1. HABERLER

  2. KARAR

  3. YARGI KARARLARI

  4. Öğrenim özrüne ilişkin mahkeme kararı
Öğrenim özrüne ilişkin mahkeme kararı

Öğrenim özrüne ilişkin mahkeme kararı

Öğrenim özrüne ilişkin mahkeme kararı

A+A-
Öğrenim özrüne ilişkin mahkeme kararı  
T.C.
DİYARBAKIR
3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/392
 
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : HİLAL EROL'u Temsilen EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
[VEKİLİ] : AV. DENİZ MORAY GERÇEK
Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 /DİYARBAKIR
KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA
VEKİLİ : MERAL DAĞTEKİN - Hukuk Müşaviri
DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli Vali Nafiz Kayalı İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, öğrenin özrü kapsamında Ankara İline atanma talebinin reddine ilişkin 03.01.2013 günlü 4018 sayılı işlemin; eğitim hakkının Anayasal bir hak olduğu, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Her türlü yer değiştirme işlemlerinin 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği, 2012 öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunda sağlık ve eş durumu özürü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanmış olup, öğrenim özürüne bağlı olarak yer değiştirme hakkı tanınmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Diyarbakır 3.İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:
14.9.2011 günlü, 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37.maddesinde, ''... (2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir. (3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge ve alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetleri etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatilinde yapılır. ( 4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uygulanacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. (5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. (6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir...'' hükmüne; 38. maddesinde, "Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanun Hükmünde Kararnamede öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin genel düzenlemelere yer verilmekle birlikte hangi durumların öğretmenlerin yer değiştirmelerinde özür kabul edileceğine dair bir belirleme yapılmamış, geçici 6.madde ile, Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin bir yıl içinde yürürlüğe konulacağı, bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı öngörülmüş, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle geçici 6. maddede sözü edilen düzenlemeler yürürlüğe konulmamıştır. Ayrıca hükmüne yer verilen 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37.maddesinin 3. Fıkrasında yer alan '' Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatilinde yapılır'' hükmünün Anayasa Mahkemesi'nin 06.02.2013 tarih ve E:2012/10,63,86 sayılı kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği, dolayısıyla özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerin yaz tatilinde yapılması zorunluluğunun da ortadan kalktığı anlaşılmıştır
06.05.2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 27. maddesinde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanların zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olduğu, 29. maddesinde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen istisna hükümler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamayacakları belirtilmiş, 35. maddesinde, öğretmenlerin, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri kurala bağlanmış, “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. maddesinde de “(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler. (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir…” hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır İli Vali Nafiz Kayalı İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptığından bahisle öğrenin özrü nedeniyle Ankara İline atanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirlenen koşullar dâhilinde öğrenim durumu özrüne dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerine ilişkin haklarının normlar hiyerarşisine aykırı biçimde bir atama döneminde uygulanacak olan kılavuzla kaldırılmasında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığından, öğretmen olan davacının öğrenim durumu özrü nedeniyle yer değiştirme isteğinin zorunlu hizmet yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak atanmak istediği yerde alanındaki norm kadro açığı göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak sonuçlandırılması gerekirken, 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda öğrenim özrüne yer verilmediğinden bahisle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Nitekim, 2012/Temmuz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Klavuzu'nun 1.1 maddesinin(öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin) iptali istemiyle Danıştay İkinci Dairesine açılan davada anılan dairenin 16.10.2012 tarih ve E:2012/8768 sayılı kararı ile klavuzun ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, Diyarbakır İli Vali Nafiz Kayalı İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli Yüksek Lisans yaptığından bahisle öğrenin özrü nedeniyle Ankara iline atanma talebinin, zorunlu hizmet yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak atanmak istediği yerde alanındaki norm kadro açığı göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak sonuçlandırılması gerekirken, 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda öğrenim özrüne yer verilmediğinden bahisle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, davacının yüksek lisans eğitimini gördüğü Ankara iline atanma isteğinin reddedilmek suretiyle eğitiminin aksamasına sebebiyet vereceği ve telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı açık olduğundan yürütmenin durdurulması talebi yerinde görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 09/05/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
 
 
Başkan
NİDAİ DEMİRTAŞ
94904
Üye
OSMAN ERDOĞMUŞ
97756
Üye
ABDULLAH PERKTAŞ
101777
 
Bu döküman elektronik imzalıdır !

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.