1. HABERLER

  2. İLKSAN aidat parasını mahkeme karayla geri aldı
İLKSAN aidat parasını mahkeme karayla geri aldı

İLKSAN aidat parasını mahkeme karayla geri aldı

3 yıldan az İLKSAN üyeliklerinde aidat iadesi kararı

A+A-

Türk Eğitim-Sen üyesi Bayram KORKMAZ tarafından, İLKSAN üyesi olduğu 07.08.2007-05.05.2009 tarihleri arasında kendisinden kesilen üyelik aidatlarının iadesi talebiyle yapılan başvurunun, üyeliğin sona erdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca en az 3 yıl üyelik şartının bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Türk Eğitim-Sen avukatları tarafından açılan dava neticesinde; Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2013/933 E., 2013/1399 K. Sayılı ve 29.11.2013 tarihli kararıyla, dava konusu işlemin iptaline ve biriken aidatların başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya iadesine karar verilmiştir.

T.C.
SAKARYA 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/933 KARAR NO : 2013/1399

DAVACI_______________ :__ BAYRAM KORKMAZ

VEKİLİ_______________ :_ AV. DİLEK ATAK

Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay Çankaya/AN KARA

DAVALI

VEKİLİ

: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : AV. KAMİL BARUTÇUOĞLU Dcmirkapı Sokak No:24 Mamak Çankaya/ANKARA

DAN ANIN ÖZETİ_______ : Bolu Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda sosyal

bilgiler öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, maaşından kesintisi yapılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat bedellerinin ödenmesi talebinin reddine dair 14/2/2012 tarih ve 2043 sayılı işleminin iptali ile üyeliğin başladığı 7/8/2007 tarih ile üyeliğin sona erdiği 5/5/2009 tarihi arası aidat bedellerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının üyeliğinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Yardımlar Yönctmeliği'nin 20. maddesine göre, üyelikleri sona erenlerden en az 3 yıl aidat ödeyenlerin aidatlarının iade edileceğinin hükme bağlandığı, davacının ILKSAN üyeliğinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan mevzuata göre üyelik süresinin üç yıldan az olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Sakarya 1. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi. Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7117 sayılı Kanun ile değişik 11. maddesinin ilk iki fıkrasında "Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur. Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren mi'ıesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, İlköğretmen müfettiş ve denctmcnlcri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memur Sandığa azadırlar" hükmüne 14. maddesinin 3179 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrasında "Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığının tediyeleri Divanı Muhasebat vizesine tabi değildir. Sandığın İdaresi, işleyiş tarzı ve esasları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir" anastatü " ile tespit olunur " hükmü yer verilmiştir.

22/3/1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün 1. maddesinde, bu Anastati'ınCın amacının, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarını tespit etmek olduğu belirtilmiş, "Üyelikler" başlıklı 18. maddesinde ise, "Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılarak belirtildikten sonra, "mezkur maddede görevleri ile görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılmaz " hükmüne yer verilmiş iken Şubat 2010 tarih ve 2629 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'ndc Değişiklik Yapılmasında Dair Ana Statü'nün 3. maddesi ile 18. maddede değişiklik yapılmış ve 18. maddenin (3) nolu bendi. "Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önceki emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Aralık 2008 tarih ve 2615 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin "aidatları iadesi" başlıklı 12. maddesinin (1) nolu bendinde: " Üyelikleri sona erenlerin aidatları; üyelik kapsamında ve toplam olarak en az 36

ay aidat ödemiş olanlara birikmiş aidatların toplamı yüzde elli fazlası ile kendilerine iade

edilir" hükmüne yer verilmiş iken bu hüküm. Şubat 2010 tarih 2629 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetliğinin 9. maddesi ile değiştirilmiş ve 12. maddenin (1) nolu bendi;a) "Üyelik sürelerine bakılmaksızın üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere, b) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,c) Emekli yardımı almış olanlardan emekli yardımını aldıktan sonraki, ödemiş oldukları aidatlar ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir" hükmü getirilmiştir.

