Şiddet Önleme Merkezleri kuruluyor

Şiddet Önleme Merkezleri kuruluyor

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM’de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alo 183: Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı Sosyal Hizmet Danışma Hattını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,

ç) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,

d) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

e) İl Müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü,

f) Kanun: 6284 sayılı Kanunu,

g) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,

ğ) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

h) Komisyon: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu,

ı) Meslek elemanı: Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji bölümlerinden mezun olan meslek mensuplarını,

i) Müdahale planı: Şiddet mağdurlarının karşılaştığı sorunların çözümü konusunda izlenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve kişiyi tanıma ve tanımlama, veri toplama, durum saptama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği planı,

j) Müdür: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürünü,

k) Sistem: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanın kimlik bilgilerinin, tedbir kararları ile kararların uygulanma sonuçlarının ve diğer hizmetlerin aşamaları ile etkilerine dair raporların, konukevlerinin kapasite ve doluluk oranlarının kayıt edildiği ve iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlardan veri alışverişinin sağlandığı elektronik veri sistemini,

l) Sivil toplum kuruluşu: Kâr amacı gütmeyen ve kazanç paylaşma amacı dışında kurulmuş dernek ve vakıf gibi özel hukuk tüzel kişilerini,

m) Sosyal inceleme raporu: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar veya şiddet uygulayanla yapılacak görüşme ve gözlem sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin sosyal, ekonomik ve sağlık durumları ile fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile ve kültür yapılarının değerlendirildiği, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlendiği meslek elemanı tarafından hazırlanan raporu,

n) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik veya sözlü her türlü tutum ve davranışı,

o) Şiddet mağduru: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi,

ö) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,

p) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,

r) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâkim, mülki amir veya kolluk tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,

s) Uygulama Yönetmeliği: 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

Temel ilkeler ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Verilecek hizmetler aşağıdaki temel ilkeler ve çalışma esaslarına göre yürütülür:

a) Temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun hizmet anlayışı esas alınır.

b) Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşım esastır.

c) Hizmetler insan onuruna yaraşır bir şekilde verilir.

ç) Şiddet mağdurunun ve beraberindeki çocukların kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak biçimde hizmet sunumuna özen gösterilir.

d) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması, ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi esastır.

e) Çocuğa ilişkin yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yarar ve esenliği gözetilir.

f) Hizmetlerin sunumunda kişiler arasında ayrımcılık yapılamaz.

g) ŞÖNİM’ler ilin mevcut koşulları ve bütçe imkânları değerlendirilerek, il merkezlerinde, tüm mağdurların kolaylıkla ulaşabileceği konumda, bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içerisinde Bakanlık onayı alınarak açılır.

ğ) Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında Ceza Hukuku kapsamında uzlaşma ya da hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk önerilemez. Ancak, çatışma çözme yöntemlerine ilişkin danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilebilir.

h) Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanların kişisel bilgileri gizli tutulur.

ı) Başvuranların, haklarında yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmeleri esastır.

i) Yapılacak işlemler hakkında başvuranın beyanı esas alınır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında genel hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

j) Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapılabilir.

k) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler farklı birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Açılış ve Kapanış İşlemleri, Sunulan Hizmetler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Açılış ve kapanış işlemleri

MADDE 5 – (1) Bağımsız hizmet binalarında oluşturulacak olan ŞÖNİM’lerin hizmete açılabilmesi için aşağıdaki belgeler İl Müdürlüğü tarafından iki nüsha hâlinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir:

a) Yapı kullanma izin belgesi,

b) Tapu senedi veya kira kontrat örneği,

c) Yangın güvenliği için itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

ç) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri kapasitesi, personel durumu ve hizmete uygunluğu hakkında İl Müdürlüğünün düzenleyeceği rapor.

(2) Mevcut hizmet binalarının içerisinde oluşturulacak ŞÖNİM’lerin açılması için, söz konusu binaların 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda olduğu, personel durumu ve hizmet uygunluğuna ilişkin hazırlanacak rapor iki nüsha hâlinde Genel Müdürlüğe gönderilir.  

(3) Bağımsız hizmet binalarında ve mevcut hizmet binalarının içerisinde kurulacak ŞÖNİM’ler Bakanlık onayı ile hizmete açılır.

(4) ŞÖNİM’lerin nakil ve kapanış işlemleri, İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor doğrultusunda Bakanlık onayı ile gerçekleştirilir. 

Fiziki özellikler

MADDE 6 – (1) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içerisinde oluşturulacak olan ŞÖNİM’lerin 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda olması gerekir.

(2) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarında açılacak ŞÖNİM’lerde fiziki koşulların uygun olması hâlinde ve bütçe imkânları dâhilinde yönetim, bireysel görüşme, polis irtibat, sağlık, çocuk oyun, hukuki destek, psiko-sosyal destek, eğitim, iş-meslek danışmanlığı, güvenlik, arşiv, danışma-yönlendirme bölümleri oluşturulur.

(3) Binaların kapalı ve açık alanlarında engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlar için TS 9111 standartlarına ve diğer standartlara uygun erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır.

Sunulan hizmetler

MADDE 7 – (1) İş ve işlemler, İl Müdürlüğüne bağlı olarak konukevleri ile koordinasyon hâlinde yürütülür. 

(2) Sunulan hizmetler şunlardır:

a) Koordinasyon hizmeti: Başvuruların ve tedbir kararlarının alınması, görev alanındaki tüm bilgilerin sisteme işlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin sağlanması, 

b) Psiko-sosyal destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile görüşme yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi,

c) Hukuki destek hizmeti: Şiddet mağduruna ve beraberindeki çocuklarına Kanun kapsamında gerekli hukuki desteğin sağlanması veya baroların ilgili birimlerine yönlendirme yapılması ile müdahil olunan davaların takibi,

ç) Eğitim ve mesleki destek hizmeti: Şiddet mağduruna rehberlik yapılması ve ilgili kuruma yönlendirilmesi,

d) Sağlık destek hizmeti: Basit sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli destek ve yönlendirmenin yapılması,

e) Ekonomik destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuğun ekonomik olarak güçlendirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması ve takibi ile istihdam edilmesi konusunda desteklenmesi ve beraberindeki çocuklarına kreş hizmeti sunulması,

f) Müdahale ve yönlendirme hizmeti: Çağrı hatlarına gelen ve ŞÖNİM’e iletilen başvuruların alınması, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek yönlendirme yapılması,

g) Önleyici hizmet: Şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması.

(3) Hizmete ilişkin tüm idari, mali ve teknik iş ve işlemler yürütülür.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

MADDE 8 – (1) Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. 

(2) Komisyonun sekretaryası ŞÖNİM tarafından yürütülür.

Komisyonun üyeleri

MADDE 9 – (1) Komisyon, vali veya vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Büyükşehir statüsündeki illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreter ya da sosyal hizmetlerden sorumlu daire başkanı, diğer illerde belediye başkanı veya yardımcısı,

b) İl Jandarma Komutanı,

c) İl Emniyet Müdürü,

ç) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü,

d) İl Millî Eğitim Müdürü,

e) İl Sağlık Müdürü,

f) Göç İdaresi İl Müdürü,

g) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,

ğ) İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü,

h) ŞÖNİM ve Konukevi Müdürleri.

(2) İkinci fıkrada belirtilen üyelerin katılamaması durumunda görevlendirecekleri yetkili katılım sağlayabilir.

(3) Komisyon, ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK temsilcilerini davet ederek görüşlerine başvurabilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 10 – (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) ŞÖNİM ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) İldeki şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri değerlendirerek, ilde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

c) Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak, 

ç) ŞÖNİM ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek, 

d) Komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile alınan kararları izlemek ve bunların takibini yapmak.

(2) Komisyon toplantılarının sonuçları raporlanarak ŞÖNİM tarafından Genel Müdürlüğe ve Komisyon üyelerine gönderilir.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 11 – (1) Komisyon, altı ayda bir başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak, gerekli görülen durumlarda, Komisyon üyelerinden birinin talebi ya da başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

(2) Toplantının yer, tarih ve gündemi üyelere duyurulur. Üyeler tarafından gündeme alınması istenilen konular toplantı öncesinde bildirilebilir. 

