1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MAAŞ - EK DERS

  4. Türk Eğitim-Sen'den ÖSYM Sınav Ücretleri Hamlesi
Türk Eğitim-Sen'den ÖSYM Sınav Ücretleri Hamlesi

Türk Eğitim-Sen'den ÖSYM Sınav Ücretleri Hamlesi

Türk Eğitim-Sen, Ösym'nin sınav ücretleri hakkındaki aldığı karar sonrasında harekete geçerek Ösym Sınav ücretleri kararını Mahkemeye taşıdı. Türk Eğitim-Sen sendikası konu ile ilgili internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

A+A-

Türk Eğitim-Sen, Ösym'nin sınav ücretleri hakkındaki aldığı karar sonrasında harekete geçerek Ösym Sınav ücretleri kararını Mahkemeye taşıdı. Türk Eğitim-Sen sendikası konu ile ilgili internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

TÜRK EĞİTİM-SEN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

ÖSYM’NİN SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİNİ DÜŞÜRMESİNİ YARGIYA TAŞIDIK

ÖSYM Başkanlığı tarafından, aynı gün yapılan çok oturumlu sınav ücretleri hakkında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Buna göre, sabah oturumunda görev alan bir görevli için öğleden sonra aynı bina ve salonda sınav yapılıyor ise bu görevliye öğleden sonraki oturumda da görevlendirme yapılacak, her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir. Eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olan bu uygulama sebebiyle, aynı günde iki oturumda birden görevlendirilen sınav görevlilerine daha az ücret ödenerek, bu kişiler bir nevi cezalandırılmaktadır. 

Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan; “Her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.” ibaresinin iptalini talep ettik.

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

 

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.”

DAVACI                               :Türk Eğitim-Sen

                (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

 

VEKİLİ                                : Av. Dilek ATAK

                                                Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                               :T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

 

T.KONUSU                          : T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 27.05.2016 tarihinde yapılan açıklamada yer alan; “Her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

 

T.TARİHİ                             :27.05.2016

 

AÇIKLAMALAR               : T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 27.05.2016 tarihinde yayınlanan “Aynı Gün Yapılan Çok Oturumlu Sınav Ücretleri Hakkında” duyuruda: “ÖSYM Başkanlığı, bir günde birden fazla oturumlu olarak yapılan sınavlarda yeni bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamaya göre sabah oturumunda görev alan bir görevli için öğleden sonra aynı bina ve salonda sınav yapılıyor ise bu görevliye öğleden sonraki oturumda da görevlendirme yapılacaktır. Her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.” denilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarının; “Amaç ve kapsam” başlıklı; MADDE 1 - (1) Bu Usûl ve Esasların amacı; Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavlarda; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, sınav koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.”

“Tanımlar” başlıklı; MADDE 3 - (1) Bu Usûl ve Esasların uygulanmasında; “ğ) Sınav ücreti: Bu Usûl ve Esaslarda yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan brüt tutarı,.. ifade eder.” şeklinde düzenlenmiştir.

Davalı idare tarafından yapılan merkezi sınavlarda 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alan hükümler uygulanmaktadır. Bahsi geçen Usul ve Esaslar’da ise; sınav ücretlerinin oturum başına ödeneceği düzenlenmiş olup, bir günde birden fazla oturumlu olarak yapılan sınavlarda her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinin, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Buna karşılık, idarenin tek taraflı tasarrufu ile sınav ücretleri düşürülmüştür. Dava konusu işlem, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’a açıkça aykırıdır.

T.C. ANAYASASI’NIN; “Kanun önünde eşitlik” başlıklı; MADDE 10- “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir...Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (*)”

 “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı; MADDE 18- “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. ANGARYA YASAKTIR.”

“Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı; MADDE 49- “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.(Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Dava konusu işlemle, aynı günde iki oturumda görevlendirilen kişiler bir nevi cezalandırılmaktadır. Örneğin; 29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan sınavda, aynı gün iki salonda görevli olan bir sınav görevlisine bu görevler için 107'şer TL ücret yatırılmıştır. Bu kişinin tüm gününü sınav görevine ayırıyor olması ve öğle arasında dışarıda yemek yemek zorunda kalması, üstüne bir de tek oturumda görevlendirilen diğer sınav görevlilerinden daha az ücret alması eşitlik ve hakkaniyete aykırıdır. 2012 yılında aynı göreve 108 TL, 2014'de 116 TL verilirken, bu kişilere şu anda daha düşük ücret ödenmektedir.

Dava konusu işlem, Anayasa'da düzenlenen eşitlik, angarya yasağı gibi emredici hükümlere ve 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara açıkça aykırı olup, uygulanması neticesinde telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebebiyet vereceği muhakkaktır. Bu nedenle iptali istenilen işlem sebebi ile ilgili davalı idareden savunma alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Takdir şüphesiz Sayın Mahkemenizindir.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : T.C. Anayasası vs. ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER        : 27.05.2016  tarihli duyuru vs hukuki deliller

 

SONUÇ VE TALEP                       :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

 

1)T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 27.05.2016 tarihinde yapılan açıklamada yer alan; “Her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE;

 

2)Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımla bilvekale arz ile talep ederim.

 

Davacı (Türk Eğitim Sen) Vekili

                                                                                                Av. Dilek ATAK

EKLER:

1-Onanmış vekaletname örneği

2-Hukuki deliller bölümünde sayılanlar

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.