1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. ÜNİVERSİTELER

  4. Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?

Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümü mezunu itfaiye erinin teknikerlik unvanı için unvan değişikliği sınavına almayan idareyi haklı buldu.

A+A-

Dava; itfaiye eri olarak görev yapan davacının, teknikerlik için yapılan unvan değişikliği sınavına katılma isteğinin reddine ilişkin 17/02/2015 günlü, 693 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare bu konu hakkında YÖK' görüş sormuştur:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/10/2015 günlü 54849 sayılı cevabında; öğretmen unvanı ile mezun olanların öğretmenlik mesleği dışında görev almaları halinde öğretmenlik unvanını kullanabilecekleri, tekniker unvanını kullanamayacakları, çalıştıkları kurumun bu kişilere tekniker muamelesi yapmasının iş yerinin kendi iç düzenlemesi olduğu, 3795 sayılı Yasa 3-d maddesinde teknik eğitim fakültesi mezunlarına teknik öğretmen unvanı verileceği hükmüne yer verildiğini belirtmiştir.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/7900

Karar : 2020/156

Tarih : 08.01.2020

3795 sayılı Kanunun 3-d maddesinde teknik eğitim fakültesi mezunlarına teknik öğretmen unvanı verileceği hükmüne yer verildiğini belirttiği görülmekle, lisans mezuniyeti itibarıyla tekniker unvanıyla mezun olmayan ve çalıştığı kurumda tekniker muamelesi görmeyen davacının tekniker unvanı için unvan değişikliği sınav başvurusuna katılma isteğinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

VEKİLİ: ...

KARŞI TARAF (DAVALI): ...

VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava Konusu İstem:

Dava; ... emrinde itfaiye eri olarak görev yapan davacının, teknikerlik için yapılan unvan değişikliği sınavına katılma isteğinin reddine ilişkin 17/02/2015 günlü, 693 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının ... Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu, 657 sayılı Kanun'da, teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanların teknik hizmetler sınıfında yer aldığı, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinde de tekniker kadrosunun unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayıldığı, ayrıca tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak, unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar arasında yer aldığı görüldüğü gibi, itfaiye eri olarak görev yapan yani teknik hizmetlerde görev yapmayan davacının mezuniyeti itibarıyla teknik öğretmen unvanına sahip olduğu, tekniker unvanına sahip olmadığı, 15/09/2015 günlü ara kararıyla davacının mezuniyeti itibariyla tekniker unvanıyla mezun olup olmadığının sorulması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/10/2015 günlü 54849 sayılı cevabında; öğretmen unvanı ile mezun olanların öğretmenlik mesleği dışında görev almaları halinde öğretmenlik unvanını kullanabilecekleri, tekniker unvanını kullanamayacakları, çalıştıkları kurumun bu kişilere tekniker muamelesi yapmasının iş yerinin kendi iç düzenlemesi olduğu, 3795 sayılı Yasa 3-d maddesinde teknik eğitim fakültesi mezunlarına teknik öğretmen unvanı verileceği hükmüne yer verildiğini belirttiği görülmekle, lisans mezuniyeti itibarıyla tekniker unvanıyla mezun olmayan ve çalıştığı kurumda tekniker muamelesi görmeyen davacının tekniker unvanı için unvan değişikliği sınav başvurusuna katılma isteğinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Mahkeme kararının mevzuata aykırı olduğu, Devlet Personel Başkanlığının 15/08/2012 günlü, 13396 sayılı görüş yazısında Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olanların "öğretmen kadrosuna atanabilecekleri gibi durumlarına uygun Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara da atanabileceklerinin belirtildiği; Belediye İtfaiye Yönetmeliği uygulanarak unvan değişikliği şartlarını taşımadığı yolunda tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu; davalı idarece yapılan unvan değişikliği sınavından başarılı olarak tekiniker kadrosuna atandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 5. maddesinin 2. fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadroların sayıldığı; bu kadrolar arasında davacının mezun olduğu Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümünün yer almadığı; Yönetmelik'in 9. maddesinde yer alan özel şartlarda da öğretmen unvanının yer almadığı; davacının genel idari hizmetler sınıfında görev yaptığı, teknik hizmetler sınıfına geçiş yapmak istediği, teknik eğitim fakültesi mezunu olduğu, Mahalli İdareler Personelini Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartını taşımadığı; davacının sonraki aşamada, unvan değişikliği sınavına kabulünün dayanağının ... Bölge İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı olduğu, bu anlamda dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun kabulü anlamına gelmediği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.