1. HABERLER

 2. MEB PERSONEL

 3. MEB YÖNETİCİLİK

 4. Seminerde Ek Ders Alamayan Yönetici Danıştay'a Dava Açtı
Seminerde Ek Ders Alamayan Yönetici Danıştay'a Dava Açtı

Seminerde Ek Ders Alamayan Yönetici Danıştay'a Dava Açtı

MEB tarafından, okullarda 9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri Yapılan Seminerler İçin Okul Yöneticilerine Ek Ders Ödenmemesine Karşı Dava Danıştay’da Açıldı.

A+A-

MEB tarafından, okullarda 9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri Yapılan Seminerler İçin Okul Yöneticilerine Ek Ders Ödenmemesine Karşı Dava Danıştay’da Açıldı.

Bir okulda Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan öğretmen Cemil EROL, MEB tarafından, okullarda 9-10 Haziran 2018 Hafta Sonunda (Tatil) Yapılan Seminerler İçin, Okul Yöneticilerine Ek Ders Ödenmemesi uygulamasına karşı, 3 Temmuz 2018 tarihinde Danıştay 11. Dairesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde; “Öğretmenlere ve yöneticilere resen yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan Seminerler veya Eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev verilmesine mevzuat hükümlerince olanak bulunmadığı ” ve bu uygulamanın, ayrıca, Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırı olduğu, “tatil günlerinde yapılan Seminerler için, öğretmenler ve yöneticiler için gece ücreti üzerinden Ek Ders Ücreti ödenmesinin hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği” belirtildi.

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ:

03/07/2018

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA                                                                          ANKARA

 

DAVACI                   : Cemil EROL  (….)

                                     Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhasebe ve finansman uzman öğretmeni ve müdür     başyardımcısı                             

DAVALI                     : Milli Eğitim Bakanlığı Kızılay-ANKARA

DAVANIN KONUSU:

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacaklarına ilişkin emrinin 9-10 Haziran 2018 tarihlerine ilişkin kısmının ve bu günlere yönelik olarak yöneticilere ek ders ücreti ödenmeyeceğine ilişkin işlemin iptaline, yoksun kaldığım 12 saat (2 gün) ek ders ücretimin, gece ücreti (zamlı) üzerinden ve dava açma tarihinden işletilecek yasal faiziyle ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalı Bakanlık üzerinde bırakılmansa karar verilmesi  istemidir.

ÖĞRENİLME TARİHİ:  24/05/2018 ve 22/6/2018

I-OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR:

1. Ankara Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe ve finansman uzman öğretmeni ve müdür başyardımcısı olarak görev yapmaktayım. (Ek-1,2) 9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günü tam gün çalıştım. (Ek-3,4)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 24.05.2018 tarihinde Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu ve bu duyurunun ekinde de çalışma programı yayımlanmıştır(Ek-4). Görev yaptığım okul Mesleki ve Teknik statüsündedir. (Ek-4)  Bu duyuruda öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacakları, 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda yapabilecekleri, 14 Haziran 2018 tarihi ile 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında idari izinli sayılacakları belirtilmiştir. Söz konusu duyurunun ekinde yer alan Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programında da çalışma programının tarihi konusunda aynı yönde açıklamalar belirtilmiş ve 9-10 Haziran 2018 (Cumartesi – Pazar günleri) tarihlerinde tüm eğitim-öğretim kurumlarında saat 9.30-12.30 saatleri arasında mesleki çalışma öngörülmüştür.   Bu duyuru hafta sonu tatiline denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde öğretmenlerin mesleki çalışma yapmalarını öngörmektedir.

            2. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü "2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu 2017/17 sayılı genelge yayımlamıştır. Bu genelgede eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminin 1.maddede belirtilen tarihler dikkate alınarak 16.12.1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenleneceği belirtilmiştir. Anılan genelgeye göre Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni belirlemiş ve bu takvimin 38. sırasında öğretmenlerin yılsonu mesleki çalışmaları için 11-29 Haziran 2018 tarihleri belirlenmiştir.

