1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Sayıştay Görevde yükselme sınavı açtı
Sayıştay Görevde yükselme sınavı açtı

Sayıştay Görevde yükselme sınavı açtı

Sayıştay toplamda 22 kadronun yer aldığı görevde yükselme sınavı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Mayıs ila 6 Haziran tarihleri arasında alınacak

A+A-

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümlerine göre Sayıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan kadrolu personele yönelik olarak Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır. 

2- SINAV TARİHİ VE YERİ 

a) Yazılı sınav 20.07.2020 Pazartesi tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri ve saati Sayıştay Başkanlığı intranet adresi (https://savbis.savistav.gov.tr/) ve internet adresinde (www.savistav.gov.tr) sınav tarihinden önce ilan edilecektir. 

c) Yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sözlü sınavın tarihi, veri ve saati sınavın yapılacağı tarihten en az beş gün önce Sayıştay Başkanlığı intranet adresi (https://savbis.savistav.gov.tr/) ve internet adresinde (www.savistav.gov.tr) ilan edilecektir. 

3- ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Tablo:1

SINIF

           UNVAN

ADET

YEDEK

G.İ.H.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

   7

     2

G.İ.H.

ŞEF

  10

     2

G.İ.H.

MEMUR

   5

     1

 

4- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Yönetmeliğin (Değişik: RG-28/2/2017-29993) 6 ve 14 üncü maddeleri gereğince: 

1) Yazı İşleri Müdürü kadrosuna yapılacak başvurularda; 

- En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak, 

- En az iki yılı Sayıştayda mühendis, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, şef, tekniker, koruma ve güvenlik şefi veya programcı kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak. 

- Son 3 yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak. 

Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğretim mezunu kabul edilirler.  

2) Şef kadrolarına yapılacak başvurularda; 

- En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak. 

- En az iki yılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, teknisyen, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, memur kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak. 

- Son 3 yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak. 

3) Memur kadrolarına yapılacak başvurularda; 

- En az orta öğretim mezunu olmak. 

- En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak. 

- Son 3 yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak. 

Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel, orta öğretim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyinden mezun olsa bile memur kadrolarına ilişkin sınava katılabilirler. 

Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 

Hizmet süresi hesabında 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır. 

5- SINAVA BAŞVURU 

a) Başvurular, 27.05.2020 Çarşamba günü başlayıp 05.06.2020 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektin Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

b) Başvurular, BAŞKANLIK MAKAMINA hitaben yazılacak dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçe, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesine (EBYS) uygun olarak hazırlanacak ve duyuru ekindeki “Görevde Yükselme Bilgi Formu” doldurularak dilekçeye eklenecektir. 

c) Dilekçede sınavına girilecek kadro unvanı mutlaka yazılacaktır. 

d) Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan engelli personel dilekçesinde, engellilik durumu ve engellilik oranı hakkında bilgi vermek ve ilgili belgeleri eklemek koşuluyla sınav esnasında yardım talep edebilecektir. 

e) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabileceklerdir. 

f) Personelin başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespitinde son başvuru tarihi olan 05.06.2020 tarihi dikkate alınacaktır. 

g) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelendikten sonra başvurusu kabul edilenlere ilişkin geçici liste Sayıştay intranet ve internet adresinde ilan edilecektir. 

h) Geçici listeye, ilanını takip eden üç işgünü içinde Başkanlığa hitaben yazılı olarak itiraz edilebilecektir. 

i) İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilerek başvuru sonuçlarına ilişkin kesin liste Sayıştay intranet ve internet adresinde ilan edilecektir. 

6- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SORU SAYILARI 

Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Başkanlık tarafından yapılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır. 

Sınavın yazılı bölümü dört şıktan seçmeli, test usulünde ve tek oturum halinde yapılacaktır. 

Adaylar sınava girebilmek için yanlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarından biri ile birlikte kurum kimliğini bulunduracaktır. 

Sınav salonuna kesinlikle cep telefonu alınmayacaktır. 

Yazılı sınava ilişkin olarak atama yapılacak kadrolara göre sınav konuları ve soru sayıları duyuruya ekli dosyadadır. 

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kadro unvanları itibariyle ilan edilen kadro sayısının beş (5) katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. 

Son adayla aynı puana sahip olanların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmaz ise, yalnızca başarılı olanlar sözlü sınavına alınacaktır. 

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Sayıştay intranet ve internet adresinden duyurulacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından: 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

7- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

Duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır. 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış tam puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. 

Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

İlan edilen kadrolar için, Atama Yapılacak Kadrolara ilişkin tablonun (Tablo:1) Yedek sütununda belirlenen sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yazılı sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 

İptal edilen sorular tüm katılımcılar için doğru cevaplandırılmış sayılır. 

8- SORULARIN İLANI, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavı müteakip Sayıştay intranet ve internet sitesinde duyurulacaktır. 

Sınava girmiş olanlar itirazlarını, Başkanlığa duyuruyu takip eden beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapacaklardır. 

İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuç Başkanlık tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları Sayıştay intranet ve internet adresinde ilan edilecek ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde gerekçeleri belirtilerek Başkanlığa hitaben yazılı olarak itiraz edilebilecektir. 

İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlıkça ilgiliye yazılı bildirilecektir. 

İtirazlar üzerine Sınav Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. 

9- ATAMA İŞLEMLERİ 

Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. 

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. 

Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. 

İlan olunur.
 

EK:

1. Sınav Konuları ve Soru Sayıları

2. Görevde Yükselme Bilgi Formu

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.