(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Karar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Acil durumlarda Valilik kararıyla işlem yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlerden Yararlanacak Kişiler ve Başvuru

Hizmetlerden yararlanacak kişiler

MADDE 12 – (1) Sunulacak hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanır. Şiddet uygulayana yönelik hizmetler ŞÖNİM koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Şiddet mağdurlarından ağır ruhsal ve zihinsel sorunları veya ağır psikiyatrik hastalığı olduğu gözlemlenenler, psikiyatrik bozukluk tanısı olanlar, öz bakımını sağlayamayacak kadar bedensel ve zihinsel engelliler, altmış yaşından büyükler ile yatılı bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından yapılır.

(3) On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru, hamile veya doğum yapmış kız çocukları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından yapılır.

Başvuru

MADDE 13 – (1) ŞÖNİM’e başvuru yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetkili makam veya merci tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı,

b) Hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti,

c) Üçüncü kişilerin ihbarı doğrultusunda ulaşılan kişinin şikâyeti,

ç) Cumhuriyet savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bildirimi,

d) Alo 183’e yapılan başvurular.

Yapılacak ilk işlemler

MADDE 14 – (1) Hizmetten yararlanacak kişi ile görüşme gerçekleştirilerek ilk görüşme formu doldurulur.

(2) Başvuru üzerine bir dosya açılır ve 18 inci madde gereğince, hizmet alan kişilerin bilgileri sisteme kaydedilir.

(3) Hizmetten yararlanacak kişinin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan raporlar doğrultusunda durumuna uygun tedbir kararı alınmak üzere ŞÖNİM tarafından ilgili mercie başvuruda bulunulur.

(4) Gerekli hâllerde şiddet mağduruna tıbbi müdahale yapılması sağlanır. Barınma tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına gerekli görülen hâllerde; bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığının bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol veya madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu alınır. Hayati tehlikesi olanlar için kolluktan refakat talep edilir.

(5) Cinsel şiddet mağduruna, tıbbi müdahale sürecinde hemşire ya da sağlık memuru; kollukta ve adliyede yürütülecek işlemlerde kadın meslek elemanı refakat eder.

(6) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme kararı verildiği veya yakalama emri düzenlendiği tespit edilenler, derhal kolluğa bildirilir ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

(7) Şiddet mağdurunun beraberinde olan/olmayan tüm çocuklarına ilişkin gerekli yönlendirme ve müdahale yapılır.

İKİNCİ KISIM

Tedbir Kararları ve Destek Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Tedbir Kararlarının Talep Edilmesi, Yerine Getirilmesi ve İzlenmesi

Tedbir kararlarının talep edilmesi 

MADDE 15 – (1) Tedbir kararları, şiddet mağdurunun ŞÖNİM tarafından bilgilendirilmesi sonrasında bireysel olarak veya gerekli hâllerde resen talep edilebilir.  

a) Tedbir kararı, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek hâkim, mülki amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluktan talep edilir.  

b) Şiddet mağdurunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde veya tedbir kararı süresinin veya şeklinin değiştirilmesi ya da aynen devam etmesine karar verilmesi talep edilebilir.

c) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin ortadan kalkması hâlinde, tedbir kararını veren merciden kararın kaldırılması talep edilebilir.

ç) Mülki amir veya aile mahkemesi hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına, süresi içerisinde itiraz edilebilir.

Tedbir kararlarının yerine getirilmesi 

MADDE 16 – (1) Tedbir kararı uyarınca yürütülecek hizmetlere kararın tebliğinden itibaren başlanır, hizmete tedbir kararının süresince veya kararın kaldırılmasına kadar devam edilir.

(2) Tedbir kararlarının diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerine getirilmesi gereken durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişi, verilecek hizmetler konusunda bilgilendirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar verdikleri hizmetin sonuçları hakkında ŞÖNİM’e bilgi verir.

(3)  Tedbir kararlarına aykırılık hâlinde zorlama hapsine ilişkin hükümler, uygulanması için ŞÖNİM tarafından ilgili kolluğa bildirilir.

(4) Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri tarafından alınan ve uygulanan tedbirlerin ilgili makam tarafından onaylanmaması durumunda karar kendiliğinden kalkar; ancak,

a) Kararın alındığı tarihten,  onaylanmadığı tarihe kadar,

b) Onaylamama kararına itiraz edilmesi durumunda,  itirazın kabul ya da reddine dair karar verilinceye kadar,

geçen süre için tedbir uygulanır ve yapılan iaşe ve ibate giderleri ŞÖNİM tarafından ödenir. Kararın onaylanmaması durumunda, onaylanmadığına dair bilgi ile birlikte tedbirin uygulandığı süre, yer ve diğer gerekli bilgi ve belgeler kolluk tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunanlardan hakkında yetkili merci tarafından verilen karar neticesinde ŞÖNİM ve kadın konukevine teslim edilenlerin ayrılması durumunda, ŞÖNİM tarafından kolluğa ve mahkemeye bilgi verilir.

Tedbir kararlarının uygulanmasını izleme

MADDE 17 – (1)  Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının izlenmesi, kararın ŞÖNİM’e ve tedbirin niteliğine göre ilgili kurumlara tebliği ile başlar ve ilgili mercilerle yazışma yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) ŞÖNİM ve konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik koruyucu tedbir kararları ile kadın konukevinden ayrılan kadınların konukevi sonrası izleme çalışmaları; vakanın özelliğine göre korunan kişiyle görüşülmesi, bilgi alınması şeklinde ve uygun görülen diğer şekillerde gerçekleştirilir.

(3) Önleyici tedbir kararlarının izleme çalışmaları, Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilerek yapılan işlemlerin sonucu ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) İzleme sonucunda koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının devamı, değiştirilmesi veya kaldırılması talep edilebilir.

Sisteme kayıt

MADDE 18 – (1) Kanun kapsamında verilen tedbir kararları, zorlama hapsi kararları ve ŞÖNİM tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili tüm veriler sisteme kaydedilir.

(2) Kadın konukevlerinin kapasitesi, fiilen kalan kişi sayısı, nakiller ve yerleştirme işlemleri ile hizmet alan kişilere ilişkin diğer kayıtlar sistemden yararlanılarak yapılır ve takip edilir.

(3) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilen işlemlere ilişkin gelen bilgiler ve ŞÖNİM tarafından yapılan işlemler ile bu işlemlerin sonuçları sisteme kaydedilir.

Bireysel veya toplumsal ölçekte programlar hazırlamak

MADDE 19 – (1) ŞÖNİM’e hayati tehlikesi ve barınma ihtiyacı bulunmayan şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuru veya tebliğ edilen tedbir kararına istinaden, şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, meslek elemanı tarafından uygun sosyal hizmet modeli çerçevesinde müdahale planı belirlenir.

(2) Şiddetin önlenmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde toplumsal ölçekli programlar hazırlanır ve uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Şiddet Mağduruna Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri

Şiddet mağduruna yönelik hizmetler

MADDE 20 – (1) Şiddet mağduruna verilecek hizmetler şunlardır:

a) Tedbir kararı doğrultusunda kişinin hakları, hukuki, psiko-sosyal, ekonomik ve sağlık destek hizmetleri ile ŞÖNİM’de karşılanamayan hizmetlerle ilgili olarak kurumlar arası koordinasyon sağlanarak meslek edinme, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

b) Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğü takdirde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda rehberlik yapılır.

c) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal inceleme raporu hazırlanır.

ç) Şiddet mağduru ve şiddete tanıklık eden çocuklara yönelik olarak psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti verilir.

(2) Tedbir kararı uyarınca kararı veren ilgili merci tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduruna verilen hizmetlere ilişkin bilgiler ile tedbir kararlarının uygulanması konusunda yürütülen çalışmalar ve sonuçları hakkında rapor hazırlanır.

(3) Şiddet mağduru, hakkındaki tedbir kararının kaldırılması talebinin sonuç ve riskleri konusunda bilgilendirilir ve talebinin sonuçlarını anlayıp kabul ettiğine dair şiddet mağdurunun yazılı beyanı alınır.

Geçici maddi yardım

MADDE 21 – (1) Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılması ve rücu işlemleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir.

