Norm fazlası öğretmenler için hangi işlemler yapılacak?

Norm fazlası öğretmenler için hangi işlemler yapılacak?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler, Norm fazlası öğretmenler için hangi işlemler yapılacak?

 Norm fazlası öğretmenler için hangi işlemler yapılacak?

Mevzuat Olarak Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Hakkındaki Son Durum Nedir?

1-Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesindeki; "(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi halinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır." hükümlerince yer değiştireceklerdir.

Bu hükümlere göre; norm kadro fazlası öğretmenler özür durumları ve öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılmaktadır.

2-Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümleri nedeniyle norm kadro fazlası öğretmen atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle özür durumu olan öğretmen bulunduğu yerin dışına resen atanamaz.

3-Zorunlu Hizmetini Yapan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 2. fıkrasındaki; "....bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır." hükümleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

4-Aday Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sınav sonrası işlemler" başlıklı 25. maddesi, 3. fıkrasında; "(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler dışında görev yerleri değiştirilemez. Yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin varsa Ek-3'te yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeler, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir." hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre norm fazlası aday öğretmenler; norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde duyuru sonrasında, tercihleri alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yerleri değiştirilebilir.

5-Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Resen Yapılabilir Mi?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 5. fıkrasındaki "Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir." hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan veya tercihlerine atanmayan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilmelidir.

6-İsteğe Bağlı Ya Da Resen Yer Değiştiren Norm Fazlası Öğretmen İl İçi Yer Değiştirebilir Mi?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 4. fıkrası; "(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir." hükümlerine göre isteğe bağlı ya da resen yer değiştiren norm fazlası öğretmenler daha önceki eğitim kurumlarındaki görev süresi ile birlikte 30 Eylül tarihi itibariyle 3 yılı dolduruyorsa il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının 07.05.2015 tarih ve 4774374 sayılı "Mayıs 2015 il içi yer değiştirmeler" konulu yazısının ekinde yer alan "Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu"nun 3. maddesi (c) fıkrasında;"3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin; c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir." şeklinde de yer almıştır.

7- Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Tercihleri Alınırken Bulunduğu İlçeyi Tercih Etmeye Zorlanabilir Mi?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrasındaki; "Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükümlerine göre işlem yapılır.

Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Buradan hareketle İl MEM'ler öğretmenlere bulundukları ilçedeki boş normları tercih etmeye zorlayamaz. İsteyen istediği ilçeyi tercih eder fakat öncelik ilçedeki boş norma o ilçeyi bir başka ilçeden tercih eden norm kadro fazlası öğretmen hizmet puanı ne olursa olsun o ilçedeki norm kadro fazlasının o ilçedeki diğer norm fazlalıklarına göre hizmet puanı gözetilerek atanmasıdır.

Örneğin Ankara İlinin Şereflikoçhisar ilesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni bu ilçedeki Türkçe normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden tercih eden 200 puanlı Türkçe öğretmeni olsa bile 100 puanlı Türkçe öğretmeninin atamasının yapılacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Kısacası bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan tercihte bulunan başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.

8-Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Geçici Görevlendirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerin hangi hallerde geçici görevlendirilebileceği 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın"Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerinde yer almaktadır.

Bu hükümlere göre; norm kadro fazlası öğretmenler öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirilmektedirler. Fakat uygulamada bu görevlendirme için duyuru yapılması gerekirken duyuru yapılmadan görevlendirmeler keyfi olarak yapılmaktadır.

9- Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İlçe Dışına Görevlendirilemez

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi yönetmeliğe göre mümkün değildir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

1-Öğretmenlere Norm Kadro Fazlası Oldukları Tebliğ Edilmelidir

"Öğretmenler, normlarına sahip çıkmalı" haberimizde yer verdiğimiz resmi yazıya göre okul yetkililerinin normlar sisteme girilmeden önce okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi, öğretmenlerimizin de alanında ki ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir. Aynı alandaki okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için yukarıda linkini verdiğimiz haberimizdeki dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

2-Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerden "Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Formu" ve Ekinde Özür Durumu Belgeleri İstenmelidir

Yazılı olarak başvuruların yapılabilmesi için matbu "Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Formu" geliştirilmesi, bu formda ve öğretmenin ikamet ettiği il/ilçe, öğretmenin görevli olduğu il/ilçe, buradaki görevine hangi tarihte başladığı, özür durumun şekli, öğretmenin özür durumunun bulunduğu il/ilçe, eş durumu özrü var ise eşinin görev yaptığı il/ilçe, eşin görevli olduğu kurum ve görevi, eşinin T.C. Kimlik numarası, tercihleri, hizmet puanı, branşı gibi bilgilerin bulunması ve nüfus kayıt örneği, eş durumu özrü var ise eşinin görev yeri belgeleri, sağlık durumu özrü var ise usulüne uygun alınmış sağlık raporu ve diğer özür durumlarını belgelendiren belgeler, eşinin sigortalı/Bağ-Kurlu hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcunun olmadığını gösterir belge, uluslararası aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge, başvuru yapan öğretmenin aile yardımı alıp almadığına dair maaş bordrosu gibi belgelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

MEB bu atamalarda İl MEM'leri başı boş bırakmaktadır. Bu nedenle Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvuruların elektronik ortamda yapabilmesi için MEB kendi MEBBİS atama modülünde başvuru alarak bu atamaların yapılmasını sağlamak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmalıdır.

3- Aile Birliği Mazereti Olan Norm kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerden Eşleri Memur veya Benzeri Statüde Olanlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışanlar,

c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

f) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde çalışanlar,

g) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dahil);

ğ) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

Çalışmakta oldukları kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi verilmesi şartıyla aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin görev yaptığı ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerden Eşleri Çalışanlar;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;

Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi, idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge, bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, ve Norm Kadro Fazlası Yer Değiştirme Duyurusunun son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge verilmesi şartıyla aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin görev yaptığı ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

4- Sağlık Mazereti Olan Norm kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerden; Kendisi, eşi veya çocuklarının, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar,

Norm Kadro Fazlası Yer Değiştirme Duyurusunun son günü itibarıyla araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu, kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı, eş, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları (yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.) verilmesi şartıyla sağlık mazeretine bağlı olarak özrünün olduğu ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

5- Can Güvenliği Mazereti Olan Norm kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,

Can güvenliği mazeretine bağlı olarak özrünün olduğu ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

6- Engellilik Durumu Olan Norm kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler,

(Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.)

Engellilik Durumuna bağlı olarak özrünün olduğu ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

7- Diğer Nedenlere Bağlı Özür Durumu Olan Norm kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirenler,

Eşinin vefatını gösterir belge, eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge, Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge verilmesi şartıyla Diğer Nedenlere Bağlı mazeretine bağlı olarak özrünün olduğu ilçe dışına resen atanmaz, bulunduğu ilçe yerleşim yeri içinde tercihen yada resen yer değiştirmesi gerçekleştirilir.

8- Norm Kadro Fazlası Öğretmenler ile İhtiyaç Listeleri İlan Edilmelidir

Hem norm kadro fazlası öğretmenlerin listesi hem de okul ve kurumların branşlar ve ilçe bazında ihtiyaç listelerinin ilan edilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç listelerinin ilan edilmesi işleminde rehber öğretmenler açısından 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasında; "Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükümleri bulunmaktadır. B hükümler nedeniyle bir okulda birden fazla olan norm kadrolar ilan edilmeyecektir.

9- Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin her branştan listeleri görev yeri ilçesi, tercih yeri ilçesine göre ayrı ayrı yapılır.

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları her ilçe ayrı ayrı olma üzere öncelikle o ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenler dikkate alınarak yapılır. Daha sonra o ilçeyi ilçe dışından tercih eden öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Örneğin Şereflikoçhisar ilçesinde norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Türkçe öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Bu konu birçok ilimizde yanlış uygulanmakta ildeki tüm başvurular alındıktan sonra ilin tamamı aynı anda il içi yer değiştirmede olduğu gibi atamalar yapılmaktadır.

Bu konu yargıya taşınmış ve Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı ile "Osmaniye ili Merkez ilçede norm kadro fazlası Ağaç İşleri Öğretmeni bulunduğundan, bu fazlalık giderilmeden bu branşta yerleşim yeri dışından Düziçi ilçesinden atama yapılmasına ilişkin işlemde de mevzuat ve hukuka uyarlık görülmemiştir" şeklinde her yerleşim yeri ve ilçenin kendi arasında değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle hüküm vermiştir.

Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı içintıklayınız.

10- Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 5. fıkrasındaki "Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir." hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan veya tercihlerine atanmayan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilmelidir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme işlemlerinde;

A- İlçeler bazında özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

Özür durumu olanların ilçelerdeki boş kadrolara atamaları hizmet puanı düşük olandan başlamak suretiyle resen yapılır. Burada özür durumu bulunanların görev yaptıkları yerleşim yeri dışında olan belde ve köylere ataması yapılmayacaktır. Bundan sonra norm kadro fazlası olan özür durumu öğretmen var ise artık bunlar bulunduğu okul/kurumda norm kadro fazlası olarak kalacaktır. Özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler görev yaptıkları yerleşim yeri dışına atanamaz.

B- İlçeler bazında özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

İlçe bazında özür durumu olmayanların yer değiştirme işlemleri bulundukları yerleşim yerinde (ilçe merkezinde) hizmet puanı küçük olandan başlamak suretiyle resen atamaları gerçekleştirilir. Bunlardan arta kalan norm kadro fazlası öğretmenler olursa bunlar ilçeye bağlı belde ve köylere atanır. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar köylere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan beldeye/köye, düşük olan ilçedeki bir okula/kuruma atanırsa bu dava konusu olur ve beldeye/köye atanan hizmet puanı yüksek öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra ilçelerde kalan özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenler, diğer ilçelere resen atamaları gerçekleştirilir. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar diğer ilçelere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan başka ilçeye düşük olan görev yaptığı ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve dışarıdaki ilçeye atanan hizmet puanı yüksek olan öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Yani atamalara çok dikkat edilmeli hizmet puanı yüksek olanın hizmet puanı düşük olana göre beldeye/köye veya başka bir ilçeye atanmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumun tersi olması halinde hizmet puanı yüksek olan açtığı davayı kazanır.

Bütün bu işlemlerde öğretmenin görüşünün alınması yerinde olacaktır. Öğretmenin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için hem görev yeri hem de ikamet ettiği yer birlikte değerlendirilerek yakın ilçeye atanmasına dikkat edilmelidir.

Örneğin Kadirli'de ikamet eden bir öğretmenin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için (hem görev yer hem de ikamet ettiği yer birlikte değerlendirilebilir) Sumbas ilçesine, Osmaniye'de ikamet eden bir öğretmeninin Toprakkale ve Bahçe ilçesine atamaları düşünülebilir.

Tüm bu işlemlere rağmen özür durumu olan veya yer değiştireceği bir okul/kurum bulunmayanlar yani aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında doldurmayan öğretmenler eğitim öğretim yılı içerisinde oluşabilecek norm kadro ihtiyaçları ile aylıksız izne ayrılan vs. gibi sebeplerle boşalan kadrolara; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesindeki hükümlere göre ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilir.

MEB Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Konusunda Kapsamlı Bir Genelge Çıkarmalıdır

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge/duyuru/kılavuz çıkarmalıdır.

 

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

İlgili Haberler
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.