Bu bağlamda öğretmenlerin mesleki çalışmalarını gerçekleştireceği çalışma programı tarihi belirlemek çalışma takvimine ilişkin bir işlem yapmak anlamına geldiğinden anılan genelgeyle de bu yetki valiliklere devredildiğinden dava konusu işlemin yetki yönünden de hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır.

Aynı şekilde anılan genelgede öğretmenlerin mesleki çalışmalarına ilişkin bir tarih yer almadığından davalı bakanlıkça bu tarihe ilişkin bir işlem yapmasının hukuksal dayanağı yoktur. 

  3. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 24.05.2018 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu hafta sonu tatiline denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde öğretmenlerin mesleki çalışma yapmalarını öngörmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Seminerlerin yapılması içinde okul yöneticilerini görevlendirmiştir. Bende müdür başyardımcısı olarak, üzerime düşen görevlerimi yaptım.

 657 sayılı yasanın 99. maddesinde Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olarak düzenlendiği, özel kanunlar veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmelikle farklı çalışma sürelerinin tespit olunabileceği kurala bağlanmıştır. Bu kural uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak bir hukuksal dayanak bulunmamaktadır.

Anayasa'nın 2. maddesinde devletin temel nitelikleri arasında sayılan hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri olan "yasal yönetim" ilkesi uyarınca dava konusu işlem açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle dava konusu işlemle öğretmenlerin hafta sonunda mesleki çalışma yapmaları bir angaryadır, angaryada Anayasa'nın 18. maddesi uyarınca yasaklanmıştır. Bu nedenle dava konusu işlem açıkça hukuka aykırıdır.

Bu aykırılık iç hukuk hükmündeki Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 sayılı İLO Sözleşmesinin ve dolayısıyla AİHS'in 4.maddesinin de ihlalidir.  Bu durum aynı zamanda çalışanların dinlenme hakkını güvence altına alan Anayasa'nın 50. maddesine de aykırıdır. Çünkü öğretmenler yasal olarak hafta sonu tatilini dinlenerek geçirmeleri gerekirken dava konusu işlem nedeniyle bu haklarını kullanamayacaklardır.  

 Okul yöneticileri de; okulun açık tutulması, temizlik ve tertip düzeninin sağlanması, Seminer Konularının hazırlanması ve sunulması, seminere katılanların izlenmesi (okul içinden ve dışından gelen öğretmenlerin) vb. görevleri nedeniyle söz konusu günlerde görevlerine gelmek ve görev yapmak zorunda olduklarından, bu hukuka aykırı uygulamadan onlarda etkilenmektedirler.

4. 657 sayılı yasanın 176. maddesinde hafta sonu yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri nedeniyle ek ders ücretlerinin zamlı ödeneceği belirtilmiştir. 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1.12.2006 gün ve 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu kararının 6/3 maddesinde ise öğretmenlere ilgili mevzuatına öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere 15 saat ücret ödeneceği belirtilmektedir. Bu durumda her ne kadar öğretmenler mesleki çalışmalarının hafta sonuna denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihleri için zamlı ek ders ücreti ödenmesi gerekmekte iken öğretmenlere gündüz ücreti üzerinden (zamsız) ödeme yapılmış, yöneticilere hiç ek ders ödenmemiştir.  

5-Ben Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe ve finansman uzman öğretmeni Müdür Başyardımcısı olarak görev yapmaktayım. Seminer günleri olan 9-10 Haziran 2018 (Cumartesi –Pazar) okula göreve geldim, seminer hazırlıklarını, sunumunu ve öğretmenlerin devam durumunu (okul içinden ve dışından) takip ettiğim halde,  gece ücreti (zamlı) üzerinden, ek ders ücreti ödemesi yapılması gerekirken, ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir. (Ek-5)

Ertesi günkü Seminer Hazırlıklarının yapılması için Cumartesi ve Pazar günleri tam gün görev yaptım. 

