1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun alakalı maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in alakalı hükümleri gereğince Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen edilen şartları taşımak esastır.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilec ektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Araştırma görevlisi kadrolarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

5- 14/03/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 09/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, Meslek Yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına b aşvurularında Özel Şartlar başlığı altında yer alan 2 ve 3. maddelerde belirtilen hükümler uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süreyle atamaları yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanları ile ilgili tezli yüksek lisans programlamalarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- 2 adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Yabancı Dil Evrakı

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

7- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

8- Akademik Personel için Beyan Formu(2)

9- Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Tayin Müracaat Formu(2)

10- Bilimsel Çalışma Dosyası ve CD'ler [Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Tayin Müracaat Formu'nda belirtilen formata uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya ve CD'ler (teslim edilecek dosya ve CD adedi: Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet CD.)]

11- Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

12- Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar için "Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Evrakı" (Evrakı olmayanlar için sınav düzenlenecektir.)

b) Araştırma Görevliliği/Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, anabilim/anasanat dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma/Öğretim Görevlisi Müracaat Formu(2),

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Evrakı (Evrakta "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" mutlaka yer almalıdır.),

4- Yabancı Dil Sonuç Evrakı (YDS, KPDS, ÜDS veya Muadili) (Evrakta "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" mutlaka yer almalıdır.), (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu evrak değildir)

5- İlan özel şartına uygun şekilde; Lisans ve/veya Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme safhasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş evrak olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.)

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu müracaat tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme safhasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

(Sadece Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edecek adaylar teslim edecektir.)

8- Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak veya çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet belgesi) (Sadece Öğretim Görevlisi kadrosuna müracaat edecek adaylar teslim edecektir.)

9- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilave talep edilen şartlara göre (sertifika vb.) müracaatlarında ispatlayıcı evrakı eklemeleri mecburidir.

10- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

11- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1- Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.

2- 06/02/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami müddeti tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaatları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında izah edilen müracaat adreslerine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Alakalı birimlere yapılmayan veya müddeti içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edecektir. Birden fazla ilana müracaatta bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

5- Aslı veya tasdik edilmiş sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin asıl veya tasdik edilmemiş bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin tasdik edildiğini gösterir evrakın aslının veya tasdik edilmiş suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

7- Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

H) ÖNEMLİ DUYURU

1- İlk beş ilan kapsamında Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına tezli yüksek lisans öğrencilerinin atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda (Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Ebelik) doktora eğitimi yaptırılacaktır.

İ) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamı ş olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlarda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir.

11616/1-1

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.