Avrupa Birliği Başkanlığı'nı ilgilendiren 5 yönetmelik yayımlandı

Avrupa Birliği Başkanlığı'nı ilgilendiren 5 yönetmelik yayımlandı

Avrupa Birliği Başkanlığı'nı ilgilendiren 5 yönetmelik yayımlandı. Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği.

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)'ndan:

ADVERTISING

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Avrupa Birliği Başkanlığı Başkanını,

b) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,

c) Birim: Avrupa Birliği Başkanlığı hizmet birimlerini,

ç) Giriş sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Uzman: Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,

f) Uzman yardımcısı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısını,

g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 4 - (1) Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, özel giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmi Gazete'de, Başkanlığın ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitelerinde duyurulur.

(2) Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile fakültelerin bölümleri arasından Başkanlıkça belirlenir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) KPSS'den, sınav duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Başkanlıkça belirlenen asgari puan düzeyinde başarılı olmak.

b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde YDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

(3) Başkanlık, sınav ilanında yer vermek suretiyle sınavı birinci fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Başkanlığın ihtiyaç durumunu dikkate alarak yapacağı tespite göre fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da yapabilir.

İstenilen belgeler

MADDE 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş Talep Formu.

b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesi.

c) KPSS sonuç belgesi.

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi.

d) Yazılı özgeçmiş.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 8 - (1) Giriş sınavı komisyonu, Başkanın kendisi veya genel müdürler arasından belirleyeceği komisyon başkanı dahil toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı komisyonun tabii üyesi olmak üzere diğer üyeleri ve üç yedek üyesi, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanlar arasından Başkan tarafından belirlenir. Komisyon üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yazılı giriş sınavı

MADDE 9 - (1) Giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday yazılı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav; Avrupa Birliği (35 puan), Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan) ile Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) başlıklarından oluşur.

(3) Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 10 - (1) Yazılı sınavda en az yetmiş puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(3) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 - (1) Giriş sınavı komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların uzman yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve uzman yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Başkanlığa teslim eder.

(2) Başkanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini ilan eder. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla giriş sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak giriş sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonunca yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi on beş gündür.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 12 - (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 13 - (1) Başkanlıkta, aylıksız izin ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç fiilen iki yıl çalışmış olan uzman yardımcılarına, Başkanlığın görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu birim amirinin teklif edeceği üç konu arasından Başkanın onayı ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin teklifi ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcılarına, Başkanın onayı ile tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanları, Başkanlıkta uzman ve üstü kadrolarda görev yapanlar veya tez konusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler arasından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi

MADDE 14 - (1) Uzman yardımcısı tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

(3) Uzman yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulunduğu birime teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ay ilave süre verilir.

Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 15 - (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkanın kendisi veya belirleyeceği genel müdürlerden birinin başkanlığında, uzman yardımcısının çalıştığı birim amiri tabii üye olmak ve diğer üyeler uzman ve üstü kadrolardan olmak üzere beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Tez değerlendirme komisyonu üyeleri Başkan tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde, tez konusuyla ilgili akademisyenler de tez değerlendirme komisyonuna üye olarak alınabilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 16 - (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca iki hafta içinde tez değerlendirme komisyonu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde tez değerlendirme komisyonu marifetiyle değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı komisyon kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek veya verilen yeni konuda tezini hazırlayarak kullanabilir.

Yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 17 - (1) Uzman yardımcıları;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, Başkanlıkta en az üç yıl fiilen görev yapmış olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmek,

kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 18 - (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkanın kendisi veya genel müdürler arasından belirleyeceği komisyon başkanı dahil toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik sınavı komisyonunun diğer üyeleri, uzman ve üstü kadroda görev yapan Başkanlık personeli ve/veya gerekli görürse yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenir. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de belirlenir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Yeterlik sınavı komisyonu en az üç kişi ile toplanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 - (1) Yeterlik sınavı, Başkanlıkça uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınavı komisyonu tarafından yazılı olarak test ve/veya klasik usulde gerçekleştirilir.

(3) Yeterlik sınavı, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (50 puan), Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurları ile ilgili mevzuatı da kapsayan kurumsal mevzuat (20 puan) konularından oluşur. Yeterlik sınav konularının alt başlıkları, uzman yardımcılarına sınavdan en az iki ay önce yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavının klasik yazılı usulde yapılması durumunda, cevap kağıtlarını her komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirerek not verir. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur.

(5) Yeterlik sınavında başarı notu yüz üzerinden en az yetmiştir.

(6) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 20 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri için; uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olması kaydıyla, YDS'den İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları şarttır.

(2) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeniden atanma

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden başka kamu kurumlarına geçenler de dahil kendi isteğiyle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler; boş kadro olması, Başkanlığın ihtiyacı bulunması ve YDS'den son iki yıl içinde İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartıyla Başkanlıkta uzman kadrolarına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 - (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak mevzuat

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Başkanlıkta, 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında uzman yardımcılığı kadrolarına atanmış olanların yeterlik sınavları ve uzman kadrolarına atanmaları mezkür mülga Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda oluşturulacak tez değerlendirme komisyonu ile yeterlik sınavı komisyonu Başkanlığın güncel teşkilat yapısı, hiyerarşik yapı ve unvanları dikkate alınarak belirlenir.

Yürürlük

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)'ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Avrupa Birliği Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Avrupa Birliği Başkanlığında görev yapan personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Dışişleri Bakanını,

ç) Başkan: Avrupa Birliği Başkanını,

d) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,

e) Birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Başkanlık hizmet birimlerini,

f) Daire Başkanlığı: Başkanlık Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,

g) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grupları arasından yapılan hiyerarşik olarak yükselme niteliğinde atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

b) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şef.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Teknisyen, tekniker, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, mütercim, mühendis, avukat.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, başvuru süresinin son günü itibarıyla Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az sekiz yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl avukat ve yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak,

ç) Uzman (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

d) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar dersi aldığına dair belgeye sahip olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

e) Memur, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Başkanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğretmenlikleri bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvurunun son günü itibarıyla son 3 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) İstatistikçi ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Başkanlık tarafından uygun görülen zamanlarda yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(3) Duyuruda; sınava katılma şartlarına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(4) Başvurular için öngörülecek süre on günden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre de on günden az olamaz.

(5) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(6) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, başvuruda bulunmaları ve görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Halen ilan edilen kadro unvanlarında veya bu unvanla aynı ya da daha üst düzeydeki unvanlı kadrolarda bulunanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(8) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanlar Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(9) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 - (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konularda yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı, bu fıkrada belirtilen kurumlardan birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 - (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav tarihi ve yeri Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 - (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 - (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Daire Başkanlığınca saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 - (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Daire Başkanlığınca, yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere 15 gün içinde atanır.

(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere ve aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin özel usul ve esaslar

MADDE 19 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara Başkanlık personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olmak şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulunun oluşturulması ve görevleri

MADDE 20 - (1) Görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek üzere Bakan onayı ile sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, biri kurul başkanı olmak üzere Bakan tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı sınav kurulunun doğal üyesidir. Ayrıca aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulu, üye tam sayısıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(6) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21 - (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atama yapılacak görev için bu Yönetmelikte aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Hukuk müşaviri kadrosuna avukat kadrosunda bulunanlar arasından yapılacak atamalarda, öncelik Başkanlıktaki hizmet süresi fazla olana verilir.

(3) Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanmak, diğer memuriyet kadrolarına atanmalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 23 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvanların bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde; öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak yapılır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 24 - (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 - (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci ve 9 uncu maddelerin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)'ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 - (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)'ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/2/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)'ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM YARIŞMA SINAVI VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.