Bu konuda sendikaların ve konunun uzmanlarının görüş ve yorumları medyada yer almıştır. (Ek-6, 7, 8, 9 ve 10)

1982 Anayasa'sının "II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"Madde 18. – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır"

Davalı idarenin okul yöneticilerini hafta sonu tatilinde zoraki çalıştırması “Angarya”dır.

Karşılığında zamlı (gece ücreti üzerinden) ek ders ödenmesi gerekirken, aksi yöndeki davalı idare işlemi hukuka aykırıdır. İptal edilmesi gerekmektedir.

            Müdür başyardımcısı olarak bana hafta içinde her gün için 6 saat ek ders ödenmektedir. (Gündüz ücreti olarak/zamsız) (Ek-11)

            9-10 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri fiilen ve tam gün görev yaptığım (3,4) halde ek ders ücreti ödenmemiştir. (Ek-11)

Bu iki gün için 6 + 6 : 12 saat gece ücreti üzerinden/zamlı ek ders ödenmesi gerektiği tartışmasızdır. Bu nedenle, dava konusu işlemlerin iptal edilmesi gerekir.

 

        6-Bire bir aynı olan konu ile ilgili Medya da uzman görüşü (Ahmet KANDEMİR) (Ek-12) temyiz edilmediği için kesinleşen Sivas İdare Mahkemesi’nin 21/10/2004 tarih ve 2004/655 Esas, 2004/1161 Karar sayılı iptal ve kabul kararı vardır.  (Ek-13)

            9-10 Haziran 2018 tarihlerindeki Seminer’in yürütmesinin durdurulması için,  üyesi olduğum Eğitim Sen dava açmıştır. (Ek-14) Ancak, neticelenmediği için, seminer yapılmıştır. Bakanlık emri gereği, hafta sonu ( 2 gün) fiilen görev yaptığım için maddi tazminat isteme hakkım doğmuştur.

            7-Benzer bir konuda Elazığ İdare Mahkemesi’nin kararı(Ek-15), Samsun İdare Mahkemesi’nin de “Gece öğretimi kapsamındaki görevlere gece göstergesi uygulanmalıdır”  şeklinde kararı (Ek-16) vardır.

II-SONUÇ ve İSTEM : Gerek yukarıda açıklanan, gerekse dairenizce doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

1-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacaklarına ilişkin emrinin 9-10 Haziran 2018 tarihlerine ilişkin kısmının ve bu günlere yönelik olarak yöneticilere ek ders ücreti ödenmeyeceğine ilişkin işlemin iptaline,

2- Yoksun kaldığım 12 saat (2 gün) ek ders ücretimin, hafta sonu olduğundan, gece ücreti tarifesi (zamlı) üzerinden ve dava açma tarihinden işletilecek yasal faiziyle ödenmesine,

3-Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalı Bakanlık üzerinde bırakılmasına,        Karar verilmesini dilerim. 03.07.2018

                                                                                                Cemil EROL

                                                                                                Davacı

 

EK AÇIKLAMA:

Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;

Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00’den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır.

(Hafta içi ek ders gösterge rakamı 140 olarak uygulanmaktadır)

EKLER:

 1. Atama Kararnamesi
 2. Hizmet Cetveli
 3. Seminer İmza Sirküsü
 4. Seminer Çalışma Proğramı
 5. Ödeme Yapılmaz Yazısı
 6. Konuyla İlgili Görüşler
 7. Konuyla İlgili Görüşler
 8. Konuyla İlgili Görüşler
 9. Konuyla İlgili Görüşler
 10. Konuyla İlgili Görüşler
 11. Haziran 2018 Ek Ders Puantajı
 12. Uzman Görüşü (Ahmet KANDEMİR)
 13. Sivas İdare Mahkemesi kararı
 14. Eğitim Sen dava açtı haberi
 15. Elazığ İdare Mahkemesi Hâkimliği Kararı
 16. Samsun İdare Mahkemesi Kararı

Turkiyeegitim.com Özel haber 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.