1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. 673 sayılı KHK'nın tam metni
673 sayılı KHK'nın tam metni

673 sayılı KHK'nın tam metni

1 Eylül 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

A+A-

1 Eylül 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/673

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve kuruluşları

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri, bu özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeniden atanma

MADDE 2- (1) Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler.

Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurulları

MADDE 3- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETO/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ekli (2) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Ödenmeyecek ikramiyeler

MADDE 5- (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.

Emeklilik onayları

MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Kamu iştiraklerindeki işçiler

MADDE 7- (1) Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.

Görevden uzaklaştırılanlarm iade usulü

MADDE 8- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

Bazı yetkilerin iptali

MADDE 9- (1) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının

(1) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 10- (1) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır."

(2) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir."

(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Olağanüstü halin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilanından itibaren ve" ibaresi,

 

"mahkemelerce" ibaresinden sonra gelmek üzere "iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal" ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.

b) Olağanüstü halin ilanından soma ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlan, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır."

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

SIRA

NO

LİSTEDEKİ

SIRASI

KURUM

KODU

OKUL/KURUM ADI

KURUM TÜRÜ

İL

İLÇE

1

110

99911344

ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

 

201

99912086

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

 

440

99952333

ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

4

482

99952474

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

5

596

99953183

ÖZEL ELAZIĞ LALEGÜL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ELAZIĞ

MERKEZ

6

618

99953295

ÖZEL HİRA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

7

674

99954813

ÖZEL CACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KIRŞEHİR

MERKEZ

8

706

99955441

ÖZEL DOSYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

9

748

99955839

ÖZEL SİVEREK FARABİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

SİVEREK

10

765

99957164

ÖZEL SAMSUN ARMADA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

11

772

99957434

ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KIRŞEHİR

MERKEZ

12

773

99957459

ÖZEL DOSYA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

13

779

99957506

ÖZEL KÜTAHYA BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

MERKEZ

14

782

99957719

ÖZEL ANKARA ANIL İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

MAMAK

15

783

99957729

ÖZEL KÖRFEZ AKSAM LİSESİ

Özel Aksam Lisesi

HATAY

ARSUZ

16

784

99957746

ÖZEL KARS ORHANGAZİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KARS

MERKEZ

17

790

99958491

ÖZEL BİLGİFEN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ALTINDAĞ

18

791

99958494

ÖZEL ÖNDER TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

19

796

99958511

ÖZEL ÇUBUK KAYI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ÇUBUK

20

802

99958560

ÖZEL BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KÜTAHYA

MERKEZ

21

804

99958589

ÖZELSALİM FİNAL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

AKSARAY

MERKEZ

22

811

99958660

ÖZEL $İLE BİLGİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ŞİLE

23

830

99958795

ÖZEL AHMET YAPAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

MELİKGAZİ

24

840

99958856

ÖZEL ÖZ KAYAPINAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

25

843

99958883

ÖZEL KAHRAMANMARAŞ AÇI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

26

849

99958923

ÖZEL YALOVA BİREY TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

YALOVA

MERKEZ

27

850

99958942

ÖZEL KONYAALTI BİL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

KONYAALTI

28

851

99959015

ÖZEL YENİ ALANYA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

ALANYA

29

858

99959119

ÖZEL IŞIKLAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

MURATPAŞA

30

859

99959125

ÖZEL ATAK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ADIYAMAN

MERKEZ

31

861

99959203

ÖZEL DÜZCE UĞUR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

DÜZCE

MERKEZ

32

871

99959497

ÖZEL BAĞLARBASI FİNAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

MALTEPE

33

872

99959501

ÖZEL FINDIKZADE BİL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

FATİH

34

876

99959643

ÖZEL BAŞKENT VATAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

SİNCAN

35

877

99959681

ÖZEL KARTAL AÇI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KARTAL

36

884

99959865

ÖZEL EDREMİT AREL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BALIKESİR

EDREMİT

37

888

99960033

ÖZEL BURHANİYE UĞUR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BALIKESİR

