin geçtiği tarihtir. Oysa 657 sayılı DMK’ya göre bu durum, istisna sayılabilecek ve belge ile ispat edilebilecek olağanüstü durumlar için geçerlidir.

 

9 Eylül 2013 tarihinde yapılan atamalar sonucunda göreve başlamayanların sayısı MEB tarafından bilinmektedir. İstisnalar ihmal edilecek düzeydedir.  1000 civarında olduğu bilinen göreve başlamayanlar ile 2013’te emekli olan öğretmenlerin yarısı olan 2600 öğretmen ile birlikte, toplam 3600 öğretmen ataması için süreç, bir an önce başlatılmalıdır. Norm kadro açığının 100 bini aştığı, ataması yapılmayan öğretmen sayısının 300 bin civarında olduğu bir eğitim ortamında, 3600 sayısı derde deva olacak bir sayı değildir ancak atama bekleyen 3600 öğretmeni “kır çiçeklerine” kavuşturarak, ataması yapılan öğretmeni, ailesi ve öğrencileriyle birlikte on binlerce insanı mutlu edecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar