1. HABERLER

  2. DOSYALAR

  3. MEVZUAT

  4. TODAİ Uzaktan Eğitim Yönetmeliği
TODAİ Uzaktan Eğitim Yönetmeliği

TODAİ Uzaktan Eğitim Yönetmeliği

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi EnstitüsüUzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği yayınlandı

A+A-

 

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzaktan Eğitim Merkezinin amaçlarına, görev alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Enstitüye bağlı olarak kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, bunların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Danışma Kurulunu,

b) E-öğrenme: Bilişim teknolojilerini kullanarak, bu teknolojiler üzerinden yapılan ya da desteklenen öğretime dayalı öğrenme süreçlerini,

c) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

ç) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,

d) Merkez (UZEM): Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzaktan Eğitim Merkezini,

e) Merkez Müdürü: Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürünü,

f) Program Kurulu: Uzaktan Eğitim Merkezi Program Kurulunu,

g) Uzaktan eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının aynı ya da farklı zaman ve farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Organları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortam, çoklu ortam ve sınırsız bilgiye ulaşabilme olanaklarını kullanarak kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak; Enstitüde verilmekte olan dersleri internet ortamında e-öğrenme ile desteklemek, Enstitü görev alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim temelli sertifika programları ile lisansüstü eğitim öğretim program ve faaliyetlerini düzenlemek; bu kapsamdaki ders, program ve uygulamaları yürütmektir.

Merkezin görev alanları

MADDE 6 (1) Merkezin görev alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitimde yaygın ve gelişmiş iletişim araç ve ortamlarını kullanarak e-öğrenmeyle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.

b) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim imkanlarından yararlanma isteklerini, ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.

c) 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu  Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak uzaktan eğitim temelli lisansüstü eğitim programlarına yönelik teknolojik hizmetler ile idari işleri yürütmek.

ç) Yürütme Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde uzaktan eğitime dayalı kurs, seminer ve konferans gibi programları belirlemek, kredilendirmek; diploma, sertifika, katılım belgesi ve benzerlerini vermek; bu programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, değerlendirme ve benzeri işlemleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını tespit etmek, bunların ve Merkezde görev alacak diğer personelin hizmet standartlarını belirlemek.

e) Yürütülecek internet destekli eğitim öğretim çalışmaları için gerekli ders, sunum ve öğretim içeriklerini hazırlamak, hazırlatmak.

f) Düzenlenen uzaktan eğitim programlarını veya bu kapsamdaki dersleri, uzaktan eğitimle ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluk açısından incelemek ve bu konuda Genel Müdüre görüş bildirmek.

g) Uzaktan eğitim temelli projelerde ihtiyaç duyulan yazılımları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem analiz ve tasarımı yapmak.

h) Uzaktan eğitimle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak; rapor, bülten, proje, kitap ve benzeri yayın etkinliklerinde bulunmak.

ı) Uzaktan eğitim proje, araştırma ve uygulamalarında kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) Görev alanındaki işleri Enstitünün ilgili akademik birim ve merkezleriyle işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek.

Merkez yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Program Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 (1) Merkez Müdürü; Enstitü öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Program Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Program Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Genel Müdürlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işleri ile bütçe uygulama ve puantaj işlemlerini yürütmek.

f) Enstitü birimleri ile uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Program Kurulu

MADDE 9 (1) Program Kurulu; Merkez Müdürüne bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca Enstitü öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç üye, Merkez Müdürü ve Öğretim-Yetiştirme Şubesi Müdüründen oluşur.

(2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Program Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Kurul, gerekli görüldüğü hallerde Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(4) Program Kurulu; Birimin amaçları doğrultusunda çalışma ve uygulama plan ve programını hazırlamak, Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak, Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak, açılmasına karar verilen uzaktan eğitim lisansüstü ve sertifika eğitim programlarını uygulamak, Danışma Kurulunca sunulan önerilerin yaşama geçirilmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak, Birimin görev alanıyla ilgili diğer uygulama kararlarını almak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.

Danışma Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez bünyesinde uzaktan eğitim etkinliklerinin izlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; Merkez Müdürü, program kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında çalışmaları olan öğretim elemanları ile konu alanındaki kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu kurulur. Danışma Kurulu üye sayısı onbeşi geçemez. Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulunun görev süresi iki yıldır. Genel Müdür, süresi biten kurul üyesini aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürü tarafından tespit edilen tarihte toplanır; ilgili hizmetin yürütülmesiyle ilgili çalışmalar hakkında öneri ve katkılarda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez müdürünün ihtiyaç talepleri doğrultusunda Genel Müdür tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.