BURHANİYE

38

890

99960068

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BURDUR

MERKEZ

39

891

99960070

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURDUR

MERKEZ

40

892

99960071

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURDUR

MERKEZ

41

893

99960073

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURDUR

MERKEZ

42

895

99960103

ÖZEL KIRŞEHİR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KIRŞEHİR

MERKEZ

43

898

99960175

ÖZEL SAFRAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

TUZLA

44

899

99960177

ÖZEL VİRANŞEHİR ERDEM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

45

900

99960186

ÖZEL MALATYA FIRAT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

MALATYA

BATTALGAZİ

46

901

99960277

ÖZEL UŞAK SEÇKİN GRUP TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

UŞAK

MERKEZ

47

904

99960357

ÖZEL BÜYÜK KOCAELİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KOCAELİ

İZMİT

48

909

99960457

ÖZEL MAVİ DENİZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

NİLÜFER

49

910

99960480

ÖZEL SEFERİHİSAR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

SEFERİHİSAR

50

913

99960551

ÖZEL SAMSUN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

SAMSUN

İLKADIM

51

917

99960719

ÖZEL ŞANLI DİCLE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ŞANLIURFA

SİVEREK

52

920

99960987

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

53

925

99961168

ÖZEL İZMİR TAC TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KONAK

54

32

 

ÖZEL ACAR YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Özel Yurt

ERZURUM

YAKUTİYE

(2) SAYILI LİSTE

SIRA NO

Kazandığı Yıl

Adı

Soyadı

D.Yılı

Ülke

1

2015-1

Abdulkadir

ÜNVER

1992

Türkiye

2

2007

Abdullah

KURTOĞLU

1983

İngiltere

3

2008

Abdurrahman

HENDEK

1985

İngiltere

4

2010

Adnan

PATIR

1987

İngiltere

5

2008

Ahmet

KARPUZ

1985

İngiltere

6

2014-1

Ahmet

BAŞTÜRK

1990

ABD

7

2012

Ahmet

DURGUNGÖZ

1986

İngiltere

8

2014-1

Ahmet Şükrü

BAL

1990

Türkiye

9

2007

Ali

SAR IHAN

1983

İngiltere

10

2014-1

Arif

DURAMAZ

1989

Türkiye

11

2015-1

Arif

GÖZEL

1991

Türkiye

12

2015-1

Aydın

BAYAT

1992

Türkiye

13

2015-1

Aykut

ARGUN

1990

Türkiye

14

2014-1

Ayşe

ALTUNDAĞ

1986

ABD

15

2008

Ayşe

ESEN

1986

ABD

16

2015-1

Ayşe

AKARSU SEZER

1985

Türkiye

17

2014-2

Aziz Onurhan

AHRAZ

1989

İngiltere

18

2011-EK

Baki

ÖZDİNÇER

1983

İngiltere

19

2013-1

Bilal

KILINÇ

1988

İngiltere

20

2014-1

Bilal

USLU

1988

ABD

21

2014-1

Burcu

KURTOĞLU KARA

1990

İngiltere

22

2012

Büşra

OVALI

1989

ABD

23

2013-1

Büşra Pınar

AKYÜZOĞLU(SÖNMEZ)

1990

ABD

24

2013-1

Cafer Tayyar

ÖZEL

1988

Türkiye

25

2013-1

Coşkun

AKBABA

1983

İngiltere

26

2015-1

Çelebi

ABANUZOĞLU

1990

Türkiye

27

2015-1

Ebru

DOĞAN

1989

Türkiye

28

2009

Ekrem

ÖZKAN

1988

Ingiltere

29

2014-1

Elif

GÜNAL

1990

ABD

30

2014-1

Elif

ÇAKIR

1989

İngiltere

31

2014-1

Elif Merve

ERKAYMAN

1989

İngiltere

32

2013-1

Elife

ÇEVİKER

1985

ABD

33

2015-1

Emre

MERDAN

1990

Türkiye

34

2015-1

Enes

KETHÜDA

1991

Türkiye

35

2013-1

Enes

GÖKÇE

1988

ABD

36

2015-1

Enes

SATIN

1992

İngiltere

37

2015-1

Enes

GÜRAN

1990

Türkiye

38

2014-1

Enes Cengiz

OĞUZ

1985

İngiltere

39

2015-1

Ercan

YAZICI

1990

İngiltere

40

2013-1

Erol

ÖZKAN

1989

İngiltere

41

2010

Esra

AKTAŞ

1987

ABD

42

2013-1

Esra

BOZKURT

1985

ABD

43

2014-2

Eyüp

AKÇA

1987

İngiltere

44

2008

Eyüp Bayram

GÜZEL

1987

İngiltere

45

2009

Fatih

GÖRÜNMEK

1986

ABD

46

2015-1

Fatih

KURTOĞLU

1990

Türkiye

47

2009

Feyza

AKTAŞ

1986

ABD

48

2011-EK

Feyza

AKOVA

1987

ABD

 

