1. HABERLER

  2. SORU-CEVAP

  3. Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?
Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?

A+A-

 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmenler nasıl görev yaparlar?
 
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi ve “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre aylık ve ek ders görevlerini yapmaktadırlar.
 
Bu öğretmenlerden genel bilgi dersleri öğretmeni statüsünde görev yapanlar; 
15 saat maaş karşılığı, 
6 saat zorunlu ek ders görevi ve 9 saat isteğe bağlı ek ders görevi, 
3 saat ders dışı hazırlık görevi ve 
sadece örgün eğitim kurumlarında 2 saat sınıf öğretmenliği,
alabilmektedir.
 
Atölye ve Laboratuvar öğretmeni statüsünde görev yapanlar ise; 
20 saat maaş karşılığı, 
20 saat zorunlu ek ders görevi ve 4 saat isteğe bağlı ek ders görevi, 
3 saat ders dışı hazırlık görevi ve 
sadece örgün eğitim kurumlarında 2 saat sınıf öğretmenliği,
alabilmektedir.
 
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kadrolu usta öğreticiler nasıl görev yaparlar?
 
Haziran 2011 tarihli ve 2645 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin “Kadrolu usta öğretici” başlıklı 8. maddesi 1.fıkrasındaki; “(1) Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar.” hükümlerine göre Kadrolu usta öğreticiler haftada 40 saat görev yapmaktadırlar.
 
 
Ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler nasıl görevlendirilir?
 
Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında 1739 Sayılı Millî Eğilim Temel Kanunu’nun 47. maddesindeki; “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.” hükümlerine göre görevlendirilmektedirler.
 
Bu görevlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.
 
Görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere ödenecek ücretler ise Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9. maddesine göre ödenmektedir.
 
“Ders ücreti karşılığında görevlendirme 
Madde 9-(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
 
a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;
 
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
 
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
 
kadar ek ders görevi verilebilir.
 
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
 
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
 
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
 
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.”
 
Haziran 2011 tarihli ve 2645 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin “tanımlar” başlıklı 3. maddesi (r) bendindeki; “(1) Bu Yönergede geçen; r) Uzman ve usta öğretici: Merkezde kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen resmî görevi olan/olmayan kişiler arasından 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (b) bendindeki hükümler çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticilik niteliğine sahip kişiyi, ifade eder.” açıklamalarına göre kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda uzman ve usta öğreticiler görevlendirilmektedirler.
 
Ayrıca Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin “Ücretli uzman ve usta öğretici” başlıklı 9. maddesi 1. fıkrasındaki; “(1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.” hükümlerine göre de yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanmaktadır.
 
Kadrolu usta öğretici ve öğretmen varken ile uzman ve usta öğreticiler Ek ders görevi karşılığı görevlendirilebilir mi?
 
Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda yer verdiğimiz “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı, 9. maddesinde öğretmen (veya Kadrolu usta öğretici) sayısının yetersiz olması hâlinde yukarıdaki kriterlere uyan kişilere ek ders görevi verilebilmektedir.
 
Peki, öğretmen (veya Kadrolu usta öğretici) sayısının yetersiz olması ne anlama gelmektedir?
 
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesinde “ (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
 
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
 
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
 
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
 
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
 
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri yer almaktadır.
 
Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.
 
Yine Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasında; “(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
 
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
 
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
 
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
 
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” hükümleri yer almaktadır.
 
Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.
 
Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi ve “Ek ders görevi” başlıklı, 6. maddesi uygulandıktan sonra yine de derse girecek öğretmen bulunamıyorsa işte o zaman öğretmen sayısı yetersiz demektir.
 
Bu durumda Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı, 9. maddesindeki hükümlere göre ücretli öğretmen yani uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yapılabilir.
 
Ayrıca Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin “Kadrolu usta öğretici” başlıklı 8. maddesi 1.fıkrasına göre; Kadrolu usta öğreticiler haftada 40 saat görev yapmaktadırlar
 
Yukarıdaki hükümler ışığında;
 
Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi ve “Ek ders görevi” başlıklı, 6. maddesindeki hükümler uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene uzman ve usta öğreticiye ders verilemez, kurs açılamaz.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Bülteninin “Ek Ders Ödemelerine İlişkin Bakanlık Görüşleri” bölümü 49. sayfasında yer alan aşağıdaki görüş
 
MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli usta öğreticilere ne şekilde ek ders görevi verileceği hakkında.
 
Usta Öğreticilerinin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; usta öğreticilerin çalışma saatlerinin günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin (b/1) fıkrasında; ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak görevlendirilenlerden resmi görevi bulunanlara haftada okul öncesi, mesleki ve teknik ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği, 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; aynı belediye sınırları içinde branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken, bu derslerin diğer branşlardaki öğretmenler ile 9 uncu maddede sayılanlara verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bu hükümler çerçevesinde haftada 40 saat çalışma zorunlulukları bulunan kadrolu usta öğreticilere, bu çalışma süresi içinde ek ders görevi verilmesi mümkün değildir. Ancak bu personele, bu süre dışında ve öğretmen sayısının da yetersiz olması halinde haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
 
Ahmet Kandemir
 
Memurlar.net öğretmenler bölüm sorumlusu
www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.