1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU HABERLERİ

  4. OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?
OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?

OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, OHAL kararnameleri kıyasen uygulanarak memurun görevine son verilemeyeceğini belirtti.

A+A-

Dava, ... Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olan davacı tarafından, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi esas alınmak suretiyle Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden Yüksek Öğretim Kurumundan çıkarılmasına ilişkin kararının iptali istenilmiştir.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile işlemi iptal etmiş Danıştay'da kararı onamıştır:

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile tecziye edilebilmesi için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek fiilerinden en az birinin gerçekleştiğinin mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmasının aranması ve gerek davalı idare tarafından dosyaya eklenen belgeler gerekse re'sen yapılan araştırmalar neticesinde davacı hakkında silahlı terör örgütü üyesi veya yöneticisi olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı,

Her ne kadar davalı idarece 667 sayılı KHK'nın 4/2 maddesi gereğince ... Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen kamu görevlilerinin ihraç edilmesi üzerine davacının da Yükseköğretim Kurumu'ndan evleviyetle çıkarılabileceği ileri sürülmekte ise de söz konusu kararname hükmünün kamu görevlisi olmayan davacıya kıyas yoluyla uygulanmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE

Esas : 2018/5790

Karar : 2020/3466

Tarih : 09.09.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olan davacı tarafından, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi esas alınmak suretiyle Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden Yüksek Öğretim Kurumundan çıkarılmasına ilişkin ... Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; davacının yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne dayalı olarak yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile tecziye edilebilmesi için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek fiilerinden en az birinin gerçekleştiğinin mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmasının aranması ve gerek davalı idare tarafından dosyaya eklenen belgeler gerekse re'sen yapılan araştırmalar neticesinde davacı hakkında silahlı terör örgütü üyesi veya yöneticisi olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı, davacı hakkında devam eden yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde yönetmeliğin 9/1-a maddesine göre yeniden işlem tesis edilebileceği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, her ne kadar davalı idarece 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/2 maddesi gereğince ... Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen kamu görevlilerinin ihraç edilmesi üzerine davacının da Yükseköğretim Kurumu'ndan evleviyetle çıkarılabileceği ileri sürülmekte ise de söz konusu kararname hükmünün kamu görevlisi olmayan davacıya kıyas yoluyla uygulanmasına hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının ... terör örgütü tarafından kullanılan ... isimli haberleşme sistemi kullanıcılarından olduğunun tespit edildiği, hakkında öğrencilikten çıkarma cezası verildiği, davacı hakkında ... terör örgütü üyeliği nedeniyle açılmış bulunan cezai soruşturmanın nezdinde devam ettiği, yüksek lisans öğrencisi olan davacının bu süre içinde öğrenciliğe devam etmesinin ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü hal sürecinde üniversite ve öğrenciler açısından sakıncalı olduğu, davacı hakkında verilen öğrencilikten çıkarma şeklindeki kararın hukuka ve olağanüstü halin gereklerine uygun olduğu, temyiz isteminin kabulü gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'in DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

Temyiz isteminin reddine,

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:...5 sayılı kararının ONANMASINA,

Kesin olarak, 09/09/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.