(2) Tedbir kararında süre ve tutar belirtilmemiş ise Kanunun 17 nci maddesi hükmü doğrultusunda, ŞÖNİM tarafından ivedilikle hazırlanacak sosyal inceleme raporunda belirlenecek tutar ve süre ile kararı veren merciin onayına sunularak ödeme yapılır.

Kreş imkânı sağlanması

MADDE 22 – (1) Korunan kişinin beraberindeki çocuğun kreş imkânından faydalanmasına dair karar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir.

(2) Kreşten kaynaklanmayan bir nedenden dolayı, çocuğun mazeretsiz olarak kreşe gitmemesi, kreşin ücretsiz sunduğu hizmetlerden bilerek ve isteyerek yararlanmaması gibi nedenlerle şiddet mağduru tarafından tedbir kararının suiistimal edildiğinin öğrenilmesi hâlinde durum bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili merciden tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması istenir. Durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe fiilen yararlanılan süre kadar ödeme yapılır.

(3) Kreşten kaynaklanan nedenlerden dolayı kararın uygulanamaması hâlinde durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe bu dönem için ödeme yapılmaz, varsa yapılan ödemelerin iadesi genel hükümlere göre istenir. Çocuk için başka bir kreşten hizmet alınması için gerekli işlemler ivedilikle tamamlanır.

Hayati tehlikesi bulunanlar

MADDE 23 – (1) Kolluk tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilenler ile barınma yeri sağlanması gereken şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların işlemleri tamamlandıktan sonra, Aile İçi ve Kadına Karşı Olay Kayıt Formu ile birlikte ŞÖNİM’e getirilir. Genel hükümlere göre yapılan işlem sırasında sağlık raporu alınmışsa bu raporun bir nüshası ŞÖNİM’e verilir.

(2) ŞÖNİM’e doğrudan başvuran hayati tehlikesi bulunan şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında tedbir kararı bulunmaması hâlinde, koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması amacıyla en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimine, mülki amire ya da kolluk birimine başvurulur. Hayati tehlikesi bulunanlarla ilgili işlem yapılırken kolluktan refakat talep edilir.

 (3) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında uygulanacak koruma tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla muhtemel tehdit ve risk kaynakları incelenerek kolluk tarafından hazırlanan tedbir planının uygulamasında kollukla iş birliği yapılır.

(4) Korunan kişinin bildirimde bulunmaksızın korunduğu adresten ayrıldığının ŞÖNİM tarafından öğrenilmesi hâlinde durum ivedilikle kolluğa, kolluk tarafından öğrenilmesi hâlinde ise ŞÖNİM’e bildirilir. Tedbir kararının yeni adreste uygulanması sağlanır. 

Adli destek hizmetleri

MADDE 24 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara hukuki danışmanlık, adli yardım ve diğer hukuki destek hizmetleri yürütülür. Bakanlıkça sunulamayan hizmetler için barolar ile iş birliği gerçekleştirilir.

(2) Şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai, hukuki her tür davaya ve çekişmesiz yargıya Bakanlığın müdahil olarak katılması talebinde bulunulabilir.

Gizlilik kararları

MADDE 25 – (1) Tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerinin veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adreslerinin gizli tutulmasına karar verilmesi hâlinde Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

(2) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili kayıtların gizlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve kolluk birimleri ile ihtiyaç duyulacak diğer birimlere karar bildirilir.

(3) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili yapılan yazışmalarda isim yerine kodlama kullanılır ve kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.

(4) Hakkında barınma tedbirine karar verilen veya mahkeme kararıyla kimlik bilgileri ve adresi resmî kayıtlarda gizli tutulan şiddet mağdurlarına yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.

(5) Mahkemece hakkında kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri değiştirilmesi kararı verilen ve adresi ŞÖNİM olarak belirlenen ve ŞÖNİM’de iletişim bilgileri bulunan şiddet mağdurlarına ilişkin iş ve işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi için kollukla yüz yüze görüşmesi sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şiddet Uygulayana Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri

Eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık

MADDE 26 – (1) Önleyici tedbir kararları kapsamında şiddet uygulayana aşağıdaki hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda verilir:

a) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılım sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmek ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde takibini yapmak,

b) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı veya ruhsal bozukluğu bulunanlara bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olması hususunda danışmanlık yapmak veya bu kişileri yönlendirmek,

c) Meslek edindirme kurslarına katılması amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, halk eğitim merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

(2) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmemesi, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin aşamaları ile sonucu hakkında ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler herhangi bir önleyici tedbir kararı olmaksızın şiddet uygulayanın talebi üzerine de verilebilir.

Sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi

MADDE 27 – (1) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı ya da ruhsal bozukluğu olan şiddet uygulayanlar hakkında bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olunmasına dair verilen kararlar uyarınca; hastaneye yatmak da dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması amacıyla illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezlerine veya bu merkezler tarafından kamuya ait sağlık kuruluşlarına sevk yapılır.

(2) Tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar kapsamında aylık olarak hazırlanacak bordro ile verilen hizmetin niteliği ve süresi üzerinden ödenir.

(3) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmediği, tedavinin aşamaları ile sonucu, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin sonucu ivedilikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.

Rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderlerinin karşılanması

MADDE 28 – (1) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanamayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hizmetler ve İşleyiş

Verilecek diğer hizmetler ve yapılacak işler

MADDE 29 – (1)  İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerin listesi hazırlanır ve gerektiğinde şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların geçici barındırılmasında kullanılır. Bu aşamada harcanan barınma ve zorunlu giderler ŞÖNİM tarafından Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır. 

İş planlaması

MADDE 30 – (1) Hizmetin niteliği ve sürekliliği göz önüne alınarak iş planlaması yedi gün yirmi dört saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışanlara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Personelin istihdamı ve niteliği

MADDE 31 – (1) ŞÖNİM’lerde hizmet veren birimlerin hizmet sunumlarına yetecek sayı ve nitelikte, üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji ve sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan meslek elemanları ile avukat, hemşire/sağlık memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur,  güvenlik görevlisi, şoför ve diğer personel istihdam edilir.

(2) ŞÖNİM’lerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdamı esastır.

(3) İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak kuruluşa polis irtibat görevlisi görevlendirmesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak iş ve meslek danışmanı görevlendirmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde istenir.

(4) Gerekli görüldüğü takdirde, iş birliği hâlinde çalışılan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görevin gerektirdiği nitelikte görevlendirme yoluyla çalışan temin edilebilir. Bu çalışanlar, ilgili mevzuat ve bağlı bulundukları kurum mevzuatı kapsamında görevlerini yerine getirir. Bu suretle, çalışanların görevleri ile yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları, ilgili kurumlar ve Bakanlık arasında yapılacak iş birliği protokolleri ile tespit edilir.

(5) Müdür, meslek elemanları arasından veya lisans mezunu olup kadına yönelik şiddet ya da kadın çalışmaları konusunda en az üç yıl görev yapmış olanlar arasından atanır.  

Çalışanların eğitimi

MADDE 32 – (1) Çalışanlara yönelik eğitimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Çalışanlara, çalışma alanları ile ilgili ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik gerekli ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlenir.

b) Çalışanların çalışma şartlarından kaynaklanabilecek sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınır ve çalışanlara düzenli rehberlik, danışmanlık ve psikolojik destek verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdür

MADDE 33 – (1) ŞÖNİM müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

b) Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak, iş birliği ve eş güdümü sağlamak, denetimleri yapmak,

c) Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, muhafazası ve bunlara ilişkin her türlü işlemin zamanında yürütülmesini sağlamak,

ç) Bütçe ihtiyacını belirlemek ve ödeneklerin amacına uygun harcanmasını sağlamak,

d) Çalışanlara ve hizmetlerden yararlananlara yönelik olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

e) Hizmet sunumu aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmasını sağlamak,

f) Kuruluşun güvenliğine etki eden riskleri belirlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

g) İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Meslek elemanı

MADDE 34 – (1) Meslek elemanları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:

a) Şiddet mağdurunun desteğe ihtiyacı olan yönlerini belirleyerek, iş ve meslek edinmeleri ile barınma, psiko-sosyal, sağlık, ekonomik ve hukuki sorunlarının çözülmesine ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına yönelik danışma ve yönlendirme hizmeti vermek,

b) Hakkında barınma tedbirine karar verilen şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklarının veya barınma hizmetinden faydalanmak isteyenlerin durumlarını değerlendirmek ve uygun barınma yerine yerleştirilmesini sağlamak,

c) Hâkim tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın ailesi, çevresi, eğitimi ve kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile hakkında alınan tedbir kararlarının uygulanmasının kişiler üzerindeki etkilerine dair sosyal inceleme raporu hazırlamak,

