Siyasi Broşür Dağıtan Öğretmenin Atılmasına Danıştay'dan Onay

Siyasi Broşür Dağıtan Öğretmenin Atılmasına Danıştay'dan Onay

Danıştay 12. Dairesi, okulda öğrencilere siyasi broşür dağıttığı tanık beyanları ile doğrulanan öğretmenin meslekten çıkarılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Danıştay 12. Dairesi, siyasi içerikli broşürü öğrencilere dağıtan, öğretmenler odasına bırakan öğretmenle ilgili önemli bir karar verdi.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde siyasi içerikli broşür dağıtmak, memuriyetten çıkarılma cezaları arasında yer almaktadır.

Danıştay 12. Dairesi, dosya üzerinde yaptığı açıklamada, öğrenciler ile kantin işletmesinin beyanları doğrultusunda siyasi içerikli broşürü dağıtan öğretmenin, 657 sayılı Kanunun 125/E bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2016/7154
KARAR NO. 2017/256
KARAR TARİHİ. 09.02.2017

İstemin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 03/07/2015 tarihli ve ...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; ...İlkokulunda sınıf öğretmeni olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(b) bendi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13.11.2014 tarih ve 517982 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; Dava konusu uyuşmazlıkta yapılan şikayet üzerine, davacının öğrencilere karşı siyasi propaganda yaptığı iddiasında bulunulduğu ve bu konu hakkında soruşturma yürütüldüğü, bu yönüyle öğrencilerin ve velilerinin ifadelerine başvurulmak suretiyle bu konu hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının sağlanması gerekirken, aksine soruşturmada söz konusu öğrenci ifadelerinin alınmadığı gibi yalnızca durum tespit tutanağı şeklinde öğrenciler hakkında net olmayan soru ve cevaplar dikkate alınarak belge düzenlendiği ayrıca okul çalışanlarının öğretmenlerin ve bazı personellerin ifadeleri üzerinden kesin ve net olmayan kanılara varılmak suretiyle işlem tesis edildiği görülmekle, soruşturmanın etkin ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığı ifade olunarak, davacıya isnat edilen siyasi propaganda yaptığı fiilinin açık ve somut biçimde hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmaksızın, davacının devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(b) maddesinde; "Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek" Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; ...İlçesi, .... İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacı hakkında öğrencilere sınıfta broşür dağıtarak propaganda yaptığı, broşürleri kantine ve öğretmenler odasına bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 04.04.2014 tarih ve 663.07/13 sayılı raporda belirtildiği üzere, okuldaki öğretmenler ve çalışanların ifadeleri değerlendirilmesi neticesinde ...İlçesi, ... İlkokulu öğretmeni olan davacı hakkında öğrencilere broşür dağıtarak propaganda yaptığı, broşürleri kantine bıraktığı iddiası sübuta erdiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(b) maddesi uyarınca "devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile tecziyesinin teklif edildiği, getirilen teklif doğrultusunda davacının devlet memurluğundan çıkarılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Disiplin cezasına konu fiillerin subut bulup bulmadığı hususu saptanırken, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ayrıntılı olarak değerlendirilmiş; davacının ifadesinde; broşürleri dağıtması için tanıdığı birinin verdiğini, içinde suç unsuru teşkil edecek bir ifade bulunmadığı düşüncesiyle okul bahçesinde çocuklara dağıttığını söylediği, tanık olarak dinlenen iki ayrı sınıf öğrencilerinden toplam 19 öğrencinin broşürleri okul bahçesinde davacı öğretmenin verdiğini, diğerlerinin ise konu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettikleri, kantin işletmecisi personelin ise ek ifadesinde; dünkü verdiği ifadenin öğretmenin ekmeğinden olmasın diye yalan beyan olduğunu "Aslında Neler Oluyor" adlı kitapçığı kantine davacının bıraktığını söylediği görülmüştür.

Netice olarak; soruşturma raporu eki tanık öğrenci beyanlarının davacı öğretmen S.K'nın okul bahçesinde siyasi propaganda içeren broşürleri dağıttığı yolunda olduğu, davacı öğretmenin de kendi ifadesinde bunu kabul ettiği ve kantin işletmesi personelinin de doğruladığı görülmüştür.

Dava dosyasında yer alan soruşturma dosyası, tanık ifadeleri ve davacının kendi beyanlarının incelenmesinden üzerine atılı disiplin suçunun sübut bulduğu sonucuna varıldığından eylemine uyan disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

memurlar.net

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.