Şubat 2010 tarih 2629 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesi ile değiştirilmiş ve 11. maddesinin, 3. bendinde "Emekliye ayrıldığı halde, emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettirenlerin emekli yardımı; üyeliğinin sona erdiği tarihte en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden: davacının. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı 7/8/2007 - 5/5/2009 tarihleri arasında maaşından yapılan kesintilerinin hesaplanarak iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, yukarıda açıklanan Yönetmeliğin 12. maddesine göre, üyelik sürelerine bakılmaksızın üyelerin ödemiş oldukları aidatların ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faiziyle birlikte kendilerine iade edilmesi gerektiğinden, davacının maaşından 7/8/2007 - 5/5/2009 tarihleri arasında 1 yıl 10 ay yapılan İLKSAN adı altındaki kesintilerin ödendikleri tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte davacıya iadesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin, kesintilerin ödendikleri tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Davalı idarece davacının branş öğretmenliğine atandığı/ILKSAN ile ilişiğinin kesildiği tarihteki mevzuat uygulanarak işlem tesis edilmiş ise de. Danıştay'ın bir çok kararında bu türden parasal alacaklar (nema, konut edindirme v.b zorunlu kesinti yoluyla oluşan fonlarda biriken alacaklar) mülkiyet kapsamında değerlendirildiğinden, davacı lehine olan mevzuat değişikliğinin uygulanması hukuki zorunluluktur.

Diğer yandan. Anayasanın 125. maddesine göre, idarelerin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle, doğan zararları tazmini gerektiğinden davacının, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi haklarının idari başvuru tarihinden itibaren yasal faiz uygulanarak ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle ödenmeyen aidatlarının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin kabulüne, aşağıda dökümü yapılan 145,20 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesi uyarınca belirlenen 372,56-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, dava safhasında resmi posta pulu ile karşılanan 8.00.-TL yargılama giderinin hazineye irat kaydedilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesini müteakiben davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Sakarya Bölge idare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere. 29/11/2013 tarihinde karar verildi.

HAKİM
HASN NAFİ KOCABEYOĞLU

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KARARI

Bayram KORKMAZ vekili Av. Dilek ATAK tarafından, Bolu Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, maaşından kesintisi yapılan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat bedellerinin ödenmesi talebinin reddine dair 14.02.2012 tarih ve 2043 sayılı işlemin iptali ile üyeliğin başladığı 07.08.2007 tarihi ile üyeliğin sona erdiği 05.05.2009 tarihi arası aidat bedellerinin kanuni faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan dava sonucunda; Sakarya 1. İdare Mahkemesinin, 2577 sayılı yasanın 32. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin 14.01.2013 tarih ve 2012/454, K:2013/18 sayılı ve Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2577 sayılı yasanın 33/3. maddesi uyarınca parasal haklara ilişkin bulunan uyuşmazlığın çözümünde davacının görev yaptığı yerdeki Sakarya İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin 08/04/2013 tarih ve E:2013/388, K:2013/752 sayılı yetki yönünden ret kararları üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya, 2577 sayılı Yasanın 43. maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33. maddesinin 3. fıkrasında; kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal haklarıyla ilgili davalarda yetkili mahkemenin, ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu kuralına yer verilmiştir.

Davacının, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı aidat bedellerinin ödenmesi talebinin reddine dair 14.02.2012 tarih ve 2043 sayılı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü işleminin iptali isteminden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü, yukarıda aktarılan Yasa hükmü gereği davacının görevli bulunduğu yer İdare Mahkemesine ait bulunmaktadır.

Açıklanan nedenle davanın görüm ve çözümünde Sakarya İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna, dosyanın Sakaryajjdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın Ankara 14. İdare Mahkemesine ve taraflara bildirilmesine 19.6.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

Mehmet Emin Celalettin Ali Mahmut Okay

ÜNLÜÇAY ÖZKAN KAZAN ERSERT KOÇAK

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.