ç) Şiddet mağduru hakkında tedbir kararlarının alınmasına, devamına, değiştirilmesine veya kaldırılmasına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmek, uygulanmasını takip etmek,

d) ŞÖNİM’den hizmet alanlar için müdahale planı hazırlamak ve bu planın uygulanmasını sağlamak,

e) Şiddet uygulayan hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli yönlendirmeleri yapmak, 

f) Şiddet uygulayan hakkında tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasına yönelik görüş bildirmek ve verilen tedbir kararlarının kolluk tarafından uygulanmasını izlemek,

g) Şiddet mağdurlarına ilişkin gerekli kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, bunların sisteme işlenmesini sağlamak,

ğ) Alo 183’e yapılan başvurular hakkında mevzuat kapsamında işlem yapmak, şiddet mağduru ile ilgili acil müdahale gerektiren durumlarda kolluk, sağlık kuruluşu ve ilgili kuruluşlar ile irtibata geçerek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

h) Tedbir planı çalışmalarına destek vermek,

ı) Çalışanlara yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,

i) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek proje ve çalışmalarda görev almak,

j) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sosyal çalışmacı

MADDE 35 – (1) Sosyal çalışmacının 34 üncü maddede belirtilen görevlerin yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şiddet mağdurlarının sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili mesleki raporları düzenlemek,

b) Psikoloğun olmadığı hâllerde cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında yanında bulunmak,

c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Psikolog

MADDE 36 – (1) Psikoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:

a) ŞÖNİM’e başvuran ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan şiddet mağdurunun ve beraberindeki çocukların değerlendirmelerini yapmak ve gerekli desteği sağlayarak rapor düzenlemek,

b) Psikolojik ölçüm ve analiz teknikleri ile gözlem metotları kullanarak kadın ve beraberindeki çocukların psikolojik durumlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan destek almasını sağlamak ve yönlendirme yapmak,

c) Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan şiddet mağdurunu ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve tedavi sürecini takip etmek,

ç) Cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında yanında bulunmak,

d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Rehber öğretmen

MADDE 37 – (1) Rehber öğretmenin 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

a) Şiddet mağduru kadının beraberindeki çocuklarının sorunlarının çözümüne yönelik rehberlik ve danışmanlık yapmak, gerektiğinde uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek ve süreci takip etmek,

b) Psikolojik ölçme araçlarını standartlara uygun olarak uygulamak, değerlendirmek ve sonucunda gerekli rehberlik hizmetini vermek,

c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sosyolog

MADDE 38 – (1) Sosyoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara yönelik elde edilen veriler ile koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin verilerin analizini yapmak, rapor hazırlamak,

b) İlde alan taramaları yaparak şiddete ilişkin durumun tespiti ile elde edilen verilerin analizini yapmak, toplumsal ve kültürel yapıyı göz önünde bulundurarak verilecek hizmetlerin öncelikleri ve nitelikleri hakkında rapor hazırlamak,

c) Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortaya çıkmasına neden olan sosyal problemlerle ilgili bilimsel veri toplamak ve bunları değerlendirmek, düzenli aralıklarla rapor hazırlamak,

ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hemşire/sağlık memuru

MADDE 39 – (1) Hemşirenin/sağlık memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sağlık desteğine ihtiyacı olan şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili sağlık görevlisi veya sağlık kuruluşu ile iletişim kurmak,

b) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hâllerde kişiyi derhal ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirmek ve müdüre haber vermek,

c) Şiddet uygulayan hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulanmasını izlemek,

