1. HABERLER

  2. Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği
Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

A+A-

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınarak görevde yükselmelerine ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

d) Genel yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube müdürükadrolarına atanmak için yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere oluşturulacak kurulu/kurulları,

i) Unvan değişikliği: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamında, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü,

2) Kuruluş müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Planlama hizmetleri grubu;

1) APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman,

c) Hukuk hizmetleri grubu;

l) Hukuk müşaviri,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar; avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknik ressam, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilmeşartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az bir yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) APK uzmanı, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi çözümleyici, daire tabibi, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kuruluşmüdür yardımcısı, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, uzman, uzman tabip olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sözlü sınavında başarılı olmak.

b) Kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, anbar memuru, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, biyolog,çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, daktilograf, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, işaret dili tercümanı, kütüphaneci, laborant, memur, mühendis, mimar, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, satınalma memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, tekniker, uzman, uzman tabip, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, dağıtıcı, daktilograf, din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, kaloriferci, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

d) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar sistemleri ile yönetimi, sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da eşdeğer diğer sınavlardan en az (E) düzeyinde İngilizce dilinde puanı olmak,

4) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

5) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

g) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeliİşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için öngörülen şartlarıtaşımak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

h) Satınalma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

ı) Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

i) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

j) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

1) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

m) Anbar memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

n) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

o) Santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

ö) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayarla ilgili bölüm mezunları hariç daktilograf kullanım belgesine sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

p) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret diliöğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

r) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) En az 1 yıl hizmeti bulunmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği yazılı sınavında başarılıolmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9  (1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Biyolog, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Mütercim tercümanlık lisans programından veya fakülte veya yüksekokulların ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,

ç) Sağlık teknikeri, teknik ressam ve tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alanöğretmenliği yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10  (1) Sınav kurulu; Bakan onayı ile Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Personel  Dairesi  Başkanlığı temsilcisi  ile  en az daire  başkanı  unvanlı yöneticiler arasından belirlenecek üçüye olmak üzere toplamda beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üyelerin yedekleri belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler sınav kuruluna katılırlar.

(2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, yüksek lisans ve doktora öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üye/üyeler görevlendirilir.

(4) Farklı kadro ve unvanlar için ihtiyaç hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin yazılı sınavların hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

b) Döner sermaye merkez müdürü, şube müdürü, müdür ve kuruluş müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,

c) Sınav sonuçlarına göre nihai başarı listelerinin düzenlenmesini ve sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,

ç) Sınava ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12  (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca alınan kararlara uygun olarak Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi, sınav yerleri ile sınav konu başlıkları belirtilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle gerekli şartlarıtaşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Aday memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak gerekmekte olup; diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli söz konusu sınavlara başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar ilan edilir.

Yazılı sınav ve değerlendirme

MADDE 14  (1) Yazılı sınav; bu sınava ilişkin sınav konularına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılır veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav konuları sınav kurulunca belirlenir.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden hesaplanır.

a) Döner sermaye merkez müdürü, şube müdürü, müdür ve kuruluş müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanmak için yapılacak yazılı sınav sonucunda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

b) Diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanmak için yapılacak yazılı sınav sonucunda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava alınma ve sözlü sınav konuları

MADDE 15  (1) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube müdürü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olmasışarttır.

Başarı sıralaması

MADDE 16  (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürükadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle atamasıyapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17  (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonucu ile birlikte nihai başarı listesi, sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18  (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günüiçinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir.İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Engelli personelin sınava girişi

MADDE 19  (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirmesine engel bir hâli olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Unvan değişikliği usul ve esasları

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanması, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 21  (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sıralamasındaki sırasına ve tercihlerine göre atanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın atanmaya hak kazandıkları görevlere öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımamaları nedeniyle sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, nihai başarı listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altıaylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar en fazla asıl aday sayısı kadar belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22  (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı düzeyde görev içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğerşartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23  (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak üzere müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 26  (1) 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile kapatılan başkanlık ve genel müdürlüklerin;

a) 20/6/2005 tarihli ve 25851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

b) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

c) 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

ç) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kadının Statüsü Genel MüdürlüğüPersoneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

d) 21/11/2005 tarihli ve 26000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.