1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2.    Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/07/2017 - 20/07/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

UNVANI

DERECE

ADET

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖZEL ŞART

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

4

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Doçent

1

1

Protein - ilaç etkileşimi ilaç taşıma sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Kalikspirol taşıyan vic-dioksim ligandlarının ve komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

1

Stratiomyidae (Diptera) Sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

1

1

Akışkanlar mekaniğindeki asimptotik sınır değer problemlerine diferensiyel dönüşüm ve varyasyonel iterasyon metotlarının Padé tekniği ile uygulanması üzerine doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Profesör

1

1

Resim eleştirisi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finansal tahminleme, bankacılık, kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Bilgisayar destekli denetim teknikleri ve muhasebe eğitimi alanında çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Ülke imajı ve sponsorluk konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Belediyelerde halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

1

Halkla ilişkiler etiği ve halkla ilişkiler eğitimi konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Pazarlama ve Marka İletişimi

Doçent

1

1

Açık hava reklamlarında çekicilikler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Kırsal Konutların Deprem Güvenliğinin Arttırılması konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Sezgisel algoritmalarla parametrik eğri ve yüzey modelleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Saklı Markov Model (Hidden Markov Model) konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Ağaç - tohum algoritması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Cevher Hazırlama

Doçent

1

1

Temas açısı, yüzey gerilimi ve yağ aglomerasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yer seçimi ve topla-dağıt araç rotalama problemi konusunda doktora yapmış ve uluslararası makaleler yayınlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Doçent

1

1

Su dağıtım şebekelerinin maliyet optimizasyonu ve destek vektör makineleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Doçent

1

1

KTH yöntemi ile bölgesel jeoit belirleme konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Endüstriyel patlatma ve çevresel etkileri, özel ve kontrollü patlatma uygulamaları, doğal yapı taşları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Hidrojeoloji konusunda doktora yapmak, yeraltı suları jeolojisi, termal sular, obruk ve zemin mekaniği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Yrd. Doç.

1

1

Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, yüzey çatlaklı kompozit boruların yorulma davranışı üzerinde çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekanik ve Makine Teorisi

Doçent

1

1

Tornalamada tırlama titreşimleri, süreç sönümlemesi, kararlı kesme derinliği analizi ve parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Çocuk ve Erişkin hastalarda kardiyovasküler görüntüleme üzerinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kronoterapötik girişimlerle ilgili tecrübesi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Intraoperatif kan ürünleri transfüzyonu konusunda çalışması olmak, intraoperatif transösefagial ekokardiografi kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Hareket bozuklukları ve endoskopik kafa tabanı cerrahisi konularında sertifikaya ve cerrahi tecrübeye sahip olmak. Servikal omurganın anteriyor transpediküler fiksasyonu ile ilgili çalışmaya sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anne sütü alma süresi ve obezite arasındaki ilişki ile ilgili çalışmasının bulunması.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Vitreoretinal cerrahi ve elektrofizyoloji eğitimlerini almış olmak. Vitreoretinal cerrahi uygulamalarında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Endometriozis hastalarında FSRH gen polimorfizmi etkisini araştıran bilimsel çalışması bulunmak, üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönlendirici eğitimi almış olmak ve DNA hasarı, DNA onarımı ve proteomiksler konusunda sertifikası bulunmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Karpal Tünel cerrahisi ile ilgili prospektif SCI dergide yayımlanmış çalışması bulunmak, El ve Mikrocerrahi üzerine yurtdışında en az bir yıl çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Avrupa board sınavı (EBOPRAS) başarılı olmak. Temporomandibular eklem hastalıklarında açık cerrahi ve endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak, Sağlık Bilimleri Temel alanında Klinik Biyokimya Doçenti olmak, Statik Manyetik Alan ve kanser konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Nöropatoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Soliter pulmoner nodüllerin PET-BT ile değerlendirilmesi ile ilgili uzmanlık tez çalışması yapmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Yrd. Doç.

3

1

İdrar kaçıran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı ve risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak, FEBU (Fellow of the European Bord of Urology) sertifikasına sahip olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Biyoistatistik

Yrd. Doç.

1

1

İstatistik Bölümü mezunu ve Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Sansürlü verilerin metodolojik yaklaşımları üzerinde çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Bitki bakteri hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.