1. HABERLER

  2. TÜİK'ten maaş hesaplama makinesi
TÜİK'ten maaş hesaplama makinesi

TÜİK'ten maaş hesaplama makinesi

TÜİK’in geliştirdiği yeni hesaplama aracına göre 2010 yılında 1000 lira maaş alan bir işçinin enflasyona yenik düşmemesi için bugün 1656 liraya çalışması gerekiyor. Bu rakamın altında kalan maaş, erimeyi gösteriyor.

A+A-
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) geç­miş yıl­la­rın pa­ra de­ğe­ri­ni bu­gü­ne gün­cel­le­yen “Pa­ra­sal De­ğer Gün­cel­le­me Ara­cı­”nı va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne sun­du. TÜ­İK’­in he­sap­la­ma ara­cı sa­ye­sin­de ça­lı­şan­lar ma­aş­la­rın­da­ki eri­me­yi ko­lay­lık­la he­sap­la­ya­bi­le­cek. Her ke­sim­den in­sa­nın işi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak araç, ay­nı za­man­da res­mi bel­ge ni­te­li­ği ta­şı­yor. 
 
Mah­ke­me­ye git­me­den
 
TÜ­İK Baş­ka­nı Bi­rol Ay­de­mir, ye­ni he­sap­la­ma ara­cı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ay­de­mir uy­gu­la­ma­yı, geç­miş­te­ki bir pa­ra­sal de­ğe­rin bu­gün ya da is­te­ni­len yıl­da­ki de­ğe­ri­ni sap­ta­mak ama­cıy­la ge­liş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ay­de­mir, “An­laş­maz­lık­lar­da mah­ke­me­ye gi­di­li­yor, bi­lir­ki­şi ta­yin edi­li­yor, TÜ­İK’­ten bil­gi is­te­ni­yor, da­va en az 3 ay uzu­yor­du. Şim­di bü­tün bun­la­ra son ve­re­cek ba­sit bir uy­gu­la­ma ge­liş­tir­dik. Va­tan­daş­lar TÜ­İK he­sa­bı­nı kul­la­nıp ken­di ara­la­rın­da so­ru­nu çö­ze­bi­lir­ler. Bi­lir­ki­şi­ler bi­raz üzü­le­ce­k” de­di. 
 
Ki­ra­cı­ya da ko­lay­lık
 
Sis­tem, özel­lik­le ça­lı­şan­la­rın ma­aş­la­rın­da eri­me olup ol­ma­dı­ğı­nı ko­lay­lık­la or­ta­ya çı­ka­rı­yor. TÜ­İK he­sa­bı­na gö­ren, ör­ne­ğin 2011 yı­lı ba­şın­da alı­nan 900 li­ra­nın bu­gün­kü kar­şı­lı­ğı 1200 li­ra. O ta­rih­te 900 li­ra alıp bu­gün maa­şı 1200 li­ra­nın al­tın­da ka­lan bir ça­lı­şan enf­las­yo­na ye­nik düş­müş olu­yor. Ay­nı şe­kil­de ör­ne­ğin 2004 Ağus­tos ayın­da 300 li­ra ev ki­ra­sı öde­yen bir ki­ra­cı bu­gün ay­nı ev için 675 li­ra­nın üze­rin­de ki­ra ödü­yor­sa, enf­las­yo­nun üze­rin­de ar­tış ya­pıl­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. 

Buğday üreticisi kaybetti
 
TÜİK’in hesaplama aracı, çiftçilerin sattıkları buğdaydan 2010 yılına göre daha az para kazandığını gösteriyor. Hükümet aynı tür buğday için 2010 yılında ton başına 550 lira, 2014’te ise 720 lira fiyat açıkladı. Oysa TÜİK’in hesaplama aracı, çiftçinin 2010 yılındaki parayı kazanabilmesi için 2014’te buğdayını 720 liradan değil 752 liradan satması gerektiğini gösteriyor. Hesap, çiftçinin buğdayda ton başına 32 lira zarara uğradığını işaret ediyor. 

Çıktı al, belgen olsun 
 
n He­sap­la­ma ara­cı­na TÜ­İK’­in in­ter­net si­te­si­nin sağ alt kö­şe­sin­de yer alan TL sim­ge­si­nin üze­ri­ne tık­la­na­rak ula­şı­lı­yor. As­lın­da pa­ra­nın enf­las­yon kar­şı­sın­da­ki de­ğer kay­bı­nı he­sap­la­yan sis­tem, üre­ti­ci ve tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu­na kar­şı de­ği­şi­mi ay­rı ay­rı or­ta­ya ko­yu­yor. 
1983 yı­lın­dan bu ya­na her­han­gi bir yıl­da­ki de­ğe­rin bu­gün­kü kar­şı­lı­ğı­nı anın­da çık­tı ola­rak ve­ren sis­tem, mah­ke­me­le­re su­nu­la­cak  res­mi 
bel­ge de ha­zır­lı­yor. 

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.