ç) Cinsel şiddet mağdurları hakkında alınacak rapor öncesinde delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak, sağlık kuruluşlarında yapılacak ilk müdahalelerde ve gerekli görülen hâllerde şiddet mağdurlarına refakat etmek,

d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur

MADDE 40 – (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memurun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sisteme girilmesi gereken bilgileri toplamak, kontrol etmek,  düzenlemek ve veri girişini yapmak,

b) Yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek,

c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Çağrı destek personeli

MADDE 41 – (1) Çağrı destek hizmetinde çalışanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Alo 183’e yapılan ve diğer iletişim kanallarından alınan her türlü başvuru, ihbar ve şikâyetin çözümü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapmak,

b) Hayati tehlikesi olanlar ile cinsel şiddet mağdurları hakkında kolluk birimleriyle irtibata geçerek şiddet mağduruna ulaşılmasını ve gerekli görülen hâllerde kolluk refakatinde bulunduğu yerden alınarak hizmete erişmesini sağlamak,

c) Çağrılara ilişkin verileri kayıt altına alarak aylık ve yıllık istatistiki raporlar hakkında Müdüre bilgi vermek,

ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Polis irtibat görevlisi

MADDE 42 – (1) ŞÖNİM’de görev yapan polis memuru bağlı bulunduğu birimin kurumsal temsilini yapar ve tercihen kadın erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında eğitim almış olanlar arasından görevlendirilir.

(2) Polis irtibat görevlisinin yapacağı iş ve işlemler şunlardır:

a) Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda şiddet olayı, tarafları, tanıkları ve delilleri hakkında bilgi toplar, kolluk ve ŞÖNİM arasındaki bilgi paylaşımını ve irtibatı sağlar. Çalışmalarını ŞÖNİM personeli ile iş birliği içerisinde yürütür.

b) ŞÖNİM’lerde verilen eğitim programlarında, görev alanları ile ilgili konularda destek olur.

(3) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri yapar.

İş ve meslek danışmanı

MADDE 43 – (1) İş ve meslek danışmanının yapacağı iş ve işlemler şunlardır:

a) Şiddet mağduru veya şiddet uygulayanı ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek,  iş bulma konusunda rehberlik yapmak,

b) Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektör ile yapılacak iş birliği çalışmalarına katkı sağlamak,

c) Görev alanları kapsamında yapılan çalışmalara destek olmak.

(2) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri yapmak.

Güvenlik personeli

MADDE 44 – (1) ŞÖNİM içinde ve dışında görev yapan güvenlik personelinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) ŞÖNİM binasına giriş ve çıkışlarda güvenliği tehlikeye sokacak her türlü araç-gereç, ateşli silahlar ile kesici, delici aletleri emanete almak,

b) Hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemleri almak,

c) Şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek,

ç) Gerekli hâllerde 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen kontrol işlemlerini yapmak,

d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şoför

MADDE 45 – (1) Şoförün görevleri şunlardır:

a) Zimmetine verilen aracın rutin bakım ve muayenelerini yaptırmak,

b) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukları ile çalışanların gerekli yerlere ulaşımını sağlamak,

c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yemek ve diğer ihtiyaçların karşılanması

MADDE 46 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar için aylık başvuruların ortalaması esas alınarak kişi ve öğün sayısı belirlenir. Ana öğün saatleri dışında başvuruda bulunanlar için kumanya ve çocukların ihtiyacına yönelik yiyeceğin temin edilmesi sağlanır.

(2) Çalışanlara öğle yemeği; nöbetçi ve vardiyalı çalışan personele çalışma süresi içinde yer alan öğünlerde ilgili mevzuat çerçevesinde yemek verilir.

(3) Yemek, aylık tabela hazırlanmak suretiyle belirlenir.

(4) Yemeklerin numuneleri 72 saat saklanır ve numune üzerine alındığı tarih ve saati yazılır.

(5) Sağlık destek hizmetlerinde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ile acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla bebek bezi, biberon, mama ve benzeri malzemeler temin edilir.

İş birliği

MADDE 47 – (1) Hizmetler; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşların iş birliği ve desteği ile yürütülür.

(2) Hizmetlerin sunumunda veya verilen tedbir kararlarının ifasında gerekli hâllerde Bakanlık veya İl Müdürlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında ihtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğün görüşü de alınarak protokol yapılabilir. İmzalanan protokoller Genel Müdürlüğe bildirilir.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İllerde ŞÖNİM teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler İl Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.