1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?
21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?

21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?

15 kez ikaz edilen, 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilmiş ancak idare mahkemesi bu kararı bozmuştu. Danıştay temyiz üzerine yaptığı incelemede, idare mahkemesi kararını bozdu

A+A-

Dava; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kadrolu avukat olarak görev yapan davacı tarafından, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak görev yapan davacının, problemli ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 kez yazılı olarak ikaz edildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin kesinleştiği, son olarak davacı hakkında "görevini tam ve zamanında yapmada yeterli özen ve itina göstermediği, iş yapma konusunda asgari gayreti göstermediği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin yönünden 657 sayılı Kanun'un 125/C-a hükmü gereğince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari yönden ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna rağmen hal ve hareketlerinde herhangi bir düzelmenin görülmediği, İl Müdürlüğü çalışma düzen huzur ve sükununu bozduğu, muhtemel olumsuz hadiselerin yaşanmaması için başka bir il müdürlüğüne atanması yönünde getirilen teklif getirilmiştir.

YEREL MAHKEMECE DAVA KONUSU İŞLEM İPTAL EDİLMİŞTİR.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Davacının birden çok kez yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına rağmen disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olduğundan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelere, bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen teklif doğrultusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/13536

Karar : 2020/1255

Tarih : 03.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .

VEKİLİ : .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesi'nce verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kadrolu avukat olarak görev yapan davacı tarafından, . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin . gün ve . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : . İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; dava konusu naklen atama işleminin tesisine gerekçe olarak; davacının . İl Müdürlüğü'nde görev yapan her üç il müdürü döneminde de, sürekli problem çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak ayrı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü disiplin hükümlerine ilişkin olarak (15) kez yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmasının gösterildiği görülmekte olup,

soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının görev yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de görev yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu hususun davacının görev yerinde yıprandığı ya da görevinde başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemlere konu eylemlerin ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta eylemler olmadığı, dolayısıyla da dava konusu naklen atama işlemini haklı ve gerekli kılabilecek koşulların gerçekleşmediği, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı İdare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile ...'de görev yapmasının sakıncalı olacağı, başka bir il müdürlüğü emrine atanmasının teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan sorunların devam etmesi ve iş ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun'un 67 ve 76. maddeleri gereğince dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri neticesinde birden çok yazılı ikaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak görev yapan davacının, . gün ve . sayılı işlem ile . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler" başlıklı 17. maddesinde

"(1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için:

a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve söz konusu soruşturmada bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yasa ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; davalı idareye, personelini naklen atama konusunda takdir yetkisi tanındığı açık olup; bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden; . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak görev yapan davacının, problemli ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 kez yazılı olarak ikaz edildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin kesinleştiği, son olarak davacı hakkında "görevini tam ve zamanında yapmada yeterli özen ve itina göstermediği, iş yapma konusunda asgari gayreti göstermediği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin yönünden 657 sayılı Kanun'un 125/C-a hükmü gereğince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari yönden ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna rağmen hal ve hareketlerinde herhangi bir düzelmenin görülmediği, İl Müdürlüğü çalışma düzen huzur ve sükununu bozduğu, muhtemel olumsuz hadiselerin yaşanmaması için başka bir il müdürlüğüne atanması yönünde getirilen teklif doğrultusunda . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne avukat olarak atanmasına dair . günlü, . sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının birden çok kez yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına rağmen disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olduğundan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelere, bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen teklif doğrultusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (memurlar.net)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.