49

2013-1

Gökhan

ARAZ

1984

Ingiltere

50

2014-2

Gökhan

ERTUĞRUL

1989

Almanya

51

2014-1

Gökhan

AVCI

1986

ABD

52

2013-1

Gökhan

MERT

1986

ABD

53

2013-1

Gülbahar

BAHŞİ KAYA

1990

ABD

54

2008

Gülçimen

KARAKEÇİ

1983

İngiltere

55

2014-2

Gülnihal

TAMER YILMAZ

1986

Türkiye

56

2014-1

Gülşen

TURHAN

1988

Kanada

57

2014-1

Hacer

YILDIRIM

1987

İngiltere

58

2014-1

Hafsa

OLCAY

1990

Türkiye

59

2014-1

Hale

USLU

1991

ABD

60

2014-1

Hamza

ERGÜDER

1990

ABD

61

2015-1

Hande

ALPTEKİN

1989

İngiltere

62

2015-1

Hanım

KOYUN

1991

Türkiye

63

2014-1

Harun

KARAKAŞLI

1990

Türkiye

64

2008

Harun

TADIK

1987

ABD

65

2013-1

Haşan

SALTIK

1989

Avustralya

66

2014-1

Hatice

ŞEN

1987

İngiltere

67

2015-1

Hatice

EKE

1990

Türkiye

68

2014-1

Hatice Elmas

BAŞBUĞ ALHAN

1984

Türkiye

69

2013-1

Hülya

ERMİŞ DEMİRTAŞ

1988

ABD

70

2015-1

Hüseyin

SARI KABAK

1989

Türkiye

71

2015-1

Hüseyin Talha

TUNCEL

1992

Türkiye

72

2011

İbrahim

KAYALI

1987

Almanya

73

2010

İbrahim Halil

BOZKURT

1986

ABD

74

2011-EK

İnan

KORKMAZ

1987

Kanada

75

2011

İsmail

KARAÖZ

1988

İngiltere

76

2012

izzet

SÖZÜÇOK

1986

ABD

77

2015-1

Kadir

DANGIR

1990

Türkiye

78

2014-2

Kasım

EMRAK

1987

Rusya Fed.

79

2012

Kemal Oğuz

KESEROĞLU

1984

İngiltere

80

2013-1

Kevser

YILDIRIM

1990

Almanya

81

2015-1

Kübra

SONAT

1993

Türkiye

82

2009

Mahmut

ÜNAN

1986

ABD

83

2007

Mehmet

ÖREN

1984

ABD

84

2013-1

Mehmet Ali

AKDAĞ

1990

İngiltere

85

2014-1

Mehmet Ali

AKTÜRK

1984

Türkiye

86

2009

Mehmet Nurullah

ATEŞ

1985

ABD

87

2010

Memduh

ARSLAN

1988

ABD

88

2014-1

Merve

SERİN

1989

İngiltere

89

2014-2

Merve

İNEL

1989

ABD

90

2014-1

Mervegül

BAYZAT

1989

ABD

91

2014-1

Mine

IŞIN

1987

ABD

92

2013-1

Muhammed

CAN

1988

İngiltere

93

2015-1

Muhammed Emin

BULGUROĞLU

1990

Türkiye

94

2015-1

Muhammed Enes

TAŞYÜREK

1992

Türkiye

95

2015-1

Muhammed Mücahit

DENK

1990

Türkiye

96

2011-EK

Muhammed Ziya

KOMŞUL

1988

İngiltere

97

2014-1

Muhammet Cihan

GÜNDOĞDU

1988

Ingiltere

98

2015-1

Muhammet Tayyip

GÜRBÜZ

1990

Türkiye

 

99

2015-1

Muhittin

KÜÇÜKSUCU

1989

Türkiye

100

2011

Murat

MİDİLİÇ

1985

Belçika

101

2013-1

Mustafa

ÖZÇAM

1987

ABD

102

2015-1

Mustafa

DİNÇER

1991

Türkiye

103

2008

Mustafa

ÖZ

1983

ABD

104

2007

Mustafa

DOĞAN

1983

Ingiltere

105

2014-1

Mücahit

ÇİFCİ

1985

Almanya

106

2013-1

Müttesir

OKUDUCU

1989

İngiltere

107

2014-1

Neslihan

SÜZEN

1990

İngiltere

108

2014-1

Nihal

BAŞIBÜYÜK

1987

ABD

109

2014-1

Nuh

ÇETİN

1990

ABD

110

2006

Nuh

DAĞ

1983

ABD

111

2009

Oğuz

AKKAŞ

1984

ABD

112

2012

Okhan

ERCİ YAS

1988

İngiltere

113

2010

Orhan

AKAL

1988

ABD

114

2009

Osman

ERSOY

1989

İngiltere

115

2015-1

Ömer

ATLI

1986

Türkiye

116

2015-1

Ömer

MİNDİVANLİ

1988

Türkiye

117

2009

Ömer Faruk

ÖĞÜTÇEN

1987

İngiltere

118

2009

Özgür

ÖZDEMİR

1986

ABD

119

2015-1

Öznur

ŞİMŞEK BULGULU

1988

Türkiye

120

2015-1

Ramazan

KALELİ

1993

Türkiye

121

2009

Ramazan

KILINÇ

1986

İngiltere

122

2010

Recep

ERKMEN

1985

ABD

123

2009

Remziye

KİTAPLI

1987

Kanada

124

2015-1

Sabahattin

İLİK

1988

Türkiye

125

2014-1

Sait

ORÇAN

1991

Türkiye

126

2013-1

Samet

BAYRAM

1987

ABD

127

2013-1

Samet

MÜTEVELLİOĞLU

1990

ABD

128

2015-1

Satı Canan

SARIÇELİK

1989

Türkiye

129

2014-1

Selen

UÇAR

1990

ABD

130

2014-1

Sena Nur

BÜLBÜL

1991

Türkiye

131

2012

Serdar

BİRİNCİ

1989

Türkiye

132

2009

Serhan

TANRIVERDİ

1986

ABD

133

2009

Sevda

KISACIKOĞLU

1984

ABD

134

2010

Sinan

KALAZ

1985

İngiltere

135

2013-1

Suat

BABAYİĞİT

1989

ABD

136

2014-1

Sümeyye

SU

1989

ABD

137

2015-1

Şefika

MUTLU

1985

Türkiye

138

2012

Şevket Burak

OVALI

1989

ABD

139

2009

Şevket Fatih

ÇATPINAR

1986

ABD

140

2014-1

Şeyma

MERCAN

1988

Türkiye

141

2014-1

Şeyma

GÖKTEPE

1991

İngiltere

142

2013-1

Taha

SU

1990

ABD

143

2014-1

Talha Fırat

EBEŞ

1985

Türkiye

144

2013-1

Tuba

GEZER

1987

ABD

145

2007

Uğur

KURŞUNCU

1983

ABD

146

2009

Uğur

TUNA

1987

İngiltere

147

2009

Ulaş

İNCİ

1982

İngiltere

148

2012

Üsame

YAKUTCAN

1990

İngiltere

 

149

2010

Yasemin

CAVA TADIK

1987

ABD

150

2009

Yunus

YETİŞ

1986

ABD

151

2014-1

Yunus

POLAT

1991

Ingiltere

152

2015-1

Yunus Hüseyin

YILDIRIM

1988

Türkiye

153

2015-1

Yusuf Mücahid

EREN

1990

Türkiye

154

2012

Zafer

SÖYLER

1988

ABD

155

2014-1

Zeki

ŞAHBAZ

1991

ABD

156

2014-1

Zekiye

ÇİFCİ

1988

Almanya

157

2015-1

Zeynep Cahide

BUDAK

1989

Türkiye

158

2015-1

Zeynep Kübra

GÜNEŞ

1988

İngiltere

www.memurlar.net 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler